A KÉPZŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA, I. FÉLÉV


Nemzeti Kulturális Alapprogram

A KÉPZŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Képzőművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2002. évre a kortárs magyar képzőművészet hazai, határon túli és nemzetközi eseményeinek, illetve rendezvényeinek támogatására, a művészi és művészettörténeti alkotómunka segítésére.

A kollégium kiemelt figyelmet fordít:

 • a határon túli magyar kultúra támogatására,
 • a pályakezdő fiatalok pályázataira

Pályázni az alábbi témakörökben lehet:

 1. A kollégium képzőművészek részére maximum 8 havi időtartamra, alkotói támogatást biztosít havi 100 000,- Ft összegben, kizárólag új alkotások létrehozására. Benyújtandó a részletes munkaterv, szakmai életrajz valamint a pályázó korábbi munkáiról képi dokumentáció. A támogatott pályázók a munka végeztével kötelesek az elkészült mű (művek) dokumentációját, fotóját szakmai beszámolójukhoz mellékelni. A pályázónak minden esetben belföldi pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie. (A lebonyolító kizárólag jogi személy lehet.)
  Altéma kódszáma: 1602
 2. Csoportos és egyéni kiállítások megvalósítására, valamint katalógus kiadására. A pályázónak a munkásságát bemutató referenciaanyagot, továbbá katalógus kiadása esetén legalább két nyomda árajánlatát is be kell nyújtania.
  Támogatás kérhető tiszteletdíjra és annak TB járulékára, propagandaköltségre, szállításra, installációra, valamint nyomdaköltségre.
  Altéma kódszáma: 1606
 3. Képzőművészeti alkotótelepek, alkotóműhelyek és szimpóziumok szakmai programjainak megvalósítására és dokumentálására. A pályázathoz csatolni kell a programban résztvevő művészek névsorát.
  Támogatás kérhető a programhoz kapcsolódó szakmai anyagköltségekre, az előadók tiszteletdíjára és annak TB járulékára, utazási és szállásköltségekre továbbá nyomdai költségekre.
  Altéma kódszáma: 1616
 4. A szakterületnek megfelelő művészeti felsőoktatást kiegészítő intézményi programok megvalósítására, diploma-kiállítások megrendezésére és a programhoz kapcsolódó katalógus nyomdaköltségére.
  Altéma kódszáma: 1608
 5. Nemzetközi képzőművészeti rendezvények, illetve csereprogramok megvalósítására és dokumentálására. Több évre szóló program esetében évenkénti ütemezés megjelölésével kérjük a részletes szakmai programot és költségvetést, külföldi rendezvény esetén az érvényes meghívólevelet kell a pályázathoz mellékelni.
  Támogatás kérhető szakmai anyagok költségeire, szállás és utazási költségekre, tiszteletdíjakra és annak TB járulékára, valamint a kiadványok nyomdai költségeire.
  Altéma kódszáma: 1607
 6. Kortárs képzőművészeti szakkönyvek kiadására. Pályázatot kiadók nyújthatnak be a mű kéziratának és két nyomda árajánlatának mellékelésével. A Kollégium szerzői honoráriumra és annak TB járulékára, valamint nyomdai költségre nyújt támogatást.
  Altéma kódszáma: 1612
 7. Magyar kortárs képzőművészeti alkotások megvásárlására. A pályázaton hazai kortárs képzőművészeti közgyűjteménnyel rendelkező költségvetési szervek, múzeumok és képtárak vehetnek részt.
  A pályázathoz csatolni kell a kiválasztott műtárgyak listáját, fotóját.
  Altéma kódszáma: 1609

A Képzőművészeti Szakmai Kollégiumhoz a pályázatok 2002. április 4-ig beérkezően nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére (H-1062 Budapest, Bajza u. 32.). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Általános tudnivalók

A határon túli pályázóknak magyarországi pénzügyi lebonyolítót kell felkérniük, amely kizárólag jogi személy lehet.

A kiadványokra pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827. Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2002. január 1-jétől érvényes új adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek! Nem nyújthat be pályázatot az, aki korábbi, az Alapprogram bármely kollégiumától kapott támogatással kapcsolatos elszámolási kötelezettségének nem tett eleget.

Az Igazgatóság felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2002-ben valamennyi pályázónak és lebonyolítónak (a határon túli pályázók esetében magyar fordításban is) a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A pályázathoz szükséges adatlap a fenti címen, továbbá a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának Ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), szerezhető be személyesen. Az NKA Igazgatóságától adatlap – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – postai úton is igényelhető, valamint letölthető az NKA honlapjáról.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. A támogatás terhére a fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy a lebonyolító – a pályázóval történő megállapodás alapján – a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalánydíjként, amennyiben a támogatási szerződés másként nem rendelkezik

A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatok anyagát nem őrizzük meg és nem küldjük vissza.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatóságának címén és telefonszámán (351-5461/141-es mellék) az ügyfélszolgálattól kérhető. Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig

 

A Képzőművészeti Szakmai Kollégium