A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Nemzeti Kulturális Alapprogram

A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázatot hirdet 2005. II. félévében az alábbi témakörökre.

A pályázatok megvalósításának időtartama: 2005. október 1- 2006. október 31.

Felhívjuk pályázóink figyelmét arra, hogy a támogatások utalására 2006-ban kerül sor!

1.       Könyvtári dokumentumok állományvédelmére                                   

Altéma kódszáma: 2111

Pályázatot nyújthatnak be:

A nyilvános könyvtári jegyzéken szereplő közkönyvtárak, egyházi könyvtárak, közoktatási és felsőoktatási intézmények könyvtárai. A nem önálló jogi személy esetében annak fenntartója nyújthat be pályázatot.

Támogatás kérhető:

1 .1 Egyedi muzeális könyvtári dokumentumok, illetve muzeális gyűjtemény restaurálására.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a restaurálandó dokumentum állapotleírását, könyvtörténeti, művészeti, kutatási jelentőségét,
 • a restaurálási munka rövid ismertetését,
 • az egyes művekre vagy az összevontan kezelhető művek csoportjának restaurálására vonatkozó árajánlatot (amelynek tartalmaznia kell a várható munkaidő-ráfordítást és a dokumentumok elkészülésének időbeli ütemezését),
 • a kiválasztott restaurátor-szervezet által közgyűjtemény számára korábban végzett referenciául szolgáló három munka felsorolását, valamint az intézmények nevét, címét és a restaurálásról információt adó személy nevét,
 • 30 % -os önrészről szóló kötelezettség-vállalási nyilatkozatot.

Egy pályázó legfeljebb 700 ezer Ft-ig kérhet támogatást.

Tervezett keret: 20 millió Ft

1 .2 . Muzeális gyűjtemények védelmét szolgáló állományvédelmi szolgáltatásra (fertőtlenítés, bőrkötések tisztítása, karbantartása, javítása)

A pályázathoz csatolni kell:

 • a szolgáltatásra vállalkozó cég vagy szervezet tételes munka-és árajánlatát,
 • a 30 % -os önrészről szóló kötelezettség-vállalási nyilatkozatot.

Egy pályázó legfeljebb 1 ,5 millió Ft-ig kérhet támogatást.

Tervezett keret: 15 millió Ft

1 .3 . Könyvtári dokumentumok újrakötésére pályázhatnak azok a könyvtárak, amelyek kötészeti szakműhellyel (kötészeti szakképesítéssel rendelkező alkalmazott, megfelelő gépesítettség) rendelkeznek.

Támogatás kérhető:

 • kötészeti szakmai anyag vásárlására,
 • 50 ezer Ft alatti kötészeti eszközök beszerzésére.

A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a kért szakmai anyag támogatásának legfeljebb 50 % át használja saját állományvédelemre, a másik 50 % -át más könyvtár állományának újrakötésére fordítja. Erről a szakmai beszámoló keretében számot kell adnia.

A pályázathoz csatolni kell:

 • A kedvezményezett könyvtárakat nevesítő kötési tervet, amely tartalmazza, hogy a megpályázott anyagból milyen méretű és  mennyiségű dokumentumkötés készül el,
 • 30 % -os önrészről szóló kötelezettségvállalási nyilatkozatot.

Egy pályázó legfeljebb 800 ezer Ft-ig kérhet támogatást.

Tervezett keret: 15 millió Ft

2.       Hagyaték feltárására elektronikus formában                                        

Altéma kódszáma: 2120

Pályázati támogatás kérhető tudományos, művészeti, irodalomtörténeti szempontból kiemelkedően értékes hagyaték elektronikus feltárására.

Pályázatot nyújthatnak be:

A nyilvános könyvtári jegyzéken szereplő, egyetemi könyvtárak, szakkönyvtárak, megyei könyvtárak, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. A nem önálló jogi személy esetében annak fenntartója nyújthat be pályázatot.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a hagyaték származását,
 • összetételét,
 • értékeinek kiemelését,
 • nagyságrendjét bemutató rövid leírást,
 • 25 % -os önrészről szóló kötelezettség-vállalási nyilatkozatot.

Támogatás kérhető:

 • megbízási díjra és járulékaira

Egy tétel elektronikus feldolgozására legfeljebb 350 Ft-ot és annak járulékát lehet tervezni.

Egy pályázó legfeljebb 800 ezer Ft támogatást kérhet.

Tervezett keret: 30 millió Ft

3.       Szakmai programokra, továbbképzésekre                                           

Altéma kódszáma: 2104

Pályázat nyújtható be szakmai programok, rövid (1-3 nap) továbbképzések megszervezésére, amelyek célja a szakma aktuális kérdéseinek megvitatása, feldolgozása.

Pályázatot nyújthatnak be:

A nyilvános könyvtári jegyzéken szereplő könyvtárak, felsőfokú könyvtárosképző intézmények, országos könyvtáros szakmai szervezetek. A nem önálló jogi személy esetében annak fenntartója nyújthat be pályázatot.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a részletes programot és tematikát, valamint meg kell jelölni a résztvevők körét, várható számát
 • előnyben részesülnek azok a pályázók, akik bevonják a határon túli magyar könyvtárosokat is, illetve határon túl szervezik meg a továbbképzést a könyvtárosoknak.

Támogatás kérhető az alábbi jogcímekre:

 • megbízási díj és járulékai,
 • rendezvényköltség (terembérlet, eszközhasználat, oktatási segédanyag előállítása),
 • propaganda költség (meghívó, plakát nyomdaköltségére, illetve anyagköltségére),
 • dokumentációs költség (fotó, video , hangfelvétel munkadíjára, illetve anyagköltségére),
 • utazási költség,
 • szállásköltség,
 • szervezett étkezés.

Egy pályázó legfeljebb 500 ezer Ft támogatást kérhet.

Tervezett keret: 30 millió Ft

4. Állománybővítésre                                                                                  

Altéma kódszáma: 2110

A Nemzeti Kulturális Alapprogram kiemelten fontosnak tartja a lakosság tájékozódási, olvasási lehetőségeinek támogatását a nyilvános könyvtári rendszer feltételeinek javításával.

2005-ben a kollégium – a program harmadik lépéseként – pályázatot ír ki a kistelepülésen élő lakosság könyvtári ellátásának korszerűsítésére.

Pályázatot nyújthatnak be:

azok a megyei könyvtárak, amelyek a kistelepülésen élőknek állományt biztosítanak letéti rendszerben vagy valamilyen ellátási formában.

A pályázathoz csatolni kell

az ellátásban részesülő települési önkormányzat nyilatkozatát a szolgáltatás igénybevételéről vagy az érvényes szolgáltatási szerződést.

A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a támogatásból legalább 60 % -ban magyar szerzők műveit szerzi be, valamint olyan korszerű számítógépes adatbázisban tárja fel az állományt, amely lelőhely szerint webes felületen visszakereshető.

A kért támogatás összege ellátandó kistelepülésenként legfeljebb 300 ezer forint, de összességében nem haladhatja meg a 4 millió forintot megyénként.

Tervezett keret: 76 millió Ft


A pályázatok
2005. október 17-ig beérkezően
nyújthatóak be az NKA Igazgatóságának postacímére (H – 1388. Budapest, Pf. 82.).
A határidőn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2005. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt melléklettel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minősítéséhez, szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek (amennyiben nem rendelkezik saját adószámmal és számlaszámmal), valamint külföldi székhelyű pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2005-ben valamennyi pályázónak /    lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint.  Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek, vagy amelyeknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2005. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Azok a költségvetési intézmények, amelyek az NKA honlapja ( www.nka.hu ) Pályázatok menüpont megnyitásával a Megalakulást igazoló okirat benyújtása alól mentesülő intézmények listája címsor alatt fel vannak sorolva, alapító okiratuk másolatát csak változás esetén kötelesek mellékelni. 

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá  személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.)  Az adatlap  postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A /4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától

 Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító,  a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 % át számolhatja el átalányként a  támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap . A döntés felülbírálatát kérni nem lehet.  A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán  átvehetők  a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető

2005. szeptember 13-án  9 :00 -15:00 óráig (tel .: 351-5461/141-es mellék).

2005. szeptember 14. – 19. között az ügyfélfogadás szünetel!

2005. szeptember 20 tól hétfőtől – csütörtökig 8:30 – 16:00 óráig; pénteken 8:30 – 13:00 óráig (tel .: 327 -4444; 327- 4445)

Könyvtári Szakmai Kollégium