A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot ír ki A Nagy Könyv-programban részt vett könyvtárak könyvtámogatására.

Pályázatot nyújthat be A Nagy Könyv-programot szervező, koordináló 19 megyei könyvtár, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, valamint az Informatikai és Könyvtári Szövetség.

Altéma kódszáma: 2110

A pályázat A Nagy Könyv 100-as listájáról választható könyvek megvásárlására ad differenciált támogatást. A pályázó megyei könyvtáraknak a megítélt támogatásból vásárolt könyvek 70%-át térségük legtöbb és legeredményesebb programot szervező könyvtárainak kell, hogy átadják, 30 %-át elsősorban a kistelepülési könyvtári ellátásra fordíthatják. A könyvtárak kiválasztásánál figyelembe kell venniük a Magyar Könyvtárosok Egyesületének a legtöbb gyermek- és ifjúsági programot szervező iskolai és közkönyvtárakra tett javaslatait.

A FSZEK a főváros, az IKSZ a pályázatában szereplő felsőoktatási könyvtáraknak osztja el a könyvtámogatást.

A pályázathoz csatolni kell A Nagy Könyv-játékban szervezett programokról szóló beszámolót a térségre, illetve a felsőoktatás szakterületére vonatkozó adatösszesítéssel, értékeléssel együtt.

A pályázatok
2006. január 20-ig beérkezően
nyújthatóak be
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H- 1388 Budapest, Pf.:82.)
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Általános tudnivalók 

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2006. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén a magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek (amennyiben nem rendelkezik saját adószámmal és számlaszámmal), valamint a külföldi székhelyű pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2006-ban valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint.  Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturális Alapnál 2006. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek. 

Azon intézmények, amelyek az NKA honlapja (www.nka.hu) Pályázatok menüpont megnyitásával a Megalakulást igazoló okirat benyújtása alól mentesülő intézmények listája címsor alatt szerepelnek, alapító okiratuk másolatát csak változás esetén kötelesek mellékelni.

 Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá  személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.).  Az adatlap  postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

 Az Alapból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra (a kulturális örökségvédelmi célú támogatás kivételével), törzstőke-, illetve alaptőke-emelésre, valamint egyéb befektetési célra nem fordítható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító,  a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalánydíjként a  támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatára nincs lehetőség.  A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetők  a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető

(telefon: 327-4444; 327-4445).
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 8.30 -16 óráig; pénteken 8.30-13 óráig

Könyvtári Szakmai Kollégium