A KÉPZŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A KÉPZŐMŰVÉSZETI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján  minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.

a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

b) Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy

– a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint

– ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

A KÉPZŐMŰVÉSZETI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

a kortárs hazai képzőművészet és az üzleti szféra kapcsolatának,
a kultúra magántámogatásának ösztönzésére

A Képzőművészeti Kollégium pályázatot hirdet a 2009. január 1–2009. december 31. közötti időszakra. A pályázat célja, hogy elősegítse a magyarországi, kortárs képzőművészeti kiállítóhelyek, galériák és a szponzorok közötti interakció létrejöttét, új kapcsolatok kialakítását, valamint a már meglévő kapcsolatok továbbfejlesztését.

Pályázati támogatás két témában kérhető:

1. Magyarországi, kortárs képzőművészeti kiállítóhelyek, galériák 2009. évi belföldi, kortárs magyar képzőművészeti kiállítási programjának megvalósítása.

Altéma kódja: 1606

2. A kortárs magyar képzőművészet nemzetközi jelenlétének elősegítése, – a kiírásban megnevezett – egy vagy több jelentős nemzetközi vásáron való részvétel.              

Altéma kódja: 1603

Pályázhat – mindkét altéma esetében – kortárs képzőművészeti kiállítóhelyet, galériát működtető, legalább 3 éve (azaz 2005 előtt) Magyarországon bejegyzett jogi személy (gazdasági társaság, nonprofit-szervezet és költségvetési intézmény egyaránt), vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság.

Mindkét altéma esetében pályázati feltétel, hogy a kortárs képzőművészeti kiállítóhely, galéria 2009-es programjához az üzleti szférából szponzorokat szerezzen, és ezt megkötött támogatási szerződéssel tudja igazolni, amely tartalmazza, hogy a szponzor milyen értékű támogatást biztosít a 2009. évi program megvalósításához.

A szponzori támogatás értékével azonos nagyságú összeg – azaz az üzleti szférából megszerzett minden 1 Ft-hoz 1 Ft állami hozzájárulás – pályázható meg azzal, hogy a megpályázható és elnyerhető támogatási összeg minimuma 500 ezer Ft, maximuma az 1. altéma esetében 2 millió Ft, a 2. altéma esetében 3 millió Ft.

A kollégium fenntartja magának a jogot, hogy a szakmai program figyelembevételével csökkentett támogatást is megítélhet.

Egy pályázó altémánként egy-egy pályázatot adhat be.

Pályázati keret összege: 40 millió Ft.

Mindkét altéma esetében a támogatási szerződésnek a galéria éves programjára, vagy annak egy részére – szponzoronként legalább 3 kiállítás támogatására – kell irányulnia. A pályázat az eseti megállapodások helyett a hosszabb távú együttműködési megállapodásokat kívánja ösztönözni.

A 2. altéma esetében a támogatási szerződés irányulhat a nemzetközi vásáron való részvételére is.

Pályázni az alábbi, 2009-ben megrendezésre kerülő művészeti vásárokon való részvétellel lehet: Viennafair (Bécs), Art Basel (Bázel), Art Cologne (Köln), Liste (Bázel), Cologne Fine Art (Köln), Freeze Art Fair (London), Artforum (Berlin), ARCO (Madrid), Artefiera Bologna (Bologna), Art Moscow (Moszkva), artbrussels (Brüsszel), TEFAF (Maastricht), FIAC (Párizs).

Az elnyert összeg legalább 30%-át a vásárra készítendő idegen nyelvű katalógusra kell fordítani.

Mindkét altéma esetében a támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás kérhető:

 • tiszteletdíjra és azok járulékaira,
 • szakmai anyagköltségre,
 • szállításra,
 • installációra,
 • reklám- és médiamegjelenésre,
 • fordításra,
 • utazásra,
 • biztosításra,
 • részvételi díjra (standbérletre a 2. altéma esetében),
 • szállásköltségre,
 • kapcsolódó kiadvány költségeire.

1. A pályázathoz az alább felsorolt mellékleteket kell csatolni:

Mindkét altéma esetében:

 • a pályázó eddigi szakmai tevékenységének rövid ismertetőjét,
 • a kortárs képzőművészeti kiállítóhely, galéria 2009. évi kiállítási tervét,
 • a kortárs képzőművészeti kiállítóhely, galéria és a támogató között 2009. évre vonatkozó támogatási megállapodást (ha a támogatás szolgáltatás, dologi vagy bartell jellegű, úgy részletezve azok mibenlétét, illetve számszerűsített anyagi értékét),
 • a támogatandó esemény(ek) részletes költségvetését, a támogatás felhasználására vonatkozó költségvetést,
 • a minimum 3 éves működést igazoló dokumentumot (cégkivonat vagy bírósági számítógépes kivonat vagy költségvetési intézmény esetén a jelenleg érvényes Alapító Okirat másolata).

2. A fentieken kívül a 2. altéma esetében:

 • a nemzetközi vásárra történő jelentkezés, illetve meghívás igazolását (a szerződéskötés feltétele a részvétel elfogadásának visszaigazolása),
 • a kiállító képzőművészek tervezett névsorát (amelynek legalább 2/3 részben kortárs (élő) magyar művészekből kell állnia),
 • tervezett kiadvány, katalógus költségvetését.

3. A pályázatok elbírálásába a kollégium külső szakértőket is bevon. A támogatott pályázók listáját az NKA portálján nyilvánosságra hozzuk, a támogatott pályázókat írásban is értesítjük.

4. A bírálat során mindkét altéma esetében előnyt élvez az a kortárs képzőművészeti kiállítóhely, galéria, amely

 • rendelkezik a támogatott eseményekre vonatkozó médiatervvel,
 • bemutatja a kortárs képzőművészeti kiállítóhely, galéria koncepcióját és az ehhez kapcsolódó középtávú célkitűzéseit,
 • a programok, kiállítások – különösen a támogatandó események – látogatottságának tervezett mutatóit,
 • bemutatja a 2009-ben a szponzorált eseményekhez kapcsolódó kiegészítő kulturális szolgáltatásokat (ezek a galéria részéről megvalósuló olyan szolgáltatások értendők, amelyek túlmutatnak a kiállítás megszervezésén és megrendezésén, és a galéria és a szponzor kiterjesztett együttműködését valósítják meg. Például: a szponzor dolgozóira vonatkozó kedvezmények, a szponzoráló cég képzési vagy szabadidős projektjeiben való közreműködés, stb.),
 • minél magasabb önrészt (saját forrást) vállal.

A szöveges szakmai beszámoló maximum 2 oldal terjedelmű lehet, továbbá csatolni kell az eseményt tényszerűen dokumentáló nyomtatványokat (pl.: meghívót, katalógust, sajtót).

A kollégium nem ír elő nevezési díjat, illetve kötelező önrészt.

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl azt röviden indokolnia kell, amelyről a kollégium dönt!

5.  A határidő után benyújtott pályázatok nem kerülnek elbírálásra. A kollégiumi döntés felülbírálatára nincs lehetőség.

6. Nem részesülhet támogatásban az a szervezet, amely a korábbi év(ek)ben az OKM-től (korábban  NKÖM­, OM), ­ és az NKA-tól kapott, lejárt határidejű támogatással nem számolt el, azt nem a célnak megfelelően használta fel, illetve az elszámolást a támogató egyéb tartalmi, formai problémák, hiányosságok miatt nem fogadta el.

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálján lehet!
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. ("minta" pályázati adatlap a portálon a „pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2008. november 7-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Képzőművészeti Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!

Megjelentetés dátuma: 2008. szeptember 24.

Frissítve: