A KÉPZŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A KÉPZŐMŰVÉSZETI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

A KÉPZŐMŰVÉSZETI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Képzőművészeti Kollégium nyílt pályázatot hirdet a 2011. május 1.–2012. április 30. közötti időszakra a kortárs magyar képzőművészet alábbi témakörökben benyújtott pályázatai vissza nem térítendő támogatására.

A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet. A finanszírozás módja: előfinanszírozás.
A kollégium nem ír elő kötelező saját forrást, sem nevezési díjat.
A pályázati adatlapon a program(ok) pontos kezdő és befejező időpontját fel kell tüntetni.

Egy pályázó altémánként maximum 3 pályázatot adhat be!

1. Nemzetközi kortárs képzőművészeti rendezvények, kiállítások megvalósítására és dokumentálására

Altéma kódszáma: 1603

A rendelkezésre álló keret: 18 millió Ft

Pályázatot nyújthat be az alkotóművész, illetve a szervező intézmény vagy szervezet.

A pályázathoz mellékelni kell (az alábbi sorrendben):

 • a hazai vagy külföldi rendezvény részletes programleírását a résztvevő művészek, az időpontok és helyszínek pontos megjelölésével,
 •  egyéni kiállítás (1-3 fő) esetén szakmai életrajzot és képmellékletet (maximum 3 lap terjedelem A4-es méret),
 • a részletes költségvetést (= az adatlap 4. pontjának külön lapon történő, további részletezésével),
 • külföldi rendezvény esetén az érvényes befogadó nyilatkozatot.

Támogatás kérhető a következő jogcímek költségeire:

 • tiszteletdíj,
 • szakmai anyagok,
 • szállás,
 • utazás,
 • szállítás,
 • biztosítás,
 • részvételi díj,
 • installációs költség,
 • nyomdai előkészítés,
 • nyomdaköltség.

A pályázatok elbírálása kizárólag szakmai szempontok figyelembevételével történik.
Bírálati szempontok:

 • a megrendezésre kerülő program várható jelentősége,
 • a fogadó intézmény betöltött szerepe az adott országban,
 • a megrendezésre kerülő program várható szakmai, kulturális jelentősége.

A támogatott pályázók a szerződésben megjelölt határidőig kötelesek pénzügyi és szakmai elszámolást készíteni.

A szöveges szakmai beszámoló maximum 2 oldal terjedelmű lehet, tartalmaznia kell a rendezvény részletes leírását, a megnyitóról készült fotó(ka)t, továbbá csatolni kell az eseményt tényszerűen dokumentáló nyomtatványokat (pl.: meghívó, katalógus /a katalógust könyvtári azonosítóval kell megjelentetni: ISBN, ISSN stb./ fotódokumentáció, sajtómegjelenés).

2. Hazai csoportos és egyéni kortárs képzőművészeti kiállítások megvalósítására, valamint a kapcsolódó katalógus, leporelló, meghívó stb. megjelentetésére

Altéma kódszáma 1606

A rendelkezésre álló keret: 50 millió Ft

Az altémára a kiállítóhely, illetve képzőművészeti szakmai szervezet nyújthatja be pályázatát. Egyéni kiállítás esetén (1-3 fő) vagy a művész, vagy a kiállítóhely/ képzőművészeti szakmai szervezet pályázhat.

A pályázathoz csatolni kell (az alábbi sorrendben):

 • a kiállítás koncepcióját (maximum 1 oldal terjedelemben),
 • egyéni kiállítás esetén szakmai életrajzot és képmellékletet (maximum:3 lap terjedelem A4-es méret)
 • művész által beadott pályázat esetén a befogadó intézmény nyilatkozatát,
 • képzőművészeti szakmai szervezetek pályázatai esetében a befogadó intézmény nyilatkozatát,
 • a kiállítás teljes költségvetésének részletezését (= az adatlap 4. pontjának külön lapon történő, további részletezésével),
 • a kapcsolódó kiadvány nyomdai árajánlatát,
 •  kiállítóhely és képzőművészeti szakmai szervezet esetében az utóbbi 3 év kiállítási tevékenységének tényszerű felsorolását (maximum: 2 oldal terjedelemben).

Támogatás kérhető:

 • tiszteletdíjra,
 • szállításra,
 • installációra,
 • reklám- és propagandaköltségre,
 • szakmai anyagköltségre,
 • biztosításra,
 • nyomdai előkészítésre,
 • nyomdaköltségre.

A pályázatok elbírálása kizárólag szakmai szempontok figyelembevételével történik.
Bírálati szempontok:

 • a program várható szakmai, kulturális jelentősége,
 • a programot befogadó kiállítóhely professzionális jellege,
 • a kiállítóhely országos, regionális és kistérségi szerepe.

A támogatott pályázók a szerződésben megjelölt határidőig kötelesek pénzügyi és szakmai elszámolást készíteni.

A szöveges szakmai beszámoló maximum 2 oldal terjedelmű lehet, tartalmaznia kell a rendezvény részletes leírását, a megnyitóról készült fotó(ka)t, továbbá csatolni kell az eseményt tényszerűen dokumentáló nyomtatványokat (pl.: meghívó, katalógus /a katalógust könyvtári azonosítóval kell megjelentetni: ISBN, ISSN stb. / fotódokumentáció, sajtómegjelenés).

3. Képzőművészeti alkotótelepek, alkotóműhelyek és szimpóziumok szakmai programjainak megvalósítására, valamint dokumentálására

Altéma kódszáma: 1616

A rendelkezésre álló keretösszeg: 18 millió Ft

Pályázatot jogi személyiségű szervezetek nyújthatnak be, amelyek a programot szervezik és/vagy rendezik.

A pályázathoz csatolni kell (az alábbi sorrendben):

 •  részletes programleírást, amely tartalmazza a résztvevő művészek és előadók megnevezését, a program pontos időtartamát, helyszínét,
 • a program teljes költségvetésének részletezését (= az adatlap 4. pontjának külön lapon történő, további részletezésével).
 • az adott alkotótelep, műhely, szimpózium utóbbi 3 évben végzett szakmai tevékenységének rövid írásos összefoglalását maximum 1 oldal terjedelemben,

Támogatás kérhető:

 • a programhoz kapcsolódó szakmai anyagok költségeire,
 • a közreműködők tiszteletdíjára,
 • utazási,
 • szállítási,
 • szállásköltségre,
 • valamint a dokumentálás költségeire.

A pályázatok elbírálása kizárólag szakmai szempontok figyelembevételével történik.
Bírálati szempontok:

 • a program várható szakmai jelentősége,
 • a programban résztvevő alkotók köre,
 • az adott művésztelep országos, regionális, kistérségi, nemzetközi, határon túli szerepe.

A támogatott pályázók a szerződésben megjelölt határidőig kötelesek pénzügyi és szakmai elszámolást készíteni.
A szöveges szakmai beszámoló maximum 2 oldal terjedelmű lehet, és tartalmaznia kell a művésztelepen résztvevő művészek felsorolását, a létrejött alkotások jegyzékét és fotóját, továbbá csatolni kell az eseményt tényszerűen dokumentáló fotókat és esetleges nyomtatványokat (pl.: meghívó, katalógus /a katalógust könyvtári azonosítóval kell megjelentetni: ISBN, ISSN stb. / fotódokumentáció, sajtómegjelenés).

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, amelyről a kollégium dönt.

Kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag összeállításánál mellőzzék a különleges minőségű papírt, bármilyen kötést, lefűzést, mappát, spirálozást, ragasztást!

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján

a) minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről. 

– A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

– Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

A fenti pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

b) a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek,

c) a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által    meghatározott –  www.kozpenzpalyazat.gov.hu – központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek – összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján – kulturális célú állami támogatásban részesülnek, amelyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Kormányrendelet több helyen módosította a pályáztatás eljárás rendjét:
– 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.
– 121. § (4) bekezdése alapján: amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Kérjük programjuk költségvetésének tervezésekor ezt a jogszabályi előírást figyelembe venni.
– 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.
– 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet.

Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. ("minta" pályázati adatlap a portálon a „pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.)

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portálon jogszabályok menüpont alatt.

A pályázatok 1 eredeti példányban
2011. február 22-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton
az NKA Igazgatóságának címére.
( H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444 számon kaphatnak.

A pályázatok elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60 napon belül történik. A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kapnak. A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel.

Képzőművészeti Szakmai Kollégiuma

Megjelentetés dátuma: 2011. január 21.

Frissítve: