A KÉPZŐMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A KÉPZŐMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A KÉPZŐMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Képzőművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2005. január 1 – 2006. május 31. közötti időszakra a kortárs magyar képzőművészet alábbi témakörökben benyújtott pályázatai támogatására:

1. Csoportos és egyéni kiállítások megvalósítására, valamint a kapcsolódó kiadványok megjelentetésére

Altéma kódszáma: 1606

Az altémára a kiállítást megrendező intézmény nyújthatja be pályázatát.

A támogatásra benyújtott pályázat célleírásában szerepeljen a kiállítás/kiállítások pontos időpontja, illetőleg a kapcsolódó kiadványok megjelenésének időpontja.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a kiállítók munkásságát bemutató dokumentációt,
 • a kiállító intézmény és a művész között létrejött megállapodás másolatát,
 • a kapcsolódó kiadvány nyomdai árajánlatát.

Támogatás kérhető:

 • tiszteletdíjra, és azok járulékaira,
 • szállításra,
 • installációra,
 • reklám és propaganda költségre,
 • szakmai anyagköltségre.

A kapcsolódó kiadvány esetén:

 • honoráriumra és annak járulékaira (szerzői, fotózási, fordítói, lektorálási, szerkesztői, tervezői),
 • nyomdai előkészítésre (szkennelés, szedés, tördelés, szerkesztés, optimalizálás, korrektúra),
 • nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, kötés)

A kiállításhoz kapcsolódó kiadvány megjelentetésének költségeit a kollégium maximum 500 e Ft összegben támogatja.

2. Képzőművészeti alkotótelepek, alkotóműhelyek és szimpóziumok szakmai programjainak megvalósítására, valamint fotón, videón, vagy CD-n történő dokumentálására, illetve honlap készítésére

Altéma kódszáma: 1616

Pályázatot a program megrendezője nyújthat be, magánszemély kivételével.

A támogatásra benyújtott pályázat célleírásában szerepeljen:

 • a programban résztvevő művészek és előadók megnevezése,
 • a program pontos időtartama, helyszíne.

Ennél az altémánál – a tárgyilagos elbírálás megkönnyítésére – a pályázónak az alábbi, mellékletben is csatolt szempontokat bővebben szükséges kifejtenie. Ennek hiányában a pályázat érvénytelen.

A képzőművészeti szakmai program: alkotótelep, alkotóműhely, szimpózium

 • ideje alatt keletkező művészeti alkotások milyen módon és mikor kerülnek nyilvánosságra (pl. kiállításra, közgyűjteménybe stb.);
 • munkáját hogyan dokumentálja, a létrejött művészeti alkotásokat milyen módon tartja nyílván;
 • tevékenységi köre milyen  kapcsolatrendszerben  (helyi, regionális, országos, nemzetközi), és milyen módon nyilvánul meg.

Támogatás kérhető:

 • a programhoz kapcsolódó szakmai anyagok költségeire,
 • az előadók tiszteletdíjára és annak járulékaira
 • utazási,
 • szállítási
 • és szállásköltségre,
 • valamint a dokumentáció költségeire, közte honlap beindítására. A dokumentációra igényelhető maximális összeg 200 e Ft.

3. Országos képzőművészeti nagyrendezvények (biennálék, triennálék), valamint nemzetközi képzőművészeti rendezvények megvalósítására, dokumentálására, illetve külföldi kiállításokon történő részvételre

Altéma kódszáma: 1607

A következő pályázói körben: magánszemély esetén a művész, jogi személy esetében a rendezvényt bonyolító intézmény (művészeti testület, egyesület stb.) pályázhat.

A pályázathoz mellékelni kell a hazai vagy külföldi rendezvény részletes programleírását a résztvevő művészek, az időpontok és helyszínek pontos megjelölésével, valamint a részletes költségvetést. Külföldi rendezvény esetén az érvényes meghívólevelet.

Támogatás kérhető a következő jogcímek költségeire:

 • tiszteletdíj és annak járulékai,
 • szakmai anyagok,
 • szállás,
 • utazás,
 • szállítás,
 • biztosítás,
 • részvételi díj,
 • dokumentálás,
 • valamint standköltség.

A pályázatok
2005. március 17-ig beérkezően
nyújthatóak be, kizárólag postai úton az NKA Igazgatósága címére
(1388 Budapest, Postafiók 82.) A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2005. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt melléklettel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minősítéséhez, szükséges betétlappal –  felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek (amennyiben nem rendelkezik saját adószámmal és számlaszámmal), valamint külföldi székhelyű pályázónak.        

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét arra, hogy 2005-ben valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint.  Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2005.évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá  személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.)  Az adatlap  postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító,  a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a  támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet.  A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán  átvehetők  a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető
(tel.: 351-5461/141-es mellék).
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől-csütörtökig 9-től 15 óráig; pénteken 9-től 12óráig.

Képzőművészeti Szakmai Kollégium