A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A kollégium nem kíván önrészt és nevezési díjat előírni. A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. sz. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet. A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás, vissza nem térítendő támogatás.

A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-t.

Az alább felsorolt határon túli folyóiratok 2011. évi lapszámainak beszerzésére és azok eljuttatására az alábbi meghatározás szerint.

A pályázatok megvalósításának időtartama: 2011. január 1.–2012. március 31.

Altéma kódszáma: 2110

Az I. számú mellékletben felsorolt 294 városi könyvtár és a II. számú mellékletben felsorolt 52 ODR szolgáltató könyvtár részére (kivéve a Tábortűz és Tücsök című lapokat, amelyeket a 294 városi könyvtár, valamint a 19 megyei könyvtár és a Fővárosi Szabó Ervin könyvtár részére kell beszerezni és megküldeni)a következő lapokat kell beszerezni és eljuttatni:

Fórum Társadalomtudományi Szemle
Kalligram
Kassai Figyelő
Korunk

Moldvai Magyarság
Művelődés
Prágai Tükör
Székelyföld
Tábortűz
Tücsök

A II. számú mellékletben felsorolt 52 ODR szolgáltató könyvtár részére a következő lapokat kell beszerezni és eljuttatni:

Aracs
Bácsország
Firka
Gömörország
Híd
Irodalmi Szemle
Katedra
Látó
Létünk

Az alább felsorolt irodalmi folyóiratok 2011. évi lapszámainak beszerzésére és azok eljuttatására az I. számú mellékletben felsorolt 294 városi könyvtár részére. A következő lapokat kell beszerezni és eljuttatni:

2000
Alföld
Bárka
Életünk
Forrás
Hitel
Holmi
Jelenkor
Kalligram
Kortárs
Könyvhét

Látó
Magyar Napló
Mozgó Világ
Műhely
Műút

Nagyvilág

Prae
Szépirodalmi Figyelő
Tiszatáj
Új Forrás
Új Könyvpiac

Vigilia

Az alább felsorolt ismeretterjesztő folyóiratok 2011. évi lapszámainak beszerzésére és azok eljuttatására az I. számú mellékletben felsorolt 294 városi könyvtár részére. A következő lapokat kell beszerezni és eljuttatni:

Beszélő
Csodaceruza
Édes Anyanyelvünk
Élet és Tudomány
Esély
Eszmélet
Földgömb
História
Irodalomtörténet
Korall
Magyar Nyelvőr
Regio
Rubicon
Süni

Természet Világa
Természetbúvár
Thalassa
Valóság
Várak, Kastélyok, Templomok

A tervezett keret: 70  000  000 Ft

Támogatás kérhető:

  • postázási költségekre,
  • csomagolási költségekre,
  • a folyóiratok beszerzési árára.

Az elszámolásban rezsiköltség nem szerepelhet!

Az elszámolásnak tartalmaznia kell a könyvtárak átvételi elismervényeit, valamint a postakönyvből azon oldalak fénymásolatait, amely bizonyítja a küldemények kipostázását.

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk Pályázónkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján

a) minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről. 

– A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

– Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

A fenti pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

b) a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek,

c) a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által    meghatározott –  www.kozpenzpalyazat.gov.hu – központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázónkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek – összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján – kulturális célú állami támogatásban részesülnek, amelyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

Felhívjuk pályázónk figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Kormányrendelet több helyen módosította a pályáztatás eljárás rendjét:
– 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.
– 121. § (4) bekezdése alapján: amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Kérjük programjuk költségvetésének tervezésekor ezt a jogszabályi előírást figyelembe venni.
– 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.
– 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet.

Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. ("minta" pályázati adatlap a portálon a „pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.)

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portálon jogszabályok menüpont alatt.

A pályázatok 1 példányban
2010. november 15-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton  az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 327-4444 számon kaphatnak.

A pályázat elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60 napon belül történik. A döntésről a pályázó a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kap. A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A kollégium által támogatott pályázat megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel.

Könyvtári Szakmai Kollégiuma

Megjelentetés dátuma: 2010. november 3.

Frissítve: