A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA II.


A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA II.

A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA II.

A Könyvtári Szakmai Kollégiuma meghívásos pályázatot ír ki „A nagy könyv” projekt könyvtári programjainak szervezésére, lebonyolítására.

Altéma kódszáma: 2108

 Olyan olvasásnépszerűsítő, könyvbemutató, szavazatgyűjtő programokra, rendezvényekre, foglalkozásokra lehet pályázni, amelyek szervesen csatlakoznak az országosan meghirdetett „A nagy könyv” játékhoz, annak népszerűsítését szolgálják 2005. február 15 – 2005. december 30. között.

A pályázóknak „A nagy könyv”–program időbeosztása szerint olyan részletes tervet kell benyújtaniuk, amely tartalmazza a különböző programtípusokat, a rendezvények körét, megnevezve a hozzájuk tartozó célközönségeket. Törekedni kell arra, hogy az emberek legszélesebb köre bevonásra kerüljön a játékba.

Pályázni lehet

 • megbízási díjra és annak járulékaira,
 • útiköltségre,
 • szállítási költségre,
 • dokumentációs költségre, (fotó, videó, elektronikus és nyomtatott rögzítés),
 • rendezvény költségre (terembérlet, eszközhasználat),
 • propaganda költségre (meghívó, plakát, szóróanyag, reklámhordozók),
 • jutalmazási költségre (könyvajándék, kisértékű jutalomtárgyak),
 • a programhoz tartozó kisértékű tárgyi eszközökre, szakmai anyagokra,

Pályázatot nyújthatnak be

 • a 19 megyei könyvtár
 • a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
 • az Informatikai és Könyvtári Szövetség
 • a Magyar Könyvtárosok Egyesülete

A megyei könyvtárak és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár csak az egész megyére, illetve a fővárosra kiterjedő átfogó programmal  pályázhatnak Az országos szakmai szervezetek lehetőséget nyújtanak mindazoknak, akik szakterületenként szeretnének együtt pályázni (pld. felsőoktatási könyvtárak, szakkönyvtárak, egyházi könyvtárak, gyerekkönyvtárosok, stb).

Előnyben részesülnek azok a pályázók, akik széleskörű összefogásra törekszenek más szakmákkal, civil szervezetekkel, iskolákkal, a médiával.

Tervezett keret: 100 millió Ft, amit a kuratórium a térség, illetve az egyes szakterületek széleskörű bevonásának, valamint a programok kidolgozottságának alapján differenciáltan oszt el.


A pályázatok
2005. február 22-ig beérkezően
nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H.- 1388 Budapest, Pf. 82.). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2005. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt melléklettel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minősítéséhez, szükséges betétlappal –  felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek (amennyiben nem rendelkezik saját adószámmal és számlaszámmal), valamint külföldi székhelyű pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2005-ben valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint.  Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2005.évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá  személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.)  Az adatlap  postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

 Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító,  a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a  támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet.  A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán  átvehetők  a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető
(tel.: 351-5461/141-es mellék).
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől-csütörtökig 9-től 15 óráig; pénteken 9-től 12óráig.

Könyvtári Szakmai Kollégium