A KÉPZŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Nemzeti Kulturális Alapprogram

A KÉPZŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Felhívjuk pályázóink fegyelmét arra, hogy a támogatások utalására 2006-ban kerül sor!

A Képzőművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2006. január 1. – 2006. december 31 -ig terjedő időszakra az alábbi témakörökben:

1. Képzőművészek részére maximum 10 havi időtartamra, alkotói támogatást biztosít havi 100.000 Ft összegben, kizárólag új alkotások létrehozására

Altéma kódszáma: 1602

Benyújtandó

 • a részletes munkaterv,
 • szakmai életrajz, valamint
 • a pályázó korábbi munkáiról papír alapú képi dokumentáció.

A támogatott pályázók a munka végeztével kötelesek az elkészült mű (művek) dokumentációját, fotóját szakmai beszámolójukhoz mellékelni.

2. Kortárs képzőművészeti egyedi kiadványok (könyv, katalógus, monográfia) nyomdai vagy digitalizált formában történő megjelentetésére (minimum 500 példány ill. egy éves hozzáférés)

Altéma kódszáma: 1612

Pályázatot a kiadó nyújthat be a mű kéziratának és két nyomda árajánlatának mellékelésével, illetve elektronikus termék esetén az előállításra és terjesztésre vonatkozó részletes költségvetéssel.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

Hagyományos megjelentetés esetén:

 • szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, képzőművészeti fotó), vagy számlás kifizetése
 • szerzői jogdíjak
 • fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • szerkesztői, olvasószerkesztői, tervezőszerkesztői, képszerkesztői honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre
  • szövegbevitel (írás)
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás, szkennelés )
  • korrektúra
 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, kötés, csomagolás)

Digitalizált formában történő megjelentetés esetén:

Internetes megjelentetés esetében:

 • szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése
 • szerzői jogdíjak
 • fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • szerkesztői, olvasószerkesztői, tervezőszerkesztői, képszerkesztői honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • előkészítési munkák az alábbi jogcímekre
  o        szöveg-, és képbevitel (írás, szkennelés )
  o        képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  o        korrektúra
 •          kódolás (HTML nyelvre) (adatfeltöltés)
 •          publikáció-megjelentetés (szolgáltatás)
 •          frissítés  

CD-n történő megjelentetés esetében:

 • szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése
 • szerzői jogdíjak
 • fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • szerkesztői, olvasószerkesztői, tervezőszerkesztői, képszerkesztői honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • előkészítési munkák az alábbi jogcímekre
  • szöveg-, és képbevitel, (írás, szkennelés )
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúra
 • gyártási, csomagolási költség (levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége),
 • borító előállítási és csomagolási költség (nyomdai munka, papírköltség, hajtogatás, körbevágás, csomagolás)

3. Magyar kortárs képzőművészeti alkotások megvásárlására

Altéma kódszáma: 1609

A pályázaton hazai, kortárs képzőművészeti közgyűjteménnyel rendelkező költségvetési szervek, múzeumok és képtárak vehetnek részt.

A pályázathoz csatolni kell a kiválasztott műtárgyak listáját, fotóját és árajánlatát.

Támogatás kérhető a következő jogcímre:

– műtárgyvásárlás

Rezsiköltség nem igényelhető és nem számolható el!


A pályázatok
2005. október 18-ig beérkezően
nyújthatóak be az NKA Igazgatóságának postacímére (H – 1388. Budapest, Pf. 82.).
A határidőn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2005. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt melléklettel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minősítéséhez, szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek (amennyiben nem rendelkezik saját adószámmal és számlaszámmal), valamint külföldi székhelyű pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2005-ben valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint.   Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek, vagy amelyeknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2005. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek .

Azok a költségvetési intézmények, amelyek az NKA honlapja ( www.nka.hu ) Pályázatok menüpont megnyitásával a Megalakulást igazoló okirat benyújtása alól mentesülő intézmények listája címsor alatt fel vannak sorolva, alapító okiratuk másolatát csak változás esetén kötelesek mellékelni.  

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, ( www.nka. hu ), továbbá   személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.)   Az adatlap   postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A /4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító,   a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 % át számolhatja el átalányként a   támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap . A döntés felülbírálatát kérni nem lehet.   A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán   átvehetők   a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük. 

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető 2005. szeptember 13 -án   9:00 -15:00 óráig (tel .: 351-5461/141-es mellék). 2005. szeptember 14. – 19. között az ügyfélfogadás szünetel! 2005. szeptember 20 -tól hétfőtől – csütörtökig 8:30 – 16:00 óráig; pénteken 8:30 – 13:00 óráig (tel.: 327 -4444; 327- 4445)

  Képzőművészeti Szakmai Kollégium