A KÉPZŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A KÉPZŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A KÉPZŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A támogatásforrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A kollégium nem ír elő kötelező saját forrást, sem nevezési díjat.

A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás

A Képzőművészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet az „ALAPÍTVÁNY A KOMPLEX KULTÚRAKUTATÁSÉRT” alapítvány számára: MOLNÁR VERA életmű-kiállításának megrendezésére, és a művész életművét bemutató kapcsolódó kiadvány megjelentetésére a Nemzeti Kulturális Alap által támogatott életmű-kiállítás sorozat keretében.

Altéma kódszáma: 1606

A megpályázható legmagasabb összeg: 10.000.000 Ft.

A kiállítás megnyitásának határideje: 2012. december 31.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a kiállítás koncepcióját,
 • a kiállításon bemutatásra kerülő műtárgycsoportok felsorolását,
 • és részletes költségvetést

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

 • tiszteletdíj, és járulékai
 • jogdíj
 • szállítás
 • csomagolás
 • installáció
 • reklám- és propagandaköltség
 • szakmai anyagköltség
 • biztosítás
 • nyomdai előkészítés
 • nyomdaköltség
 • utazási költség

Amennyiben a pályázó a kiírásban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, amelyről a kollégium dönt.

A támogatott pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:

A maximum 2 oldal terjedelmű szöveges szakmai beszámoló térjen ki a becsült látogatószámra, a szakmai visszhangra, az esetleges kísérő rendezvényekre, továbbá csatolni kell az eseményt tényszerűen dokumentáló nyomtatványokat, meghívót, katalógust, sajtót.

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk pályázónkat, hogy pályázata benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján

a) a pályázónak nyilatkoznia kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.
– A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése kötelező.
– Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy „Közzétételi kérelmet” kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

A fenti pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

b) a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek.

c) a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott –  www.kozpenzpalyazat.gov.hu  – központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázónkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezett összhangban az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján állami támogatásban részesül, melyet az Európai Bizottság N357/2007. számú határozatával hagyott jóvá. 

Felhívjuk pályázónk figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Kormányrendelet több helyen érinti a pályáztatás eljárási rendjét:

– 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.

– 121. § (4) bekezdése alapján: ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Nem kell alkalmazni ezt a szabályt, ha az adott támogatott tevékenységhez biztosított valamennyi költségvetésből nyújtott támogatás összege az egymillió-ötszázezer forintot nem éri el, és nem haladja meg a támogatott tevékenység összköltségét.

– 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatására irányuló kötelezettségükre.

– 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet.

A pályázati költségvetés tervezett összes költsége között – a program társszervezőkkel együtt történő megvalósítása esetén is – kizárólag a programmal kapcsolatos saját költségek szerepelhetnek.

Felhívjuk figyelmét, hogy utólagos ellenőrzés esetén a teljes tényleges megvalósítási költségeket a szervezet saját – programra történt elkülönített – könyvelési kimutatása alapján igazolni kell.

Pályázati adatlapot elkészíteni a portál (“Pályáztatás” cím alatt) “Aktuális pályázati felhívások” menüpontban található felhívások végén lévő “Adatlap kitöltése” link megnyitásával lehet. “Minta” pályázati adatlap ugyanezen az elérési útvonalon “Kitöltési segédletek” link alatt található. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portálon jogszabályok menüpont alatt.

A pályázat 1 eredeti példányban
2011. szeptember 30-ig beérkezően
nyújtható be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Postafiók: 82.)
A határidőn túl érkező pályázat érvénytelen!

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444-es számon kaphatnak.

A pályázat elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60 napon belül történik.

A döntésről a pályázó a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kap.

A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A kollégium által támogatott pályázat megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel.

Képzőművészeti Szakmai Kollégium

Megjelentetés dátuma: 2011. augusztus 3.

Frissítve: