A KÖNYVTÁRI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Általános tudnivalók Nyomtatható verzió

A KÖNYVTÁRI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A kollégium ösztönözi a szakma aktív részvételét a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (Oktatási és Kulturális Minisztérium) által meghirdetett 2003–2007. évi könyvtári stratégiai terv megvalósításában, új szolgáltatások kidolgozásában és a felhasználóbarát könyvtárak kialakításában, a könyvtárosok széles körű szakmai tapasztalataira építve.

A kollégium kiemelten támogatja:

 • a könyvtári szolgáltatások korszerűsítését és népszerűsítését,
 • az emberek önálló tájékozódási képességének fejlesztését,
 • a felhasználóbarát könyvtár kialakítását.

A kollégium alapvető fontosságúnak tartja a különböző könyvtárak, könyvtártípusok együttműködésével létrejövő projekteket, ezért a több könyvtár összefogásával megvalósított pályázatok előnyben részesülnek.  

A programokat 2007. évben meg kell kezdeni, és legkésőbb 2008. szeptember 1-jéig meg kell valósítani.  

A pályázati adatlapon a program(ok) pontos kezdő és befejezési időpontját fel kell tüntetni!

1. Könyvtárszakmai kiadványok előkészítése  

Altéma kódszáma: 2140  

Pályázni lehet könyvtárszakmai kiadványok, tanulmányok, könyvtártörténeti kiadványok kéziratának elkészíttetésére, nyomtatott vagy elektronikus formában. Előnyben részesülnek a könyvtári stratégiai célok, a felhasználóbarát könyvtár megvalósulását segítő, illetve a különböző könyvtári szolgáltatásokat népszerűsítő módszertani kiadványok.  

Pályázatot nyújthatnak be:

 • Hazai könyvtárak, felsőfokú könyvtárosképző intézmények, szakmai szervezetek.  

A pályázathoz csatolni kell:

 • A munka egyik kidolgozott fejezetét két szakmai ajánló véleményével.  

Támogatás kérhető:

 • tiszteletdíjra és annak járulékaira, vagy számlás kifizetésére,
 • szükséges anyagköltségre (papír, CD, floppy)  

A pályázó rezsiköltséget nem számolhat el!

2. Könyvtárszakmai kiadványok megjelentetése  

Altéma kódszáma: 2112  

Pályázni lehet könyvtárszakmai kiadványok, tanulmányok, könyvtártörténeti kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formában történő megjelentetésére. Előnyben részesülnek a különböző szolgáltatásokat népszerűsítő, és a szolgáltatásokat a használó szempontjából elemző módszertani kiadványok.  

Pályázatot nyújthatnak be:

 • Hazai könyvtárak, felsőfokú könyvtárosképző intézmények, szakmai szervezetek.  

A pályázathoz csatolni kell:

 • A teljes kéziratot, vagy a tartalomjegyzék és a tervezett terjedelem alapján a kézirat legalább 75%-át, illetve az elektronikus kiadvány tartalmi, strukturális leírását.

Támogatás kérhető:

Hagyományos kiadvány költségeire:

 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és annak járulékai, vagy számlás kifizetése,
 • nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
  • szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés),
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
  • korrektúra,
 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás).

Elektronikus kiadvány költségeire:

 • szerzői honorárium (írói, képek/fotók) és annak járulékai, vagy számlás kifizetése,
 • szerzői jogdíjak,
 • fordítói, lektorálási honorárium és annak járulékai vagy számlás kifizetése,
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),
  • kódolás (html-nyelvre),
  • korrektúra,
  • adathordozó anyagköltsége (floppy, CD, DVD),
  • CD-borító, ill. tartalmi melléklet költsége,
  • publikáció megjelentetése (szolgáltatás).  

Tervezett keret az 1. és 2. altémára: 35 millió Ft.

3. Szakmai programok kötelező önrésszel  

Altéma kódszáma: 2108  

A kuratórium támogatja a könyvtári gyakorlatban időszerű szakmai programok lebonyolítását.  

A pályázathoz részletes programleírást kell csatolni. Előnyben részesülnek azok a pályázatok, ahol több könyvtár összefogása érvényesül, illetve más forrásokat is bevonnak.  

Pályázatot nyújthatnak be az elektronikus ügyintézés ismereteinek elsajátítására, illetve a használók számára az adatbázisok kezelésére szervezett tanfolyamokra az ODR-tagkönyvtárak. A pályázóknak legalább 20 órás tanfolyamokon legkevesebb 100 fő képzését kell vállalniuk a kért támogatásból.  

Támogatás kérhető:

·          a képzéshez szükséges számítástechnikai eszközökre (számítógép, projektor, nyomtató),

·          megbízási díjra és annak járulékaira, vagy számlás kifizetésre,

·          dokumentációs költségre,

·          a tanfolyami költségek közül oktatási segédanyagra, tanúsítványra.  

Egy pályázó legfeljebb 1,5 millió forintra pályázhat. Az eszközök értéke nem haladhatja meg a teljes költség 70%-át. Az eszközbeszerzési költség 30%-át a pályázónak önrészként biztosítania kell.  

A pályázathoz csatolni kell :

 • az eszközbeszerzési költség 30%-os önrészére vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot;
 • az eszköz(ök)re vonatkozó tételes árajánlatot;
 • a tanfolyam részletes tematikáját.  

Az elszámolás az önrésszel növelt összeggel történik.  

Tervezett keret: 60 millió Ft.  

4. Szakmai programokra  

Altéma kódszáma: 2104  

4.1. A fogyatékkal élő gyermekek és fiatalok könyvtári integrációját elősegítő foglalkozássorozatra (legalább 4 alkalom) pályázhatnak a nyilvános könyvtári jegyzéken szereplő közkönyvtárak és iskolai könyvtárak. A kollégium önrészt nem ír elő.

A pályázathoz csatolni kell a foglalkozások idő- és tematikai tervét.  

Támogatás kérhető:                                                                                        

 • tiszteletdíjra és annak járulékaira, vagy számlás kifizetésre,
 • utazási költségre;
 • csoportos étkezésre
 • a programok szakmai költségei közül a foglalkozások anyagaira és jutalomkönyvekre.  

Tervezett keret: 10 millió Ft.  

4.2. Országos, regionális és megyei rendezvények megrendezésének támogatására pályázhatnak az országos szakmai szervezetek – tagszervezeteik nem – és az ODR szolgáltató könyvtárak. Előnyben részesülnek a szakmai innovációt, korszerű szolgáltatásokat, a használóbarát könyvtár kialakítását, az eredményes együttműködéseket bemutató programok, amelyek a lakosság tájékoztatását szolgálják. A kollégium önrészt nem ír elő.  

Támogatás kérhető:                                                                                        

 • tiszteletdíjra és annak járulékaira, vagy számlás kifizetésre,
 • utazási költségre,
 • dokumentációs költségre,
 • a rendezvény költségei közül terembérletre, eszközhasználatra, csoportos étkezésre és szállásköltségre,
 • a propagandaköltségek közül meghívóra, plakátra, szóróanyagra, könyvtár-népszerűsítő propagandaanyagra.  

Tervezett keret: 45 millió Ft.  

5.   A könyvtári szolgáltatások népszerűsítése  

Altéma kódszáma: 2135  

A könyvtár sokrétű szolgáltatásait bemutató, népszerűsítő reklámfilm, vagy kiadvány elkészítésére pályázhatnak a hazai megyei könyvtárak. Olyan igényes, a könyvtár tevékenységét átfogóan bemutató film, vagy kiadvány készítését támogatja a kuratórium, amely mintául szolgálhat más könyvtárak számára is. A kollégium önrészt nem ír elő.  

Támogatás kérhető:                                                                                        

 • megbízási díjra és annak járulékaira, vagy számlás kifizetésre,
 • szolgáltatási költségre,
 • anyagköltségre (DVD, videokazetta),
 • nyomdai előkészítésre és nyomdaköltségre.  

Egy pályázó film esetén legfeljebb 1 millió, kiadvány esetén 300 ezer Ft támogatást igényelhet.  

A pályázathoz csatolni kell:

 • az elkészítendő film szinopszisát, vagy a kiadvány tervezetét;
 • a film, vagy a kiadvány elkészítésére vonatkozó árajánlatot.  

Tervezett keret: 20 millió Ft.

6. Szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés  

Altéma kódszáma: 2105  

A könyvtár nyilvános szolgálati terében elhelyezett új bútorok, kiegészítő berendezések beszerzésére pályázhatnak azok a nyilvános könyvtári jegyzéken szereplő közkönyvtárak, illetve fenntartóik, amelyek 2005., vagy 2006. évben jelentős épületbővítést, felújítást hajtottak végre, illetve 2007-ben a felújítás folyamatban van. A támogatás mértéke a beszerzett berendezések vételárának 70%-a, de legfeljebb 1,5 millió forint lehet.  

A pályázathoz csatolni kell:

 • a fenntartó kötelezettségvállalását az előírt 30%-os önrészről;
 • a fenntartó nyilatkozatát, amelyben vállalja, hogy a beszerzett bútort, kiegészítő berendezést a könyvtárban helyezi el;
 • tételes berendezési tervet és termékismertetőt árajánlattal.
 • az épület felújítását, vagy bővítését igazoló dokumentumot.  

Az elszámolásban rezsiköltség nem szerepelhet!

Az elszámolás az önrésszel növelt összeggel történik.  

Tervezett keret: 40 millió Ft.

7. Nemzetközi kapcsolatok  

Altéma kódszáma: 2103  

Hazai könyvtárak, könyvtárosképző intézmények országos szakmai szervezetek pályázhatnak – mindkét fél nyilatkozatával alátámasztott – nemzetközi együttműködésen alapuló könyvtárszakmai program lebonyolítására. A támogatottnak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a közös program hazai könyvtárügyben felhasználható szakmai tapasztalatait publikálja (szakmai cikk, elektronikus dokumentum, internet), amely elengedhetetlen feltétele az elszámolás elfogadásának. A kollégium önrészt nem ír elő.  

Támogatás kérhető:                                                                                        

 • tiszteletdíjra és annak járulékaira, vagy számlás kifizetésre,
 • utazási költségre,
 • szállásköltségre,
 • csoportos étkezésre,
 • a szakmai program megvalósításához szükséges anyagköltségek közül papírra, festékkazettára, floppyra, CD-re, DVD-re.  

A pályázathoz részletes programtervet kell csatolni!  

A pályázó szakmai anyagköltséggel együtt rezsiköltséget nem számolhat el!  

Tervezett keret: 20 millió Ft.

8. Állománybővítés  

Altéma kódszáma: 2110  

A nyilvános könyvtári szolgáltatásokat nyújtó egyházi könyvtárakat használó lakosság tájékozódási, információs lehetőségeinek bővítése érdekében a Kollégium pályázatot ír ki egyházi könyvtárak állománygyarapítására.  

Pályázatot nyújthatnak be:

a gyűjtőkörükbe tartozó könyvtári dokumentumok beszerzésére (kivétel az időszaki kiadványok előfizetése) a nyilvános könyvtári jegyzéken szereplő egyházi-felekezeti könyvtárak.

A pályázatnak tartalmaznia kell az utóbbi három év állománygyarapítási (beszerzett dokumentumok száma, állománygyarapításra fordított összeg alakulása) és forgalmi adatait.  

A pályázathoz csatolni kell:

 • a 20%-os önrészrõl szóló kötelezettségvállalási nyilatkozatot.  

Egy pályázó a teljes költség 80%-ára, de legfeljebb 800 ezer Ft-ra kérhet támogatást.  

Az elszámolás az önrésszel növelt összeggel történik.  

Tervezett keret: 20 millió Ft.  

A kiírástól eltérő jogcímeket a pályázónak külön mellékletben indokolni kell.  

Amennyiben a pályázó áfa-visszaigénylésre jogosult, a költségvetésben, illetve az elszámolásban csak a nettó árat tüntetheti fel azoknál a tételeknél, amelyek áfája visszaigényelhető.  

A támogatás összege visszaigényelhető általános forgalmi adóra nem használható fel.  

Pályázni csak a 2007. évre érvényes pályázati adatlapon lehet!

A pályázat 2007. február 12-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Általános tudnivalókat !

Könyvtári Kollégium

Pályázati adatlap és tájékoztató!