A KÉPZŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A KÉPZŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A KÉPZŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

a kortárs magyar képzőművészet nemzetközi vásárokon való jelenlétének segítésére

A Képzőművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet 2011. január 1.–2011. december 31. közötti időszakra. A pályázat célja, hogy a 2008–2009. évi támogatási pályázatok folytatásaként elősegítse a magyar kortárs képzőművészet nemzetközi jelenlétét, ösztönözze a kortársművészeti magánvállalkozások nemzetközi szerepvállalásának növelését.

Pályázati támogatás kérhető: A kortárs magyar képzőművészet nemzetközi jelenlétének elősegítése érdekében jelentős nemzetközi vásárokon való részvételre.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

A kollégium nem kíván kötelező saját forrást és nevezési díjat előírni.

A finanszírozás módja: utófinanszírozás.

Altéma kódja: 1603

Pályázhat kortárs képzőművészeti galériát működtető Magyarországon bejegyzett jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéni vállalkozó.
A galériának legalább 1 éve állandó kiállítótérrel és nyilvánosan látogatható kiállítási programmal kell rendelkeznie.
A külföldi vásáron többségében magyar művészeket kell bemutatni!

Egy pályázó több pályázatot is beadhat, de egy pályázati adatlapon csak egy vásári részvétellel lehet pályázni.
Pályázni az alábbi, 2011-ben megrendezett művészeti vásárokon való részvétellel lehet:

 A) kategória

Arco (Madrid), Art Brussels (Brüsszel), Art Basel (Bázel), Art Basel (Miami Beach), Art Forum (Berlin), FIAC (Párizs), Frieze Art Fair (London), The Armory Show (New York).

B) kategória

Art Cologne (Köln), Art Dubai (Dubai), Artissima (Torino), Arte Fiera (Bologna), Hong Kong Art Fair (Hong Kong), Liste (Bázel), Nada Art Fair (Miami), Viennafair (Bécs), Volta (Bázel), Volta (New York), Preview (Berlin), Pulse Art Fair (Miami), Pulse Art Fair (New York), Pulse Art Fair (London), Zoo Art Fair (London).

C) kategória

A fenti két kategóriában nem szereplő nemzetközi vásárok.

Pályázati keret: 20 millió Ft.

Támogatás kérhető:

Elsősorban:

 • részvételi díjra (standbérletre) – maximum a számlával igazolt költség 70%-áig.

Másodsorban, kiegészítő támogatásként – maximum a számlával igazolt költség 50%-ig:

 • szállításra
 • biztosításra
 • utazásra (max.: 2 fő)
 • szállásköltségre (max.: 2 fő),

2011. január 1. és 2011. október 31. között megvalósuló vásárok esetén a pályázathoz csatolni kell:

 • a számlamásolatot,
 • a számla magyar fordítását,
 •  továbbá a forintátváltás alapjául szolgáló bizonylat másolatát.

2011. november 1. és 2011. december 31. között megvalósuló vásárok esetén a fenti dokumentumok pótlólagos csatolása a szerződéskötés feltétele.

A pályázathoz az alább felsorolt mellékleteket kell csatolni:

 • a pályázó eddigi szakmai tevékenységének rövid ismertetőjét, a galéria eddigi kiállítási programjának illetve nemzetközi vásári részvételének ismertetőjét,
 • a részvétel részletes költségvetését, a támogatás felhasználására vonatkozó költségvetést,
 • a kiállított kortárs (élő) képzőművészek bemutatását (feltétel a magyar művészek meghatározó aránya),
 •  a kiállított művek jegyzékét,
 • a standfotókat,
 • a vásár katalógusát,
 • beszámolót a vásáron való részvétel eredményéről (szakmai kapcsolatépítés, további meghívások, a hazai és külföldi sajtóvisszhang, valamint tájékoztató jelleggel: értékesítés)
 • 2011. november 1-je utáni vásári részvétel esetén a meghívás igazolását (a szerződéskötés feltétele a részvétel megtörténte és a fenti dokumentumok pótlása),

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • Az adott vásári részvétel szakmai fontossága
 • Magyar művészek szerepeltetése
 • Eddigi vásári részvételek szakmai eredményei

A támogatott pályázók a szerződésben megjelölt határidőig kötelesek pénzügyi elszámolást készíteni. A pályázat beadásakor kötelező mellékletként beküldött beszámolót a vásári részvétel eredményéről a kollégium szakmai beszámolóként elfogadja. A szakmai beszámoló elvárt tartalma: szakmai kapcsolatépítés, további meghívások, a hazai és külföldi sajtóvisszhang, valamint tájékoztató jelleggel: értékesítés.

A támogatott pályázó a támogatás összegére a pénzügyi elszámolás benyújtása, és annak elfogadása után a megkötött szerződés birtokában 2012. évben számíthat.

A támogatott pályázók listáját az NKA portálján nyilvánosságra hozzuk, a támogatott pályázókat írásban is értesítjük.
A pályázatot a kollégium 2011 decemberében bírálja el.
Olyan vásári részvétellel, amelyet más NKA-kollégium már támogatott, nem lehet pályázni.

Kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag összeállításánál mellőzzék a különleges minőségű papírt, bármilyen kötést, lefűzést, spirálozást, ragasztást, valamint a mappákat!

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján

a) minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről. 
– A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.
– Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

A fenti pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

b) a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek,

c) a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott – www.kozpenzpalyazat.gov.hu – központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek – összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet, alapján – kulturális célú állami támogatásban részesülnek, amelyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Kormányrendelet több helyen módosította a pályáztatás eljárás rendjét:
– 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.
– 121. § (4) bekezdése alapján: Ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Nem kell alkalmazni ezt a szabályt, ha az adott támogatott tevékenységhez biztosított valamennyi költségvetésből nyújtott támogatás összege az egymillió-ötszázezer forintot nem éri el, és nem haladja meg a támogatott tevékenység összköltségét.
– 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.
– 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet.

Pályázati adatlapot elkészíteni a portál (“Pályáztatás” cím alatt) “Aktuális pályázati felhívások” menüpontban található felhívások végén lévő “Adatlap kitöltése” link megnyitásával lehet. “Minta” pályázati adatlap ugyanezen az elérési útvonalon “Kitöltési segédletek” link alatt található. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portálon az „Ismertető / Jogszabályok” menüpont alatt.

A pályázatok 1 eredeti példányban
2011. november 2-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 327-4444 számon kaphatnak.
A pályázatok elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60 napon belül történik. A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kapnak. A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.
A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel.

Képzőművészeti Szakmai Kollégium

Megjelentetés dátuma: 2011. március 18.

Frissítve: