A KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK SZAKMAI KOLLÉGIUMA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkoznia kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.

a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

b) Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy „Közzétételi kérelmet” kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy

– a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint

– ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek – összhangban az –Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel – a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. Törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

A KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK SZAKMAI KOLLÉGIUMA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégiuma pályázatot hirdet 2009. március 1. és 2010. február 28. között megvalósítandó kiemelkedő jelentőségű kulturális események támogatására.

A pályázat célja a kulturális, művészeti élet reprezentatív eseményeinek, rendezvényeinek támogatása, tervezési stabilitásának növelése és ezen keresztül a magyar kultúra pozíciójának, rangjának és színvonalának megőrzése és erősítése. A pályázat elsődlegesen a kiemelkedő értékeket létrehozó és bemutató művészeti eseményeket, programokat, fesztiválokat támogatja.

Altéma kódszáma: 2807

A várhatóan rendelkezésre álló keretösszeg 200 millió forint.

A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás.

A pályázaton olyan kiemelkedő művészeti értékkel bíró kulturális események rendező szervezetei vehetnek részt, amelyek

 • költségvetésének közvetlen kiadásai meghaladják a 10 millió Ft-ot,
 • költségvetési bevételi forrásai legalább 40%-ának meglétét dokumentumokkal (szerződés, nyilatkozat) igazolják,
 • költségvetési bevételi forrásaik között szerepel jegy-, vagy árbevétel,
 • az eseményről tételes és részletes költségvetést nyújtanak be, amely tartalmazza valamennyi költségvetési sor részletes leírását és indoklását,
 • a korábbiakban legalább két alkalommal, azonos, vagy hasonló címmel és tartalommal bonyolítottak le a megrendezni kívánt eseménnyel azonos, vagy ahhoz hasonló tartalmú kulturális eseményt.

A kollégium a bírálat során az alábbi szempontokat figyelembe véve előnyben részesíti azokat az eseményeket, amelyek

 • huzamosabb ideje kiemelkedő művészi értéket hoznak létre,
 • kulturális szempontból hátrányos helyzetű (földrajzilag, vagy műfajilag ellátatlan) területen valósulnak meg,
 • egyidejűleg több művészeti ágnak nyitnak teret,
 • új közönségréteget szólítanak meg (különös tekintettel a fiatal korosztályokra)
 • költségvetésükben a művészi alkotások, előadások közvetlen költségei az elsődlegesek, szemben a járulékos költségekkel (pl. technika, vendéglátás, szervezők díjazása)
 • hatékony, és egyben költségtakarékos marketing megoldásokat alkalmaznak,
 • kialakult, minőséget tükröző egyéni arculatuk van.

A kollégium a bírálat során tartalmi szempontból különösen az alábbiakat értékeli:

 • művészi, kulturális közösségi, tudományos minőség ötvözése,
 • a rendezvény újszerű, innovatív megközelítése a tartalom, a megvalósítás módszereinek terén,
 • olyan egyedi közösségi kapcsolatrendszer a megvalósítás terén, ami mások számára is modell vagy akár országosan példaértékű,
 • széles rétegek elérése; korosztályok, társadalmi rétegek, kihívással élők, hátrányos helyzetűek megszólítása,
 • társadalmi, oktatási, tudományos, terület és településfejlesztési, környezetvédelmi megközelítések,
 • nemzetközi egyezmények, ajánlások figyelembevétele, alkalmazása, így népművészeti témában UNESCO szellemi örökség konvenció, más kulturális esemény esetében UNESCO kulturális kifejezések sokszínűsége konvenció,
 • az esemény céljának, koncepciójának, programjainak rövid, világos és meggyőző megfogalmazása, mely sajtóanyagként is használható.

Jelen pályázaton nem vehet részt az a program, amely a Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégiuma és az Önkormányzati Minisztérium közös 2008. november 26-án elbírált pályázatán eredménnyel vett részt.
A Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégiuma és az Önkormányzati Minisztérium közös pályázatán eredménytelenül pályázó akkor vehet részt jelen pályázaton, amennyiben a költségvetésének közvetlen kiadásai nem haladják meg a 60 millió Ft-ot, és az esemény elsődleges célja kiemelkedő művészi értékek létrehozása.

Jelen pályázaton való részvétel nem zárja ki, hogy a pályázó az NKA szakmai kollégiumainak pályázatain, vagy egyéb pályázatokon is részt vegyen.

A konkrét támogatási összegre vonatkozó döntést a kollégium hozza meg, melynek során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:

  1. A program bemutatása
  2. Kulturális jelentősége
  3. Gazdasági szerepe
  4. Szervezési és marketingszempontok
  5. Gazdálkodás.

A fentieket a kiemelt kulturális programok megvalósítására vonatkozó betétlapon kell kifejteni. A pályázat a betétlappal együtt érvényes!

Csatolható a műsorfüzet vagy a hasonló funkciójú kiadványok egy példánya.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető (kivéve filmszakmai tárgyú rendezvények):

 • tiszteletdíj, honorárium, megbízási díj (művészek, együttesek, közreműködők),
 • műsorvásárlás (produkciók),
 • szervezők díjazása,
 • szerzői jogdíj,
 • utazási költség,
 • szállásköltség,
 • szállítási költség,
 • biztosítási költség (őrzés-védelem kivételével),
 • bérleti díj (terem, helyszín, sátor, pavilon),
 • kölcsönzési díj,
 • technikai költség (hang-, fény-, vetítéstechnikai szolgáltatás)
 • színpad építési és bontási költsége,
 • installációs költség,
 • nagyítás, paszpartu, keretezés,
 • díszlet, jelmez, kellék,
 • nyomdai előkészítés,
 • nyomdaköltség,
 • reklám- és propagandaköltség.

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, amelyről a kollégium dönt.

Filmszakmai tárgyú rendezvények esetében csak az oktatási és kulturális miniszter 24/2008 (VIII.8.) OKM rendeletében meghatározott költségekre igényelhető támogatás!

A kollégium a rezsiköltséget nem támogatja!

A kollégium kikötheti, hogy a támogatás adott hányadát milyen konkrét cél megvalósítására adja.

A 10 millió forintot meghaladó támogatások esetén az elnyert összeg 5 %-a a pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló elfogadását követően kerül átutalásra.
Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet! A pályázathoz csatolni kell a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy banki átutalási bizonylat másolatát.

A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatási összeg 0,5%-át + 20% áfát, de minimum
10 000 Ft + 20% áfát, azaz 12 000 forintot tartozik befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 számú pénzforgalmi jelzőszámára banki átutalással vagy postai (rózsaszín) csekken.

Az átutalás, illetve postai (rózsaszín) csekk közlemény rovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő „portáladatlap-azonosító” számot.
Kérjük továbbá, hogy átutalás esetén a közlemény rovat végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 310 kódot tüntesse fel.

A nevezési díj befizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

A nevezési díj a támogatásban nem részesülő pályázók részére sem kerül visszafizetésre.

Tartalmi elbírálásra csak az a pályázat kerül, amely formai szempontból kifogástalan.

Kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag összeállításánál mellőzzék a nagy mennyiségű reklámanyagot, a különleges minőségű papírt, bármilyen tűzést, kötést, spirálozást, ragasztást, valamint a mappákat!

BETÉTLAP
MELLÉKLET

Pályázatot benyújtani csak a 2009. évre kiadott pályázati adatlapon lehet.
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portálon „pályáztatás” cím alatt található „adatlapok kitöltése” címszónál lehet. (A portálon „Minta” pályázati adatlap is található a pályáztatás/aktuális pályázati felhívások menüpontban. Ez az adatlap azonban pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2009. február 25-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!

Megjelentetés dátuma: 2009. január 16.

Frissítve: