A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Nemzeti Kulturális Alapprogram

A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Könyvtári Kollégium pályázatot hirdet 2003. II. félévében az alábbi témakörökre:

1. Könyvtári dokumentumok, állományvédelmére

A pályázat megvalósításának időtartama: 2003. október 1-2004. október 31.

Pályázhatnak:

A nyilvános könyvtári jegyzéken szereplő közkönyvtárak, egyházi könyvtárak, közoktatási és felsőoktatási intézmények könyvtárai. A nem önálló jogi személy esetében annak fenntartója nyújthat be pályázatot.

Támogatás kérhető:

 1. Egyedi muzeális könyvtári dokumentumok, illetve muzeális gyűjtemény restaurálására.

A pályázathoz csatolni kell

 • a restaurálandó dokumentum állapotleírását, könyvtörténeti, művészeti, kutatási jelentőségét
 • a restaurálási munka rövid ismertetését,
 • az egyes művekre vagy az összevontan kezelhető művek csoportjának restaurálására vonatkozó árajánlatot (amelynek tartalmaznia kell a várható munkaidő-ráfordítást és a dokumentumok elkészülésének időbeli ütemezését),
 • a kiválasztott restaurátor-szervezet által közgyűjtemény számára korábban végzett referenciául szolgáló három munka felsorolását, valamint az intézmények nevét, címét és a restaurálásról információt adó személy nevét.
 • 30 %-os önrészről szóló kötelezettség-vállalási nyilatkozatot.

Egy pályázó legfeljebb 700 ezer Ft-ig kérhet támogatást.

Tervezett keret: 20 millió Ft

1.2. Muzeális gyűjtemények védelmét szolgáló állományvédelmi szolgáltatásra (fertőtlenítés, bőrkötések tisztítása, karbantartása, javítása).

A pályázathoz csatolni kell

 • a szolgáltatásra vállalkozó cég vagy szervezet tételes munka-és árajánlatát,
 • a 30 %-os önrészről szóló kötelezettség-vállalási nyilatkozatot.

Egy pályázó legfeljebb 1,5 millió Ft-ig kérhet támogatást.

Tervezett keret. 15 millió Ft

1.3.Könyvtári dokumentumok újrakötésére pályázhatnak azok a könyvtárak, amelyek kötészeti szakműhellyel (kötészeti szakképesítéssel rendelkező alkalmazott, megfelelő gépesítettség) rendelkeznek.

Támogatás kérhető

 • kötészeti szakmai anyag vásárlására,
 • 50 ezer Ft alatti kötészeti eszközök beszerzésére

A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a kért szakmai anyag támogatásának

legfeljebb 50 %-át használja saját állományvédelemre, a másik 50 %-át más könyvtár állományának újrakötésére fordítja. Erről a szakmai bszámoló keretében számot kell adnia.

A pályázathoz csatolni kell

 • A kedvezményezett könyvtárakat nevesítő kötési tervet, amely tartalmazza, hogy a megpályázott anyagból milyen méretű és mennyiségű dokumentumkötés készül el.
 • 30 %-os önrészről szóló kötelezettségvállalási nyilatkozatot.

Egy pályázó legfeljebb 800 ezer Ft-ig kérhet támogatást.

Tervezett keret: 15 millió Ft

Altéma kódszáma: 2111

2. Hagyaték feltárása elektronikus formában

Pályázati támogatás kérhető tudományos, művészeti, irodalomtörténeti szempontból kiemelkedően értékes hagyaték elektronikus feltárására.

Pályázatot nyújthatnak be:

Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer országos szakkönyvtárai és egyetemi központi könyvtárai. A nem önálló jogi személy esetében annak fenntartója nyújthat be pályázatot.

A pályázathoz csatolni kell

 • a hagyaték származását, nagyságrendjét bemutató rövid leírást.
 • -összetételét,
 • -értékeinek kiemelését,
 • -nagyságrendjét bemutató rövid leírást
 • 25 %-os önrészről szóló kötelezettség-vállalási nyilatkozatot.

Pályázni lehet

 • megbízási díjra és járulékaira

Egy tétel elektronikus feldolgozására legfeljebb 350 Ft-ot és annak járulékát lehet tervezni.

Egy pályázó legfeljebb 800 ezer Ft támogatást kérhet.

Tervezett keret: 20 millió Ft

Altéma kódszáma: 2120

3. Szakmai programok, továbbképzések

Pályázat nyújtható be szakmai programok, rövid (1-3 nap) továbbképzések megszervezésére, amelyek célja a szakma aktuális kérdéseinek megvitatása, feldolgozása.

Pályázhatnak:

A nyilvános könyvtári jegyzéken szereplő megyei és városi könyvtárak, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, felsőoktatási könyvtárak, felsőfokú könyvtáros képző intézmények, országos könyvtáros szakmai szervezetek. A nem önálló jogi személy esetében annak fenntartója nyújthat be pályázatot.

A pályázathoz csatolni kell

 • a részletes programot és tematikát, valamint meg kell jelölni a meghívandók körét.
 • előnyben részesülnek azok a pályázók, akik bevonják a határon túli magyar könyvtárosokat is, illetve a kistelepülések könyvtáraiban dolgozók számára szerveznek szakmai programot, továbbképzést.

Támogatás kérhető

 • megbízási díjra és járulékaira
 • rendezvényköltségre (terembérlet, eszközhasználat, oktatási segédanyag előállítása)
 • propaganda költségre (meghívó, plakát nyomdaköltségére, illetve anyagköltségére),
 • dokumentációs költségre (fotó, video, hangfelvétel munkadíjára, illetve anyagköltségére),
 • utazási költségre,
 • szállásköltségre,
 • szervezett étkezésre

Egy pályázó legfeljebb 400 ezer Ft támogatást kérhet.

Tervezett keret: 25 millió Ft

Altéma kódszáma: 2104

4.A könyvtárak, könyvtári szolgáltatások népszerűsítése

Pályázat nyújtható be könyvtári promóciós anyag elkészítésére, amely hozzájárul az adott könyvtár bemutatásához, szolgáltatásainak népszerűsítéséhez. Olyan igényes, átfogó, több elemből álló (elektronikus könyvtárbemutató, tájékoztató, szórólap, képeslap, mappa stb.) anyag előállítását támogatja a kuratórium, amely megvalósítási mintául szolgálhat más könyvtárak számára is.

Pályázhatnak:

Az Országos Dokumentum-ellátó Rendszer tagjai.

A pályázathoz csatolni kell

 • a promóciós anyag rövid bemutatását, az előállítandó anyagok tervezett példányszámát.
 • 25 %-os önrészről szóló kötelezettség-vállalási nyilatkozatot.

Támogatás kérhető:

 • megbízási díjra és járulékára,
 • jogdíjra (képanyag, szöveg),
 • nyomdaköltségre,
 • anyagköltségre (CD, DVD, videokazetta, hangkazetta).

Egy pályázó legfeljebb 1 millió Ft támogatást kérhet.

Tervezett keret: 25 millió Ft

Altéma kódszáma: 2135


A pályázatok
2003. szeptember 25-ig beérkezően
nyújthatóak be, kizárólag az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Postafiók 82.). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2003. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint külföldi székhelyű pályázónak.
A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2003-ban valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2003. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) Az adatlap postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető (tel.: 351-5461/141-es mellék).
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig.  

Könyvtári Szakmai Kollégium