A KÉPZŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A KÉPZŐMŰVÉSZETI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkoznia kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.

a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

b) Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy „Közzétételi kérelmet” kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy

– a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint

– ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek – összhangban az –Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel – a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. Törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

A KÉPZŐMŰVÉSZETI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Képzőművészeti Kollégium pályázatot hirdet a 2009. május 1.–2010. április 30. közötti időszakra a kortárs magyar képzőművészet alábbi témakörökben benyújtott pályázatai vissza nem térítendő támogatására.

A pályázati adatlapon a program(ok) pontos kezdő és befejező időpontját fel kell tüntetni.

A kollégium egyik altémában sem ír elő kötelező önrészt.

1. Nemzetközi képzőművészeti rendezvények, kiállítások megvalósítására és dokumentálására

Altéma kódszáma: 1603

A rendelkezésre álló keret: 18 millió Ft

Pályázatot nyújthat be az alkotóművész, illetve a szervezőintézmény.

A pályázathoz mellékelni kell (az alábbi sorrendben):

 • a hazai vagy külföldi rendezvény részletes programleírását a résztvevő művészek, az időpontok és helyszínek pontos megjelölésével,
 • a részletes költségvetést (= az adatlap 4. pontjának külön lapon történő, további részletezésével),
 • külföldi rendezvény esetén az érvényes befogadó nyilatkozatot.

Támogatás kérhető a következő jogcímek költségeire:

 • tiszteletdíj,
 • szakmai anyagok,
 • szállás,
 • utazás,
 • szállítás,
 • biztosítás,
 • részvételi díj,
 • standköltség,
 • valamint kiadvány költségeire.

A pályázatok elbírálása kizárólag szakmai szempontok figyelembevételével történik.

Bírálati szempontok:

 • a megrendezésre kerülő program várható jelentősége,
 • a fogadó intézmény betöltött szerepe az adott országban.

A támogatott pályázók a szerződésben megjelölt határidőig kötelesek pénzügyi és szakmai elszámolást készíteni. A szöveges szakmai beszámoló maximum 2 oldal terjedelmű lehet, továbbá csatolni kell az eseményt tényszerűen dokumentáló nyomtatványokat (pl.: meghívót, katalógust, sajtót).

2. Hazai csoportos és egyéni kiállítások megvalósítására, valamint a kapcsolódó katalógus, leporelló, meghívó stb. megjelentetésére

Altéma kódszáma 1606

A rendelkezésre álló keret: 50 millió Ft

Az altémára hivatásos kiállítási intézmény, illetve képzőművészeti szakmai szervezet nyújthatja be pályázatát. Egyéni kiállítás esetén (1 fő) vagy a művész, vagy az intézmény pályázhat.

A pályázathoz csatolni kell (az alábbi sorrendben):

 • a kiállítás koncepcióját (maximum 1 oldal terjedelemben),
 • egyéni kiállítás esetén szakmai életrajzot,
 • művész által beadott pályázat esetén a befogadó intézmény nyilatkozatát,
 • intézmény esetében az utóbbi 3 év kiállítási tevékenységének tényszerű felsorolását,
 • képzőművészeti szakmai szervezetek pályázatai esetében a befogadó intézmény nyilatkozatát,
 • a kiállítás teljes költségvetésének részletezését (= az adatlap 4. pontjának külön lapon történő, további részletezésével),
 • a kapcsolódó kiadvány 2 nyomdai árajánlatát.

Támogatás kérhető:

 • tiszteletdíjra,
 • szállításra,
 • installációra,
 • reklám- és propagandaköltségre,
 • szakmai anyagköltségre,
 • biztosításra,
 • nyomdai előkészítésre,
 • nyomdaköltségre.

A pályázatok elbírálása kizárólag szakmai szempontok figyelembevételével történik.

Bírálati szempontok:

 • a program várható jelentősége,
 • a programot befogadó intézmény professzionális jellege.

A támogatott pályázók a szerződésben megjelölt határidőig kötelesek pénzügyi és szakmai elszámolást készíteni. A szöveges szakmai beszámoló maximum 2 oldal terjedelmű lehet, továbbá csatolni kell az eseményt tényszerűen dokumentáló nyomtatványokat (pl.: meghívót, katalógust, sajtót).

3. Képzőművészeti alkotótelepek, alkotóműhelyek és szimpóziumok szakmai programjainak megvalósítására, valamint dokumentálására

Altéma kódszáma: 1616

A rendelkezésre álló keretösszeg: 18 millió Ft

Pályázatot a program szervezője és/vagy a rendezője, mint jogi személy nyújthat be.

A pályázathoz csatolni kell (az alábbi sorrendben):

 • a pályázó utóbbi 3 évben végzett szakmai tevékenységének rövid írásos összefoglalását maximum 1 oldal terjedelemben,
 • a programban résztvevő művészek és előadók megnevezését,
 • a program pontos időtartamát, helyszínét,
 • a program teljes költségvetésének részletezését (= az adatlap 4. pontjának külön lapon történő, további részletezésével).

Támogatás kérhető:

 • a programhoz kapcsolódó szakmai anyagok költségeire,
 • a közreműködők tiszteletdíjára,
 • utazási,
 • szállítási,
 • szállásköltségre,
 • valamint a dokumentálás költségeire.

A pályázatok elbírálása kizárólag szakmai szempontok figyelembevételével történik.

Bírálati szempontok:

 • a program várható szakmai jelentősége,
 • a programban résztvevő alkotók köre.

A támogatott pályázók a szerződésben megjelölt határidőig kötelesek pénzügyi és szakmai elszámolást készíteni. A szöveges szakmai beszámoló maximum 2 oldal terjedelmű lehet, továbbá csatolni kell az eseményt tényszerűen dokumentáló fotókat és esetleges nyomtatványokat (pl.: meghívót, katalógust, sajtót).
Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségekről eltérő költségjogcímet is megjelöl azt röviden indokolnia kell, amelyről a kollégium dönt!

Kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag összeállításánál mellőzzék a különleges minőségű papírt, bármilyen kötést, lefűzést, spirálozást, ragasztást!

Pályázatot benyújtani csak a 2009. évre kiadott pályázati adatlapon lehet.
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portálon „pályáztatás” cím alatt található „adatlapok kitöltése” címszónál lehet. (A portálon „Minta” pályázati adatlap is található a pályáztatás/aktuális pályázati felhívások menüpontban. Ez az adatlap azonban pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2009. február 16-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Képzőművészeti Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!

Megjelentetés dátuma: 2009. január 7.

Frissítve: