A KÉPZŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Nemzeti Kulturális Alapprogram

A KÉPZŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Képzőművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2004. évre a kortárs magyar képzőművészet hazai, határon túli és nemzetközi eseményeinek, illetve rendezvényeinek támogatására, a művészi és művészettörténeti alkotómunka segítésére.

A kollégium kiemelten kezeli az EU-csatlakozással kapcsolatos pályázatokat.

Pályázni az alábbi témakörökre lehet:

1. Csoportos és egyéni kiállítások megvalósítására, valamint katalógus kiadására.

A pályázathoz csatolni kell a kiállítás/kiállítások pontos időpontjának megjelölésével:

 • a pályázó/pályázók munkásságát bemutató referenciaanyagot és képi dokumentációt,
 • katalógus kiadása esetén legalább két nyomda árajánlatát,
 • a kiállítás/kiállítások helyszínének befogadó nyilatkozatát,
 • külföldi kiállítás esetében a meghívó levelet.

Támogatás kérhető:

 • tiszteltdíjra, és azok járulékaira,
 • szállításra, installációra,
 • propaganda költségre,
 • külföldi kiállítás esetében útiköltségre és a művek biztosítási költségére is.

katalógus esetén:

 • honoráriumra és annak járulékaira (szerzői, fotózás, fordítói, lektorálás, szerkesztői tervezői),
 • nyomdai előkészítésre (szkennelés, szedés, tördelés, szerkesztés, optimalizálás, korrektúra),
 • nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, kötés)

Altéma kódszáma: 1606

2. Képzőművészeti alkotótelepek, alkotóműhelyek és szimpóziumok szakmai programjainak megvalósítására valamint fotón, videón, vagy CD-n történő dokumentálására.

A pályázathoz csatolni kell a programban résztvevő művészek névsorát.

Támogatás kérhető

 • a programhoz kapcsolódó szakmai anyagok költségeire,
 • az előadók tiszteletdíjára és annak járulékaira
 • utazási, szállítási és szállásköltségre,
 • valamint a dokumentáció költségeire.

(A dokumentációra igényelhető maximális összeg 200 000 Ft)

Altéma kódszáma: 1616

3. Nemzetközi képzőművészeti rendezvények, illetve csereprogramok megvalósítására, dokumentálására.

A pályázathoz mellékelni kell a részletes programot és költségvetést, külföldi rendezvény esetén az érvényes meghívólevelet.

Támogatás kérhető

 • tiszteletdíjra és annak járulékaira,
 • szakmai anyagok költségeire,
 • szállás- és utazási költségekre,
 • szállításra, a művek biztosítására,
 • részvételi díjra valamint,
 • a dokumentálás költségeire.

Altéma kódszáma: 1607


A pályázatok
2004. március 29-ig beérkezően
nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H-1388 Budapest, Postafiók 82. )A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minősítéséhez, illetve a költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint külföldi székhelyű pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004.. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) Az adatlap postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető
(tel.: 351-5461/141-es mellék).
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig.

Képzőművészeti Szakmai Kollégium