A KÉPZŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A KÉPZŐMŰVÉSZETI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.

a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.
b) Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)
Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy
– a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint
– ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. Törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

A KÉPZŐMŰVÉSZETI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Képzőművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2010. január 1.–2010. december 31. terjedő időszakra az alábbi témakörökben:

Professzionális képzőművészek részére vissza nem térítendő, alkotói támogatást biztosít, kizárólag új alkotások létrehozására 

A kiosztható keret teljes összege: 50 millió Ft                       

Altéma kódszáma: 1602

Az altémára felsőoktatási hallgatói jogviszonyban állók nem pályázhatnak! (Kivétel a költségtérítéses DLA képzésben résztvevők.)

Akik 2009-ben Derkovics Gyula, illetve Pécsi József ösztöndíjban részesültek, azok sem adhatnak be pályázatot!

Pályázni lehet:

a) maximum 500 000 Ft-ra/év

b) kiemelt támogatás havi 200 000 Ft-ra (2 400 000 Ft/év)

Az utóbbi támogatást (b pont) maximum 5 fő nyerheti el.

Egy pályázótól mindkét pontra elfogadunk pályázatot, de ebben az esetben 2 külön pályázatot kell beadni. Egyik nem zárja ki a másikat.

Benyújtandó a pályázathoz kötelezően:

  • részletes munkaterv, amely tartalmazza jelen pályázatból megvalósítani kívánt műalkotások műfaját és körülbelüli mennyiségét, valamint lehetőség szerint a munkatervhez kapcsolódó vizuális terveit,
  • külön csatolt szakmai életrajz (nem elegendő a katalógusban található!),
  •  a pályázó utóbbi 2 évben készült alkotásainak reprodukcióit vagy katalógusát.

A kollégium a bírálatnál előnyben részesíti:
1) a folyamatos, magas szintű alkotói tevékenységet,
2) a művészeti életben való aktív részvételt,
3) a vállalt feladat megvalósításának realitását.

A támogatott pályázók a szerződésben megjelölt határidőig kötelesek az elkészült új mű (művek) – papír alapú – dokumentációját, fotóját szakmai beszámolójukhoz mellékelni. A szöveges szakmai beszámoló maximum 1 oldal terjedelmű lehet.

A kollégium nem ír elő kötelező önrészt, sem nevezési díjat.

Kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag összeállításánál mellőzzék (a portfolió kivételével) a különleges minőségű papírt, bármilyen kötést, spirálozást, ragasztást!

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálon lehet. A pályázatok ilyen módon történő elkészítése a www.nka.hu (portál) „Pályáztatás” cím alatt található „Adatlapok kitöltése” címszónál lehet.
A kitöltés segítése érdekében a „Pályáztatás” cím alatt, az „Aktuális pályázati felhívások” címszónál „Minta pályázati adatlap” található, amely lehetővé teszi a pályázati adatlap teljes egészében való megtekintését. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.

A pályázat 2009. szeptember 4-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Képzőművészeti Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!

Megjelentetés dátuma: 2009. július 22.

Frissítve: