AZ ÖM–NKA KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK SZAKMAI KOLLÉGIUMA KÖZÖS PÁLYÁZATA


A Nemzeti Kulturális Alap Kiemelt Kulturális Programok Kollégiumaaz Önkormányzati Minisztérium és az NKA felett rendelkező miniszteregyüttműködési megállapodása alapján pályázatot hirdeta 2009. évben megvalósuló nemzetközi, országos turisztikai vonzerővel bíró kulturális rendezvények, programsorozatok/fesztiválok támogatására

Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján  minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.

a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

b) Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy

– a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint

– ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

A Nemzeti Kulturális Alap Kiemelt Kulturális Programok Kollégiuma az Önkormányzati Minisztérium és az NKA felett rendelkező miniszter együttműködési megállapodása alapján pályázatot hirdet a 2009. évben megvalósuló nemzetközi, országos turisztikai vonzerővel bíró kulturális rendezvények, programsorozatok/fesztiválok támogatására

Altéma kódszáma: 2807

1. A pályázat célja a 2009-ben Magyarországon megrendezésre kerülő, nemzetközi, országos hatókörű turisztikai vonzerőt jelentő kulturális rendezvények (programsorozatok/fesztiválok) megvalósításának támogatása.
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 700 millió forint (400 millió forint az Önkormányzati Minisztérium 2008. évi Turisztikai célelőirányzatából, valamint 300 millió forint a Nemzeti Kulturális Alap 2009. évi forrásából). A pályázati keretből 100 millió forint áll rendelkezésre azon rendezvények támogatására, amelyek esetében turisztikai szempontból a gasztronómia a meghatározó vonzerő, miközben kulturális célokat is teljesítenek.

2. Pályázók köre:

 • a. jogi személyek,
 • b. jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
 • c. egyéni vállalkozók.

3. Pályázati feltételek:

 • a rendezvény belföldön, ill. több országban zajló rendezvény esetén a nyújtott támogatásból kizárólag Magyarországon valósul meg,
 • magas kulturális értéket képvisel, amely hozzájárul a pozitív országkép kialakításához,
 • a rendezvény a 2009-es naptári évben zárul le,
 • programterv/struktúra: a rendezvény gerincét alkotó programok, azok helye és ideje a kiírás időpontjában ismertek, több elkülöníthető programot tartalmaz,
 • költségvetése legalább 50 millió forint, illetve az előző rendezvény esetében is elérte már az 50 millió forintot, gasztronómiai rendezvény esetében a költségvetés legalább 15 millió forint és az előző évben is elérte ezt az értéket,
 • széles tömegeket megmozgató esemény, a közönség létszáma igazoltan legalább 10 ezer fő, gasztronómiai rendezvény esetében 3 ezer fő,
 • saját bevétellel rendelkezik (jegybevétel, bérleti díjból származó bevétel), amely eléri költségvetésének legalább 20%-át,
 • a rendezvény középtávra szóló, részletes koncepcióval rendelkezik,
 • a rendezvény költségvetésének legalább 15%-át marketingre fordítja, a célcsoportoknak megfelelő marketingtevékenységet folytat,
 • a pályázó nyilatkozatban vállalja, hogy
  • a szervezők az Önkormányzati Minisztérium, valamint a Magyar Turizmus Zrt. által megadott logót szerepeltetik az összes marketing eszközön (plakát, flyer, kiadvány stb.). A logó külföldi megjelenés esetén a nemzetközi marketingben használt Magyar Turizmus Zrt. logó, míg belföldi vonatkozásban a 2009-es tematikus év logója és webcíme,
  • a szervezők megjelenési lehetőséget biztosítanak a Magyar Turizmus Zrt. számára maximum egy oldal terjedelemben a rendezvény kiadványában, amely megjelenést a Magyar Turizmus Zrt. szabadon felhasználhat (ezt előzetesen egyeztetik a szervezővel),
  • a szervezők a rendezvény honlapjáról közvetlen linket biztosítanak a Magyar Turizmus Zrt. számára,
  • a Magyar Turizmus Zrt. az eseményen térítésmentesen egy darab egységstandot kap, amelyen információs tevékenységet folytat (amennyiben az eseményen nincs ilyen lehetőség, úgy a szervezők a Magyar Turizmus Zrt. számára ingyenes kiadvány/promóciós eszköz kihelyezési lehetőséget biztosítanak),
 • a pályázó nyilatkozatban vállalja, hogy a 2009. évi rendezvény turisztikai hatásvizsgálatát minimum 500 fős mintavétel alapján elkészítteti (referenciákkal rendelkező szervezettel ill. szakemberrel) a 3. sz. mellékletben foglalt minta kérdőívnek megfelelően (mely kérdőív angol és német nyelvű verziója a támogatási döntést követően elérhető az NKA internetes portálján), amely hatástanulmány költségét beállíthatja a pályázatba (maximum az igényelt támogatási összeg 10%-a mértékéig), és a rendezvény megvalósulását követő 30 napon belül megküldi a támogatási szerződésben ismertetett technikai feltételek mellett,
 • 2007-ben és 2008-ban az ÖTM és az NKA közös pályázatán támogatást kapott rendezvények esetében csatolja az elkészített turisztikai hatásvizsgálatot, illetve a pályázó mellékeli (maximum 3 oldalban) a 2008-ban megvalósult rendezvény szakmai beszámolóját (2 évente megvalósuló rendezvény esetén a 2007. évi szakmai beszámolót),
 • a pályázó szintén vállalja, hogy helyszíni bejárás keretében lehetővé teszi a monitorozáshoz szükséges információk beszerzését,
 • tárgyi eszköz beszerzés esetén a pályázó nyilatkozatban vállalja a 14/2002. (XI.16.) MeHvM rendelet szerinti – 5 éven keresztüli – turisztikai célú hasznosítást.

Pécsi rendezvény esetében a pályázatot a Pécs 2010 Menedzsment Központ Kht. és a Pécs 2010 Kulturális Főváros Művészeti Tanácsa erre jogosult képviselőjének ellenjegyzésével adhatja be a pályázó.

A pályázat elbírálása során előnyt élvez az a rendezvény, ahol:

 • külföldiek aránya magas, külföldi látogatók/vendégek,
 • igazodnak a helyszín hagyományaihoz, turisztikai kínálatához és tekintettel vannak a természeti környezetre,
 • a programok sokszínűek, több műfajt ölelnek fel, a fesztivál időtartamára jutó programok száma magas,
 • a jegyek előértékesítése szervezett (kiterjedt bel- és külföldi jegyértékesítési hálózattal rendelkeznek),
 • a szponzori támogatás aránya magas (2009-re vonatkozó szándéknyilatkozatokkal alátámasztva),
 • a kapcsolódó szolgáltatások minősége, a turisztikai infrastruktúra színvonala (pl. szálláshelyek, vendéglátóhelyek) kiváló.

A pályázat elbírálása során további előnyként figyelembe vehető az a tény is, hogy a pályázó a fesztiválszövetségek által működtetett „regisztrációs” rendszerbe bejelentkezett.

Nem kap támogatást a pályázat, ha:

 • a. a turisztikai vonzerő (pl. vonzáskör nagysága, külföldi-belföldi látogatók aránya, résztvevők száma) nem alátámasztott,
 • b. sportrendezvény megvalósítását, illetve
 • c. szakmai konferenciák, kongresszusok szervezését is magában foglalja (kivételt képeznek a kulturális program részét képező mesterkurzusok, workshopok).

4. A támogatás mértéke: a rendezvény összköltségének legfeljebb 25%-a, illetve 30 millió forint, de legkevesebb 5 millió forint, gasztronómiai rendezvény esetén legkevesebb 3,75 millió forint.
A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő végleges juttatás.  

5. Pályázatban elszámolható költségek:

 • a. tiszteletdíj, honorárium,
 • b. járulékok,
 • c. szerzői jogdíj,
 • d. utazási költség,
 • e. szállítási költség,
 • f. szállásköltség,
 • g. biztosítási költség (nem őrzés-védelem)
 • h. csoportos étkeztetés,
 • i. terembérlet, vagy helyszín bérleti díja,
 • j. színpad építési és bontási költsége,
 • k. installációs költség,
 • l. nagyítás, paszpartu, keretezés,
 • m. díszlet, jelmez, kellék,
 • n. nyomdai előkészítés,
 • o. nyomdaköltség,
 • p. audiovizuális eszközök bérleti díja,
 • q. szolgáltatás, műsor vásárlása
 • r. marketingköltségek (szórólap, prospektus, plakát),
 • s. hatástanulmány készítésének költsége (az igényelt támogatási összeg maximum 10%-áig)

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, amelyről a kollégium dönt.

A kollégium a rezsiköltséget nem támogatja.

6. A pályázat benyújtása

A pályázati adatlapot sikeres regisztráció és belépés után, kizárólag az NKA internetes portálján keresztül, on-line módon lehet benyújtani.

Az on-line pályázati adatlap 2008. szeptember 30-ig lesz elérhető a portálon.

Csak a hiánytalanul beküldött anyagok kerülnek feldolgozásra, hiánypótlásra nincs lehetőség. Elbírálásra csak az a pályázat kerül, amely tartalmi és formai szempontból egyaránt helyes, ennek érdekében kérjük, hogy az adatlapot a pályázati tájékoztatóban leírtak alapján töltse ki!

Kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag összeállításánál mellőzzék a különleges minőségű papírt, bármilyen tűzést, kötést, spirálozást, ragasztást, valamint a mappákat!

7. A pályázó nevezési díj címén az igényelt támogatási összeg 0,5%-a+20% áfát, de minimum 20 000 Ft+20% áfát, azaz 24 000 Ft-ot tartozik befizetni a pályázat on-line benyújtásával egyidejűleg az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 számú pénzforgalmi jelzőszámára.
Az átutalás, illetve a postai (rózsaszín) csekk közlemény rovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában található „portál adatlap azonosító számot”. Kérjük továbbá, hogy átutalás esetén a közlemény rovat végéről a 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 310 kódot tüntesse fel.
A nevezési díj befizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
A nevezési díj a pályázat lebonyolítására szolgál.
A nevezési díj a támogatásban nem részesülő pályázók részére sem kerül visszafizetésre.

8. A pályázat elbírálásának menete
A pályázatokat a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül bírálják el. A végleges döntésről további, legfeljebb 20 napon belül a pályázó értesítést kap.

A döntés felülbírálatára nincs lehetőség.

A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta, stb.) nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő letelte után a fenti anyagokat – külön értesítés nélkül – megsemmisítjük.

A pályázatot elbírálók a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékkel is megállapíthatják. Ebben az esetben a bírálók meghatározzák, hogy a csökkentett támogatással az eredeti pályázati célt kell-e megvalósítania a pályázónak, vagy a támogatás csökkentésének arányában a pályázati cél tartalmát is csökkentheti-e.
A pályázókkal kötött szerződések a pályázati téma vonatkozásában nem módosíthatóak.
A felhasználási jogcím-módosítási kérelmeket – amennyiben az a pályázati felhívásban megjelölt jogcímek között történik – az NKA Igazgatósága engedélyezheti. Más irányú jogcímmódosítás nem engedélyezhető.
A szerződésben szereplő pályázati cél megvalósításának határidejét az NKA Kiemelt Kulturális Programok Kollégiuma kérelemre módosíthatja. A módosított időpont a 2009. december 31. napját nem haladhatja meg.

9. Az elbírálás szempontjai
Valamennyi pályázat az alábbi szempontok alapján kerül elbírálásra:

 1. A projekt szakmai értékelése (85 pont)
  • hozzájárul az országkép kedvező alakulásához (0-5 pont)
  • kulturális értékteremtés (0-15)
  • a rendezvény által vonzott látogatók száma (0-15 pont)
  • a rendezvény által kínált programok száma, a rendezvény időtartama (0-10 pont)
  • a rendezvény hatáskörének nagysága, önálló turisztikai vonzerő (0-15 pont)
  • hagyományos, több éve megrendezésre kerülő esemény, ennek megfelelő marketingtevékenységet folytat (0-5 pont)
  • illeszkedik a helyszín hagyományaihoz, turisztikai kínálatához és tekintettel van a természeti környezetre (0-10 pont)
  • kapcsolódó szolgáltatások minősége, a helyszínen igénybe vehető turisztikai infrastruktúra színvonala (0-10)
 2. A projekt költségvetésének indokoltsága, megalapozottsága (15 pont)
  • részletesen kidolgozott költségvetés, az egyes költségtételek és nagyságrendjük indokoltak (0-5 pont)
  • szponzori támogatás aránya (0-5 pont)
  • a pályázó a megvalósításra jelentős saját forrást biztosít (0-5 pont)
 3. Az elbíráló testület által figyelembe vett, az 1-2. pontban nem szereplő egyéb szempont (0-10 pont).

Nem támogathatók azok a pályázatok:

 • melyek a fenti szempontok alapján történő értékelés során nem érnek el 60 pontot, vagy
 • amelyek szakmai pontszáma nem éri el az 50 pontot.

10. A pályázatban a mellékelt formanyomtatványnak megfelelően mutassa be a rendezvényt.

1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet, Appendix 3, Anlage 3

A pályázat az előírt dokumentumokon kívül a pályázati felhívás 1. sz. mellékletében feltüntetett nyilatkozat, valamint a 2. sz. mellékletben feltüntetett formanyomtatvány kitöltésével és mellékelésével érvényes.

A nyilatkozat a regisztrált on-line pályázatról, a jelen pályázati felhívásban megjelölt mellékletek, valamint a pályázati tájékoztatóban foglalt iratok
2008. szeptember 30-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére:
H-1388 Budapest, Pf.: 82.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról rendelkező 2007. évi CLXXXI. törvény értelmében a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek. Tájékoztatjuk pályázóinat arról is, hogy ugyancsak e törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.   

                                                                                     Kiemelt Kulturális Programok
Szakmai Kollégiuma

Megjelentetés dátuma: 2008. augusztus 28.

Frissítve: