A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Nemzeti Kulturális Alapprogram

A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A programot 2004. évben meg kell kezdeni, és legkésőbb 2005. június 30-ig meg kell valósítani.

A pályázati adatlapon a program pontos kezdő és befejezési időpontját kell feltüntetni.

A kollégium kiemelten támogatja:

 • az európai uniós csatlakozással kapcsolatos programokat
 • a könyvtári szolgáltatások korszerűsítését,
 • a kistelepülésen élők könyvtári ellátásának javítását,
 • a könyvtári szolgáltatások igénybevételének mérését, elemzését.

A kollégium kiemelt fontosságúnak tartja a különböző könyvtárak, könyvtártípusok együttműködésével létrejövő projekteket, ezért a több könyvtár összefogásával megvalósított pályázatok előnyben részesülnek.

Szakmai innováció – szakmai erőforrások

1. Könyvtári innovációs projektek

A kollégium ösztönözi a szakma aktív részvételét a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által meghirdetett könyvtári stratégiai terv megvalósításában, illetve új szolgáltatások kidolgozásában a könyvtárosok széleskörű szakmai tapasztalataira építve.

Témajavaslatok:

 • a felsőoktatási intézmények könyvtári hálózati modellje,
 • a felsőoktatási intézmények tananyagaihoz való hozzáférés javítása,
 • a kistelepülésen élők könyvtári ellátásának korszerűsítése,
 • a cigány lakosság könyvtárhasználati lehetőségeinek bővítése.

A pályázathoz csatolni kell:

a) a választott téma rövid indoklását, a kidolgozás szempontjait,

b) a pályázóval együttműködő könyvtárak és/vagy szervezetek nyilatkozatát arról, hogy részt vesznek a program kidolgozásában.

Pályázatot nyújthatnak be:

könyvtárak, felsőfokú könyvtárosképző intézmények, szakmai szervezetek.

A pályázat elszámolásához csatolni kell: nyomtatott vagy elektronikus formában a projekt leírását (dokumentációját), a kidolgozott javaslatokat, eredményeket.

Támogatás kérhető:

 • tiszteletdíjra és annak járulékaira,
 • szakmai anyagköltségre (papír, festékkazetta, floppy, CD, DVD),
 • utazási költségre,
 • szállásköltségre.

A pályázó szakmai anyagköltséggel együtt rezsiköltséget nem számolhat el.

Tervezett keret: 5 millió Ft

Altéma kódszáma: 2139

2. Könyvtár-szakmai kiadványok előkészítése

Pályázni lehet könyvtárszakmai kiadványok, tanulmányok, könyvtártörténeti kiadványok kéziratának elkészíttetésére, nyomtatott vagy elektronikus formában. Előnyben részesülnek a különböző könyvtári szolgáltatásokat elemző módszertani kiadványok, a helyismereti Ki kicsoda?-összeállítások.

A pályázathoz csatolni kell:

A munka egyik kidolgozott fejezetét két szakmai ajánló véleményével.

Pályázatot nyújthatnak be:

Könyvtárak, felsőfokú könyvtárosképző intézmények, szakmai szervezetek.

Támogatás kérhető:

 • tiszteletdíjra és annak járulékaira,
 • szükséges anyagköltségre (papír, CD, floppy)

A pályázó szakmai anyagköltséggel együtt rezsiköltséget nem számolhat el.

Altéma kódszáma: 2140

3. Könyvtárszakmai kiadványok megjelentetése

Pályázni lehet könyvtár-szakmai kiadványok tanulmányok, könyvtártörténeti kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formában történő megjelentetésére. Előnyben részesülnek a különböző könyvtári szolgáltatásokat elemző módszertani kiadványok, a helyismereti Ki kicsoda? összeállítások.

A pályázathoz csatolni kell:

A teljes kéziratot vagy a tartalomjegyzék és a tervezett terjedelem alapján a kézirat legalább 75 %-át, illetve az elektronikus kiadvány tartalmi, strukturális leírását.

Pályázatot nyújthatnak be:

Könyvtárak, felsőfokú könyvtárosképző intézmények, szakmai szervezetek.

Támogatás kérhető:

Hagyományos kiadvány költségeire

 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és annak járulékai vagy számlás kifizetése,
 • nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
  • szöveg-, és képbevitel (írás, szkennelés),
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
  • korrektúra,
  • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás),

Elektronikus kiadvány költségeire

 • szerzői honorárium és annak járulékai (írói, képek/fotók),
 • szerzői jogdíjak
 • fordítói, lektorálási honorárium és annak járulékai vagy számlás kifizetése
 • az alábbi jogcímekre:
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),
  • kódolás (html-nyelvre),
  • korrektúra,
  • adathordozó anyagköltsége (floppy, CD, DVD),
  • publikáció megjelentetése (szolgáltatás)

Tervezett keret a 2. és 3. altémára : 30 millió Ft

Altéma kódszáma: 2112

4. Szakmai programok

A kuratórium támogatja a könyvtári gyakorlatban időszerű szakmai programok megszervezését és lebonyolítását.

A pályázathoz részletes programot kell csatolni. Előnyben részesülnek azok a pályázatok, ahol több könyvtár összefogása érvényesül, illetve más forrásokat is bevonnak.

4.1 Pályázatot nyújthatnak be a nyilvános könyvtári jegyzéken szereplő közkönyvtárak a lakosság Internet és elektronikus szolgáltatások ismereteinek elsajátítására szervezett tanfolyamokra. Előnyben részesülnek azok a könyvtárak, ahol már évek óta szerveznek ilyen képzéseket, így a lakosság igénye folyamatos.

A pályázathoz csatolni kell: a tanfolyam részletes tematikáját.

4.2 A nyilvános könyvtári jegyzéken szereplő közkönyvtárak, valamint az iskolai könyvtárak pályázatot nyújthatnak be a cigány gyermek és felnőtt lakosság számára szervezett olvasásnépszerűsítő vagy közhasznú információk igénybevételét növelő programokra.

4.3 Kistérségi központok könyvtárai a 244/2003.(XII.18.) kormányrendelet értelmében pályázhatnak olyan programsorozat megszervezésére, amely segítséget nyújt a lakosság egyes célcsoportjainak (pld.: vállalkozók, pedagógusok, ifjúság) az európai uniós tagság lehetőségeinek megismerésére.

Támogatás kérhető az altéma egyes pontjainál:

 • tiszteletdíjra és annak járulékaira,
 • utazási költségre,
 • tanfolyamköltségekre (oktatási segédanyag, terembérlet, eszközhasználat, csoportos étkezés, szállásköltség),
 • a gyermek és felnőtt programok szakmai költségeire (foglalkozások anyagai, jutalomtárgyak, jutalomkönyvek).

Tervezett keret: 35 millió Ft

Altéma kódszáma: 2104

5. Könyvtári rendezvények, kiállítások

A pályázat célja olyan országos, regionális, és több településen megtartott megyei rendezvények megszervezésének támogatása, ahol a szakma eredményeinek mások számára történő színvonalas bemutatása széles körű kapcsolatteremtő szándékkal érvényesül.

Előnyben részesülnek azok a pályázók, akik az uniós és csatlakozó országok kulturális sokszínűségét megismertető programot állítanak össze, illetve akik más forrásokat is be tudnak vonni a megvalósításba.

Pályázatot nyújthatnak be:

Országos szakmai szervezetek, az ODR szolgáltató könyvtárai.

Támogatás kérhető:

 • tiszteletdíjra és annak járulékaira,
 • utazási költségre,
 • dokumentációs költségre,
 • rendezvény költségre (terembérlet, eszközhasználat)
 • propaganda költségre (meghívó, plakát, szóróanyag)

Tervezett keret: 45 millió Ft

Altéma kódszáma: 2108

6. Szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés

Ebben a témakörben szereplő valamennyi pályázathoz csatolni kell a fenntartó kötelezettségvállalását az előírt önrészről és egy nyilatkozatot, amelyben vállalja, hogy a beszerzett eszközt a könyvtárban helyezi el és üzemelteti. A pályázathoz minden eszközről mellékelni kell termékismertetőt és árajánlatot. Az elszámolásban rezsiköltség nem szerepelhet.

6.1 A könyvtár nyilvános szolgálati terében elhelyezett új bútorok, kiegészítő berendezések beszerzésére pályázhatnak azok a nyilvános könyvtári jegyzéken szereplő könyvtárak, illetve fenntartóik, amelyek 2002, 2003. évben jelentős épületbővítést, felújítást hajtottak végre, illetve 2004.évben a bővítés folyamatban van. A támogatás mértéke a beszerzett berendezések vételárának 50 %-a, de legfeljebb 1,5 millió Ft lehet.

A pályázathoz csatolni kell a felújítást, bővítést igazoló dokumentumok másolatait.

6.2 Fénymásológépre pályázhatnak azok a fiókkönyvtárakat működtető közkönyvtárak, szakkönyvtárak – kivéve az ODR szakkönyvtárak-, egyházi könyvtárak, illetve fenntartóik, amelyek a nyilvános könyvtári jegyzéken szerepelnek. A támogatás mértéke a gép vételárának 50 % -a, de legfeljebb 350 ezer Ft lehet.

6.3 Fénymásológép automatizáló berendezésre – legfeljebb két gép esetében – pályázhatnak azok az ODR szolgáltató könyvtárak, akik havonta legalább 1000 oldal másolatot készítenek. A támogatás a vételár 50 %-a, de legfeljebb 500 ezer Ft lehet.

6.4 CD-DVD íróra, CD-DVD lejátszóra, szünetmentes áramforrásra, nyomtatóra pályázhatnak a nyilvános könyvtári jegyzéken szereplő egyetemi és iskolai könyvtárak. A támogatás – legfeljebb két eszközre lehet pályázni – az eszközök árának 50 %-a, de legfeljebb 350 ezer Ft lehet.

Az altéma egyes pontjainál az elszámolás az önrésszel növelt összeggel történik.

Tervezett keret: 55 millió Ft

Altéma kódszáma: 2105

7. Nemzetközi kapcsolatok

7.1 Hazai és határon túli könyvtárak együttesen pályázhatnak olyan tartalomszolgáltatások előállítására (közösen létrehozott közérdekű adatbázis, szolgáltatásismertetők, stb) – kivéve dokumentumok katalogizálása -, amelyek web-es szolgáltatásként bárki számára legalább két évig elérhetőek. A pályázatot azoknak a magyarországi könyvtáraknak kell – részletes szakmai programterv kidolgozásával – benyújtania, amelyek koordinálják a szakmai programot.

Támogatás kérhető:

 • tiszteletdíjra és annak járulékaira,
 • utazási költségre,
 • szállásköltségre,
 • csoportos étkezésre,
 • a szolgáltatás előállításához szükséges anyagköltségre (papír, festékkazetta, floppy, CD, DVD).

7.2 Hazai könyvtárak, könyvtárosképző intézmények pályázhatnak – mindkét fél nyilatkozatával alátámasztott – nemzetközi együttműködésen alapuló könyvtárszakmai program lebonyolítására. A támogatottnak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a közös program hazai könyvtárügyben felhasználható szakmai tapasztalatait publikálja (szakmai cikk, elektronikus dokumentum, Internet), amely elengedhetetlen feltétele az elszámolás elfogadásának.

Támogatás kérhető:

 • tiszteletdíjra és annak járulékaira,
 • utazási költségre,
 • szállásköltségre,
 • csoportos étkezésre,
 • a szakmai program megvalósításához szükséges anyagköltségre (papír, festékkazetta, floppy, CD, DVD).

A pályázathoz részletes programtervet kell csatolni!

A pályázó szakmai anyagköltséggel együtt rezsiköltséget nem számolhat el.

Tervezett keret: 15 millió Ft

Altéma kódszáma: 2103

8. Állománybővítés

A Nemzeti Kulturális Alapprogram kiemelten fontosnak tartja a lakosság tájékozódási, olvasási lehetőségeinek támogatását a nyilvános könyvtári rendszer feltételeinek javításával.

2004-ben a kollégium – a program második lépéseként – pályázatot ír ki a kistelepülésen élő lakosság könyvtári ellátásának korszerűsítésére.

Pályázatot nyújthatnak be:

Azok a megyei könyvtárak, amelyek a kistelepülésen élőknek állományt biztosítanak letéti rendszerben, vagy valamilyen ellátási formában, illetve azok a megyei könyvtárak, amelyek megkezdik ennek a szolgáltatásnak a biztosítását 2004. évben.

A pályázathoz csatolni kell:

Az ellátásban részesülő települési önkormányzat nyilatkozatát a szolgáltatás igénybevételéről vagy az érvényes szolgáltatási szerződést.

A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a támogatásból legalább 60 %-ban magyar szerzők műveit szerzi be, valamint olyan korszerű számítógépes adatbázisban tárja fel az állományt, amely lelőhely szerint webes felületen visszakereshető.

A kért támogatás összege ellátandó kistelepülésenként legfeljebb 300 ezer forint, de összességében nem haladhatja meg a 4 millió forintot megyénként.

Tervezett keret: 65 millió Ft

Altéma kódszáma: 2110

9. Könyvtári szolgáltatások mérése, elemzése

A kollégium meghívásos pályázatot ír ki a könyvtári forgalmi adatok (beiratkozott olvasó, látogató, webhasználat, kölcsönzések, a kölcsönzött dokumentumok) átfogó elemzésére azoknak a könyvtáraknak az egységes adatszolgáltatására építve, ahol számítógépes adatrögzítés, feldolgozás folyik.

Pályázatot nyújthat be: az Informatikai és Könyvtári Szövetség

A pályázathoz csatolni kell:

a létrehozandó munkacsoport várható összetételét és célkitűzéseit, az elemzés munkafolyamatának főbb szempontjait.

Támogatás kérhető:

 • tiszteletdíjra és annak járulékaira,
 • utazási költségre,
 • a szakmai program megvalósításához szükséges anyagköltségre (papír, festékkazetta, floppy, CD, DVD).

A pályázat elszámolásához csatolni kell:

nyomtatott vagy elektronikus formában az elemzés, a szakmai összesítés leírását, a kapott eredmények dokumentációját.

Támogatás összege: 2 millió Ft

Altéma kódszáma: 2131


A pályázatok
2003. március 24-ig
beérkezően nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H-1388 Budapest Pf. 82.) A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minősítéséhez, illetve a költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint külföldi székhelyű pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004.. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) Az adatlap postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető
(tel.: 351-5461/141-es mellék).
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig
.

Könyvtári Szakmai Kollégium