A KÉPZŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A KÉPZŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A KÉPZŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA.

Kortárs képzőművészeti múzeumpedagógiai programok pályázati felhívása
A Képzőművészeti Szakmai Kollégium nyílt pályázatot hirdet kortárs képzőművészeti kiállítások múzeumpedagógiai kísérő rendezvényeinek, valamint azok kiadványainak megvalósítására, a múzeumpedagógiai munka fejlesztésére,

kortárs képzőművészeti múzeumpedagógiai programokra
a 2012. január 1–2012. december 31. közötti megvalósulási időszakra.

A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.
A kollégium nem ír elő kötelező saját forrást, sem nevezési díjat.
A pályázati adatlapon a program(ok) pontos kezdő és befejező időpontját fel kell tüntetni.

Altéma kódszáma: 1608

Az altémára pályázhatnak:

 •  múzeumok,
 •  kiállítóhelyek,
 •  és múzeumpedagógiai feladatokat ellátó szakmai szervezetek, egyesületek, alapítványok.  

Egy pályázótól csak 1 pályázatot fogadunk el.

Tervezett keretösszeg mindösszesen: 5 millió Ft

A pályázat célja, hogy a középiskolás korú (12–18 éves) fiatalokhoz szervezett módon közelebb hozza a kortárs képzőművészetet: segítse a kortárs művészet befogadását, alkotók, művek, műcsoportok, médiumok, tendenciák, művészeti és reprezentációs stratégiák megértését és kritikai értékelését és a programba bekapcsolódó diákokat a kiállítás tematikájából, jellemző művészi attitűdjéből, technikájából kiinduló alkotótevékenységre késztesse.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a konkrét időszaki kiállításokhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai rendezvények szakmai tervét,
 • az egyes események és a kapcsolódó kiadványok részletes költségvetését, és e költségvetésen belül konkrétan meg kell neveznie, hogy milyen jogcímre kéri az NKA támogatását,  
 • szakmai szervezetnek, egyesületnek, alapítványnak a kiállítóhellyel kötött együttműködési szándéknyilatkozatát.

A pályáztató kiemelten kezeli a folyamatjellegű projekteket és előnyben részesíti azt a pályázót, aki egymásra épülő programsorozatot tervez, illetve önfenntartó – később is újrahasznosítható, fejleszthető – projekteket indít útjára. Előnyös, ha a programsorozat tartalmaz kommunikációs visszacsatolást, amely másokat is a hasonló programokba való bekapcsolódásra ösztönöz (pl. pályázó online-felületet biztosít a projekt során megvalósuló diákmunkáknak, illetve a projekt végén digitális vagy papíralapú kiadványt állít össze a munkákból, esetleg tárlatot rendez belőlük). A programsorozathoz legalább 5-10 diákcsoport részvétele ajánlott.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

 • anyagköltség (a programok keretében történő alkotások anyagköltsége, installáció),
 • meghívott előadók, képzőművészek, múzeumpedagógusok, közreműködő kurátorok honoráriuma,
 • programozási költségek (online-jelentkezéshez, létrehozott diákmunkák online-bemutatási felületének),
 • nyomdai előkészítési munkák: szöveg- és képbevitel (írás és szkennelés); kiadványszerkesztés (szedés, tördelés); képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás), korrektúra,
 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás),
 • digitális hordozón történő megjelentetés költségei,
 • utazási költség, buszbérlés,

A támogatást elnyert pályázó kiadványain, meghívóin köteles feltüntetni az NKA érvényes logóját, mely az NKA honlapjáról (www.nka.hu) letölthető.

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, amelyről a kollégium dönt.

A szakmai beszámoló elvárt tartalma:

 • legalább három oldal terjedelmű szöveges beszámoló,
 • kiadványok, dokumentációk hagyományos és digitális formában,
 • online elérhetőségek listája.

Kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag összeállításánál mellőzzék a különleges minőségű papírt, bármilyen kötést, lefűzést, spirálozást, ragasztást, valamint a mappákat!

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján

a) A  pályázónak nyilatkoznia kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről. 
– A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése kötelező.
– Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

A fenti pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

b) a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek,

c) a hivatkozott törvény alapján a pályázatok meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott – www.kozpenzpalyazat.gov.hu – központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet, alapján – kulturális célú állami támogatásban részesülnek, amelyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Kormányrendelet több helyen érinti a pályáztatás eljárás rendjét:
– 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.
– 121. § (4) bekezdése alapján: Ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Nem kell alkalmazni ezt a szabályt, ha az adott támogatott tevékenységhez biztosított valamennyi költségvetésből nyújtott támogatás összege az egymillió-ötszázezer forintot nem éri el, és nem haladja meg a támogatott tevékenység összköltségét.
– 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.
– 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet.
A pályázati költségvetés tervezett összes költsége között – a program társszervezőkkel együtt történő megvalósítása esetén is – kizárólag a programmal kapcsolatos saját költségek szerepelhetnek.

Felhívjuk figyelmüket, hogy utólagos ellenőrzés esetén a teljes tényleges megvalósítási költségeket a szervezet saját – programra történt elkülönített – könyvelési kimutatása alapján igazolni kell.

Pályázati adatlapot elkészíteni a portál (“Pályáztatás” cím alatt) “Aktuális pályázati felhívások” menüpontban található felhívások végén lévő “Adatlap kitöltése” link megnyitásával lehet. “Minta” pályázati adatlap ugyanezen az elérési útvonalon “Kitöltési segédletek” link alatt található. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portálon az „Ismertető / Jogszabályok” menüpont alatt.

A pályázatok 1 eredeti példányban
2011. szeptember 26-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 327-4444-es számon kaphatnak.

A pályázatok elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60 napon belül történik.

A döntésről a pályázó a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kap.

A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel.

Képzőművészeti Szakmai Kollégium

Megjelentetés dátuma: 2011. május 20.

Frissítve: