A KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK SZAKMAI KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA (2010. ÉVBEN MEGVALÓSULÓ KULTURÁLIS ESEMÉNYEK)


A KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK SZAKMAI KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

A KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK SZAKMAI KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet 2010.  évben megvalósuló kiemelt kulturális események, rendezvények, programok támogatására.

A pályázatra meghívást kapnak:

 • Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú Nonprofit Kft.
 • Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft.
 • Magyar Állami Operaház (Májusünnep c. rendezvényre)
 • Magyar Nemzeti Galéria
 • Magyar Nemzeti Múzeum
 • Miskolci Operafesztivál Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.
 • Műcsarnok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.
 • Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft.
 • Nemzeti Színház Zrt.
 • Pécsi Országos Színházi Fesztivál Nonprofit Közhasznú Kft.
 • Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendre
 • Szépművészeti Múzeum
 • Weiner–Szász Kamarazenekari Műhely Alapítvány

A meghívás önmagában nem jelenti az automatikus támogatás tényét.

Altéma kódszáma: 2807

A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. sz. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás.

A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás

A pályázat célja: A kulturális, művészeti élet reprezentatív eseményeinek, rendezvényeinek támogatása, tervezési stabilitásának növelése és ezen keresztül a magyar kultúra pozíciójának, rangjának és színvonalának megőrzése és erősítése. A pályázat elsődlegesen a kiemelkedő értékeket létrehozó és bemutató kulturális, művészeti eseményeket, rendezvényeket, programokat támogatja.

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 550 millió forint.

A saját forrás hányadát a Kollégium kötelezően nem írja elő, azonban a pályázat elbírálásánál figyelembe veszi a saját forrás és más források mértékét.

Pályázati feltételek:

 • kiemelkedő művészeti értékkel bíró kulturális eseményekkel, rendezvényekkel, programokkal lehet pályázni,
 • csatolni kell az események, programok részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal,
 • csatolni kell a részletes és tételes költségvetést programonként és összesítve, amely tartalmazza valamennyi költségvetési sor részletes leírását és az igényelt összeg indoklását. A programonkénti részletes és tételes költségvetést a mellékletben, az összesített költségvetést a pályázati adatlap 4. pontjában kell feltüntetni.

Csatolható a műsorfüzet, vagy a hasonló funkciójú kiadványok egy példánya.

Jelen pályázaton való részvétel nem zárja ki, hogy a pályázó az NKA más szakmai kollégiumainak pályázatain, vagy egyéb pályázatokon is részt vegyen.

A konkrét támogatási összegre vonatkozó döntést a Kollégium hozza meg, a Kollégium kikötheti, hogy a támogatást, vagy annak adott hányadát milyen konkrét cél megvalósítására adja.

Támogatás az alábbi kiadásokra igényelhető:

 • tiszteletdíj, honorárium, megbízási díj (művészek, együttesek, közreműködők),
 • szerzői jogdíj,
 • utazási költség,
 • szállásköltség,
 • szállítási költség,
 • biztosítási költség,
 • bérleti díj,
 • audiovizuális technikai költség
 • színpadtechnikai költség,
 • díszlet, jelmez, kellék,
 • installációs költség,
 • nagyítás, paszpartu, keretezés,
 • szakmai anyagköltség,
 • nyomdai előkészítés,
 • nyomdaköltség,
 • reklám- és propagandaköltség.

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell. Ennek megítéléséről a Kollégium dönt.

A Kollégium az üzemeltetési és fenntartási kiadásokat (rezsiköltséget) nem támogatja!

A támogatott pályázat szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:

 • a pályázati téma megvalósulásának körülményeit,
 • a megvalósult program részletes ismertetését, eredményességét, szakmai hatásait.

Pályázni csak a nevezési díj egyidejű befizetésével lehet!

A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatási összeg 0,5%-át + 25% áfát tartozik befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 számú pénzforgalmi jelzőszámára.
A pályázathoz csatolni kell a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy banki átutalási bizonylat másolatát.

Az átutalás, illetve postai (rózsaszín) csekk közlemény rovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő „adatlap azonosító” (A  N ) számot.
Kérjük továbbá, hogy átutalás esetén a közlemény rovat végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 312 kódot tüntesse fel.

A nevezési díj befizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!

A nevezési díj az érvénytelen pályázatokat benyújtók és a támogatásban nem részesülő pályázók részére sem kerül visszafizetésre.

Elbírálásra csak az a pályázat kerül, amely tartalmi és formai szempontból kifogástalan.

A pályázatokat a kurátorok számára sokszorosítjuk, ezért kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag összeállításánál mellőzzék a reklámanyagokat, a különleges minőségű papírt, bármilyen tűzést, kötést, spirálozást, ragasztást, valamint a mappákat!

TÁJÉKOZTATÁS

1) Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján

a) minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.

– A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

– Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy „Közzétételi kérelmet” kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

A fenti pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

b) a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek.

c) a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott –  www.kozpenzpalyazat.gov.hu  – központi portálon.

2) Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek – összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján – kulturális célú állami támogatásban részesülnek, amelyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá. 

3) Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Kormányrendelet több helyen módosította a pályáztatás eljárási rendjét:

– 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.
– 121. § (4) bekezdése alapján: amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Kérjük programjuk költségvetésének tervezésekor ezt a jogszabályi előírást figyelembe venni.

– 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatására irányuló kötelezettségükre.

– 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet.

4) Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. („minta” pályázati adatlap a portálon a „pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.)

5) A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portálon jogszabályok menüpont alatt.

A pályázatok 1 eredeti példányban
2010. június 8-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére.
(H – 1388 Budapest, Postafiók: 82.)
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek!

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást az NKA ügyfélszolgálatán személyesen ügyfélfogadási időben, vagy telefonon a (36 1) 327-4444 számon kaphatnak.

A pályázatok elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60 napon belül történik. A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kapnak.
A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel.

Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégiuma

Megjelentetés dátuma: 2010. május 31.

Frissítve: