A KÉPZŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


KÉPZŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

KÉPZŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

a kortárs magyar képzőművészet nemzetközi vásárokon való jelenlétének segítésére

A Képzőművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet 2010. január 1.–2010. december 31. közötti időszakra. A pályázat célja, hogy a 2008–2009. évi támogatási pályázatok folytatásaként elősegítse a magyar kortárs képzőművészet nemzetközi jelenlétét, ösztönözze a kortársművészeti magánvállalkozások nemzetközi szerepvállalásának erősítését.

Pályázati támogatás kérhető: A kortárs magyar képzőművészet nemzetközi jelenlétének elősegítésére érdekében jelentős nemzetközi vásárokon való részvételre.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A kollégium nem kíván saját forrást és nevezési díjat előírni. A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. sz. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

A finanszírozás módja: utófinanszírozás.

Altéma kódja: 1603

Pályázhat kortárs képzőművészeti galériát működtető Magyarországon bejegyzett jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság. A galériának legalább 1 éve állandó kiállítótérrel és nyilvánosan látogatható kiállítási programmal kell rendelkeznie.

Egy pályázó több pályázatot is beadhat, de egy pályázaton belül csak egy vásári részvétellel lehet pályázni.

Pályázni az alábbi, 2010-ben megrendezett művészeti vásárokon való részvétellel lehet:

 A) kategória

Arco (Madrid), Art Brussels (Brüsszel), Art Basel (Bázel), Art Basel (Miami Beach), Art Forum (Berlin), FIAC (Párizs), Frieze Art Fair (London), The Armory Show (New York).

B) kategória

Art Cologne (Köln), Art Dubai (Dubai), Artissima (Torino), Art Moscow (Moszkva), Arte Fiera (Bologna), Hong Kong Art Fair (Hong Kong), Liste (Bázel), Nada Art Fair (Miami), Viennafair (Bécs), Volta (Bázel), Volta (New York), Preview (Berlin), Pulse Art Fair (Miami), Pulse Art Fair (New York), Pulse Art Fair (London), Zoo Art Fair (London).

C) kategória

A fenti két kategóriában nem szereplő nemzetközi vásárok.

Pályázati keret: 20 millió Ft.

Támogatás kérhető:

Elsősorban:

 • részvételi díjra (standbérletre) – maximum a számlával igazolt költség 70%-áig.

Másodsorban, kiegészítő támogatásként – maximum a számlával igazolt költség 50%-ig:

 • szállításra,
 • biztosításra,
 • utazásra (max.: 2 fő)
 • szállásköltségre (max.: 2 fő),

2010. január 1. és 2010. október 31. között megvalósuló vásárok esetén a pályázathoz csatolni kell a számlamásolatot, ennek magyar fordítását, továbbá a forintátváltás alapjául szolgáló bizonylat másolatát.

2010. november 1. és 2010. december 31. között megvalósuló vásárok esetén a fenti dokumentumok pótlólagos csatolása a szerződéskötés feltétele.

A pályázathoz az alább felsorolt mellékleteket kell csatolni:

 • a működést igazoló dokumentumot (cégkivonat),
 • a pályázó eddigi szakmai tevékenységének rövid ismertetőjét, a galéria eddigi kiállítási programjának illetve nemzetközi vásári részvételének ismertetőjét,
 • a részvétel részletes költségvetését, a támogatás felhasználására vonatkozó költségvetést,
 • a kiállított kortárs (élő) képzőművészek (amelynek legalább fele részben magyar művészekből kell állnia), bemutatását, a kiállított művek jegyzékét 
 • a vásár katalógusát,
 • beszámolót a vásáron való részvétel eredményéről (szakmai kapcsolatépítés, további meghívások, sajtó, valamint tájékoztató jelleggel: értékesítés)
 • 2010. november 1-je utáni vásári részvétel esetén a meghívás igazolását (a szerződéskötés feltétele a részvétel megtörténte és a fenti dokumentumok pótlása),

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • Az adott vásári részvétel szakmai fontossága
 • Magyar művészek szerepeltetése
 • Eddigi vásári részvételek szakmai eredményei

A támogatott pályázók a szerződésben megjelölt határidőig kötelesek pénzügyi elszámolást készíteni. A pályázat beadásakor kötelező mellékletként beküldött beszámolót a vásári részvétel eredményéről a kollégium szakmai beszámolóként elfogadja. A szakmai beszámoló elvárt tartalma: szakmai kapcsolatépítés, további meghívások, sajtó, valamint tájékoztató jelleggel: értékesítés.

A támogatott pályázó a támogatás összegére a pénzügyi és szakmai elszámolás benyújtása, annak elfogadása után a megkötött szerződés birtokában 2011. évben számíthat.

A támogatott pályázók listáját az NKA portálján nyilvánosságra hozzuk, a támogatott pályázókat írásban is értesítjük.
A pályázatot a kollégium 2010 decemberében bírálja el.

Olyan vásári részvétellel, amelyet más NKA-kollégium már támogatott, nem lehet pályázni.

Kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag összeállításánál mellőzzék a különleges minőségű papírt, bármilyen kötést, lefűzést, spirálozást, ragasztást, valamint a mappákat!

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről

a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

b) Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy

– a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint

– ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

***

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
– a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet.

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján felhívjuk a pályázók figyelmét az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.

"Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Korm. rendelet 121. § (4) bekezdése alapján: amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően.

Kérjük programjuk költségvetésének tervezésekor a fenti jogszabályi előírást figyelembe venni."

Saját forrás a 292/2009 (XII.19. ) Korm. rendelet 113. § (3) bekezdése aa) ab) ac) pontja alapján kerülhet meghatározásra.

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, amelyről a kollégium dönt.

***

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálján lehet!
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. ("minta" pályázati adatlap a portálon a „pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.)
A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portál jogszabályok menüpont alatt.

A pályázatok 1 példányban
2010. november 2-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton  az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a (36 1) 327-4444 telefonszámon kaphatnak.

A pályázatok elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60 napon belül történik. A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kapnak.
A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel. Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás banki beszedési megbízás teljesítésére.

Képzőművészeti Szakmai Kollégiuma

Megjelentetés dátuma: 2010. március 16.

Frissítve: