A KÉPZŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A KÉPZŐMŰVÉSZETI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

A KÉPZŐMŰVÉSZETI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA   

A támogatásforrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
A támogatásformája: vissza nem térítendő támogatás.
A kollégium nem ír elő kötelező saját forrást, sem nevezési díjat.
A finanszírozásmódja: előfinanszírozás.

A Képzőművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet az alábbi témakörökben:

I. a) Professzionális képzőművészek részére vissza nem térítendő, alkotói támogatást biztosít, kizárólag új alkotások létrehozására 

A feladat megvalósítási határideje 2011. január 1.–2011. december 31.

A kiosztható keret összege: 60 millió Ft

Altéma kódszáma: 1602

Az 1/a pontra nem pályázhat:

 • aki 2009-ben az NKA Képzőművészeti Szakmai Kollégiumától kiemelt alkotói támogatásban részesült
 • aki felsőoktatási hallgatói jogviszonyban áll (kivétel a költségtérítéses DLA-képzésben résztvevők)
 • aki 2010-ben Derkovics Gyula, illetve Pécsi József ösztöndíjban részesült
 • aki az NKA-tól Képzőművészeti Szakmai Kollégiumától korábban kiemelt alkotói támogatásban részesült, az újra kiemelt támogatásra nem adhat be pályázatot.

Pályázni lehet:

a) maximum 600 000 forintra/év
b) kiemelt támogatás havi 200 000 forintra (2 400 000 Ft/év)

Az utóbbi támogatást (b pont) maximum 5 fő nyerheti el.

Egy pályázótól mindkét pontra elfogadunk pályázatot, de ebben az esetben 2 külön pályázatot kell beadni. Egyik nem zárja ki a másikat.

Benyújtandó a pályázathoz kötelezően:

 • részletes munkaterv, amely tartalmazza jelen pályázatból megvalósítani kívánt műalkotások műfaját és körülbelüli mennyiségét, valamint lehetőség szerint a munkatervhez kapcsolódó vizuális terveit,
 • külön csatolt szakmai életrajz (nem elegendő a katalógusban található!),
 •  a pályázó utóbbi 2 évben készült alkotásainak reprodukcióit vagy katalógusát („a” és „b” pontra is beadott pályázat esetén elegendő az „a” pályázathoz csatolni!),
 • tervezett önálló kiállítás esetén a kiállítóhely befogadó nyilatkozatát.

Az elbírálás szempontjai:  

1) a folyamatos, magas szintű alkotói tevékenység,
2) a művészeti életben való aktív részvétel,
3) a vállalt feladat megvalósításának realitása,

A támogatott pályázók a szerződésben megjelölt határidőig kötelesek az elkészült új mű (művek) – papír alapú – dokumentációját, fotóját szakmai beszámolójukhoz mellékelni. A szöveges szakmai beszámoló maximum 1 oldal terjedelmű lehet.

1/b) Művészettörténészek, szakírók részére vissza nem térítendő, alkotói támogatást biztosít a kortárs képzőművészetet feldolgozó új művek létrehozására

A kiosztható keret összege: 8 millió Ft

Az 1/b pontra nem lehet pályázni:

 • PhD és DLA témával,
 • aki 2010-ben Kállai Ernő-ösztöndíjban részesült.

Pályázni lehet:
a) maximum 600 000 Ft-ra/év
b) kiemelt támogatás havi 200 000 Ft-ra (2 400 000 Ft/év)

Az utóbbi támogatást (b pont) maximum 2 fő nyerheti el.

Egy pályázótól mindkét pontra elfogadunk pályázatot, de ebben az esetben 2 külön pályázatot kell beadni. Egyik nem zárja ki a másikat.

Benyújtandó a pályázathoz kötelezően:

 • részletes munkaterv, amely tartalmazza jelen pályázatból megvalósítani kívánt mű, kutatási téma szinopszisát, fontosságának leírását,
 • szakmai életrajz, publikációs jegyzék,
 • tervezett kötet esetén a kiadó szándéknyilatkozatát.

Az elbírálás szempontjai:
1) a folyamatos, magas szintű szakírói tevékenység,
2) alkotók vagy műfajok, törekvések hiánypótló monografikus feldolgozása,
3) a vállalt feladat megvalósításának realitása,
4) a kiadói terv megalapozottsága.

A támogatott pályázók kötelesek az elkészült kéziratot papír alapon (mellékletek nélkül „a”pont esetében minimum 60 000, „b” pont esetén minimum 120 000 karakter) és elektronikus formátumban mellékelni. A szöveges szakmai beszámoló maximum 2 oldal terjedelmű lehet.

2. Magyar kortárs képzőművészeti alkotások megvásárlására közgyűjtemények számára

A feladat megvalósítási határideje 2010. szeptember 25.–2011. június 30.

A kiosztható keret összege: 35 millió Ft

Altéma kódszáma: 1609

A pályázaton hazai, kortárs, országos gyűjtőkörű képzőművészeti közgyűjteménnyel rendelkező költségvetési szervek, múzeumok vehetnek részt.

A pályázathoz kötelezően csatolni kell a kiválasztott műtárgyak:

 • listáját,
 •  a mű fotóját digitálisan, JPG-formátumban, maximum képenként 2 MB méretben, CD-n
 • és javasolt árát.

Támogatás kérhető a következő jogcímre:

 • műtárgyvásárlás

Rezsiköltség nem igényelhető és nem számolható el!

Az elbírálás szempontjai:
1) a megvásárlásra javasolt műtárgy művészi színvonala,
2) a pályázó intézmény gyűjtési koncepciójának minősége,
3) a minél magasabb önrészt vállalása.

Az elszámoláshoz mellékelni kell a vásárlás írásos dokumentumainak másolatait (számla, illetve adásvételi szerződés másolata, a kifizetés bizonylatának másolata, valamint az állományba vételt igazoló dokumentum másolata).

III) Kortárs képzőművészeti egyedi – első kiadású – könyv, monográfia (tehát nem katalógus) nyomdai vagy interneten történő megjelentetésére (minimum 500 példány, illetve egyéves hozzáférés)

A feladat megvalósítási határideje 2010. szeptember 25 – 2011. szeptember 30.

A kiosztható keret összege: 25 millió Ft 

Altéma kódszáma: 1612

Pályázatot kiadó vagy a szerző nyújthat be vissza nem térítendő támogatásra.

A pályázathoz kötelezően csatolni kell:

 • a mű szinopszisát vagy kéziratát,
 • a művészeti szakma egy tekintélyes képviselőjének ajánlását vagy kiadói lektori véleményt,
 • hagyományos kiadvány megjelentetése esetén a betétlapot,
 • nyomdai árajánlatot,
 • illetve internetes megjelentetés esetén részletes költségvetést (részletes költségvetés =adatlap 4. pontjának külön lapon történő további részletezése).

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:
Hagyományos megjelentetés esetén:
Hagyományos kiadvány megjelentetése esetén a pályázati adatlap csak a kitöltött betétlappal együtt érvényes!

 • szerzői honorárium (írói, illusztrátori, képzőművészeti fotó)
 • szerzői jogdíjak
 • fordítói, lektorálási honorárium
 • szerkesztői, olvasószerkesztői, tervezőszerkesztői, képszerkesztői honorárium
 • nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre
  • szövegbevitel (írás)
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás, szkennelés)
  • korrektúra
 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, kötés, csomagolás)

Internetes megjelentetés esetében:

 • szerzői honorárium (írói, illusztrátori, fotó)
 • szerzői jogdíjak
 • fordítói, lektorálási honorárium
 • szerkesztői, olvasószerkesztői, tervezőszerkesztői, képszerkesztői honorárium
 • előkészítési munkák az alábbi jogcímekre
  • szöveg-, és képbevitel (írás, szkennelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúra
 • kódolás (HTML nyelvre) (adatfeltöltés)
 • publikáció megjelentetés (szolgáltatás)
 • frissítés

A pályázat bírálati szempontjai:
1) a kiadvány hiánypótló jellege,
2) a rendelkezésre álló egyéb forrás megléte,
3) a megjelent kiadvány terjesztési lehetősége.

A szakmai beszámolóhoz mellékelni kell hagyományos megjelentetés esetén a megjelent kiadvány 1 példányát, a támogatott nyilatkozatát a példányszámról és a terjesztési módról, továbbá kötelező feltüntetni a kötetben és az elszámolásban az OSZK nyilvántartási számot (ISSN vagy ISBN), internetes megjelentetés esetén pedig a kiadvány elérhetőségét.

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl azt röviden indokolnia kell, amelyről a kollégium dönt!

Kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag összeállításánál mellőzzék (a portfolió és a kézirat kivételével) a különleges minőségű papírt, bármilyen kötést, spirálozást, ragasztást!

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján

a) minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről. 

– A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

– Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

A fenti pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

b) a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek,

c) a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által    meghatározott –  www.kozpenzpalyazat.gov.hu – központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek – összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján – kulturális célú állami támogatásban részesülnek, amelyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Kormányrendelet több helyen módosította a pályáztatás eljárás rendjét:
– 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.
– 121. § (4) bekezdése alapján: amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Kérjük programjuk költségvetésének tervezésekor ezt a jogszabályi előírást figyelembe venni. (Az I. pontra nem vonatkozik!)
– 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre. (Az I. pontra nem vonatkozik!)
– 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet. (Az I. pontra nem vonatkozik!)

Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. ("minta" pályázati adatlap a portálon a „pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.)

 A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portálon jogszabályok menüpont alatt.

A pályázatok 1 példányban
2010. október 20-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton  az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444 számon kaphatnak.

A pályázatok elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60 napon belül történik. A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kapnak. A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel.

Képzőművészeti Szakmai Kollégiuma

Megjelentetés dátuma: 2010. szeptember 17.

Frissítve: