A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A KÖNYVTÁRI KOLLÉGIUM NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

A KÖNYVTÁRI KOLLÉGIUM NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Könyvtári Szakmai Kollégium az alábbi témákban hirdet pályázatot:

A kollégium egy pályázati pontnál sem ír elő nevezési díjat. A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. sz. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet. A finanszírozás módja: előfinanszírozás.

A kollégium kiemelt figyelmet fordít a könyvtárszakmai terület, a könyvtári-információs szolgáltatások társadalmi hasznosságának megismertetését, elismerését elősegítő programok, a minőségelvű szolgáltatások kialakítását célzó fejlesztések, az olvasásra ösztönző kezdeményezések támogatására. Előnyben részesíti a vidék Magyarországát összefogó, a gyerekek, a felnőttek olvasóvá nevelését, tanulását támogató közös pályázatokat.

1. Szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés vissza nem térítendő támogatására

A pályázat megvalósításának tervezett időtartama: 2011. március 1.–­2012. szeptember 1.

Altéma kódszáma: 2105

A könyvtár nyilvános szolgáltatási tereiben elhelyezett új bútorok, kiegészítő berendezések (kivétel: technikai eszközök) beszerzésére pályázhatnak azok az alább felsorolt intézmények, amelyek 2010-ben jelentős könyvtári szolgáltató tér bővítést hajtottak végre, vagy 2011-ben ilyen bővítésük folyamatban van és annak befejezését követően a bútorok beszerzése, és elhelyezése megtörténik 2012. szeptember 1-jéig.
Az igényelt támogatás mértéke a beszerzett berendezések vételárának 90%-a, de ez nem lehet több, mint 2 millió forint. A 10% önerőt az adatlap 4. pontja, bevételek rovatában fel kell tüntetni!

 • a nyilvános könyvtári jegyzéken szereplő könyvtárak,
 • a kistérségi mozgókönyvtári ellátáshoz csatlakozott könyvtári szolgáltató helyeket fenntartó települési önkormányzatok,
 • fiókkönyvtári hálózatot működtető települési könyvtárak,

A fiókkönyvtárat fenntartó könyvtárak csak abban az esetben kaphatnak támogatást, ha az alapterület bővítés a fiókkönyvtárban történt, s az eszközöket is ott helyezik el!

Nem pályázhatnak azok az intézmények, amelyek erre a bővítésre korábban az NKA Könyvtári Szakmai Kollégiumánál már támogatásban részesültek.
A pályázathoz csatolni kell:

 • a fenntartó nyilatkozatát, amelyben vállalja, hogy a beszerzett bútort, kiegészítő berendezést a könyvtárban helyezi el; (ezt a mellékletet csak a fenntartó által benyújtott, ill. pénzügyi lebonyolítóval történő pályázatok esetében kell csatolni),
 • korrekt berendezési tervet ( a bővítés előtti állapot és a bővítést követő – a tervezett berendezések elhelyezését tartalmazó – állapot bemutatása A/4-es méretben),
 • tételes bútor- és terméklistát, valamint az ehhez kapcsolódó árajánlatot;
 • az épület felújítását, bővítését igazoló dokumentumot (pl. testületi határozat), ennek hiányában a pályázó intézmény vezetőjének nyilatkozatát a szolgáltató tér bővítéséről, a konkrét négyzetméter (m²) növekedés feltüntetésével,
 • a pályázat szakmai indoklását.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • a formai követelményeknek való megfelelés (kötelező dokumentumok, nyilatkozatok mellékletek megléte),
 • a költségvetés realitása, arányossága,
 • a tervezett fejlesztés átfogó jellege,
 • a fejlesztési célok és a pályázói környezet összhangja.

Az elszámolásban rezsiköltség nem szerepelhet!
Az elszámolás az önrésszel növelt összeggel történik. A beszámolóhoz tételes bútor- és terméklistát, az új bútorokkal berendezett térről, illetve az előző állapotról készült fotókat is mellékelni kell.

Tervezett keret: 50 millió Ft

2. Pályázni lehet könyvtárszakmai kiadványok, tanulmányok, könyvtártörténeti kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formában történő megjelentetésére

A pályázat megvalósításának tervezett időtartama: 2011. március–­2012. szeptember 1.

Altéma kódszáma: 2112

Pályázatot nyújthatnak be:
Azok a hazai könyvtárak, felsőfokú könyvtárosképző intézmények és könyvtárszakmai szervezetek, amelyeknek a könyvtárszakmai kiadvány kéziratának elkészítésére 2010-ben benyújtott pályázatát a Könyvtári Szakmai Kollégium támogatta.

A pályázathoz csatolni kell:

 • A teljes kéziratot, vagy a tartalomjegyzék és a tervezett terjedelem alapján a kézirat legalább 75%-át, illetve az elektronikus kiadvány tartalmi, strukturális leírását.

Támogatás kérhető:
Hagyományos kiadvány költségeire:

 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és annak járulékai, vagy számlás kifizetése,
 • nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
  • szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés),
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
  • korrektúra,
 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás).

Elektronikus kiadvány költségeire:

 • szerzői honorárium (írói, képek/fotók) és annak járulékai, vagy számlás kifizetése,
 • szerzői jogdíjak,
 • fordítói, lektorálási honorárium és annak járulékai vagy számlás kifizetése,
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),
  • kódolás (html-nyelvre),
  • korrektúra,
  • adathordozó anyagköltsége (floppy, CD, DVD),
  • CD-borító, ill. tartalmi melléklet költsége,
  • publikáció megjelentetése (szolgáltatás).

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • formai követelményeknek való megfelelés (Kötelező dokumentumok, nyilatkozatok, mellékletek megléte)
 • a költségvetés realitása, arányossága
 • a kiadvány, elektronikus dokumentum széles körű hasznosulása
 • a pályázat kidolgozottsága, igényessége
 • a tervezett kiadvány eddig nem publikált, vagy kiemelt fontosságú gyűjteményt, forrást mutat be, szolgáltatást tesz elérhetővé
 • a kiadvány elektronikus tartalomkeresővel és egyéb, felhasználóbarát tartalomszolgáltatással készül
 • a megjelenést követően elektronikus úton, nyilvánosan elérhető

A Kollégium előnyben részesíti az elektronikus formában történő megjelentetést. A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell az elektronikus kiadvány elérési útvonalát.

Tervezett keret 15 millió Ft.

3. Országos, regionális és megyei rendezvények lebonyolításának vissza nem térítendő támogatására

A pályázat megvalósításának tervezett időtartama: 2011. március 1.–2012. június 30.

Altéma kódszáma: 2107

A kollégium ennél az altémánál önrészt nem ír elő.
Országos, regionális és megyei programok megrendezésének támogatására pályázhatnak az országos könyvtárszakmai szervezetek (tagszervezeteik nevében nem). A Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári Szövetség legfeljebb 3-3 (külön-külön adatlapon), a többi országos könyvtár- és olvasásszakmai szervezet 1-1 rendezvényre nyújthat be pályázatot.

Minden könyvtártípus bevonásával a „Könyvtárak összefogása a társadalomért” program megyei és budapesti rendezvényeinek támogatására pályázhatnak a hazai megyei könyvtárak egész megyéjükre, valamint a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a fővárosra kiterjedő programmal.
A Kollégium ösztönzi a pályázókat, hogy rendezvényeikkel szólítsák meg a társadalom valamennyi rétegét, különös tekintettel a gyerekekre és a fiatalokra.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a rendezvények részletes programját és költségvetését;
 • a pályázat szakmai indoklását.

Támogatás kérhető:

 • tiszteletdíjra és annak járulékaira, vagy számlás kifizetésre,
 • utazási költségre,
 • dokumentációs költségre (fotó, videó, hangfelvétel, munkadíjára, ill. anyagköltségére),
 • terembérletre,
 • eszközbérlésre,
 • csoportos étkezésre,
 • szállásköltségre,
 • propagandaköltségre (beleértve a meghívó és plakát nyomda- és anyagköltségét, valamint a könyvtár- és olvasás-népszerűsítő programok, vetélkedők díjazását is).

A díjak egyedi értéke nem haladhatja meg az 5 ezer forintot, ital-, édesség-, ajándékcsomag-díjként nem számolható el. Az elszámoláshoz a díjazásról átvételi elismervényt kell csatolni.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • formai követelményeknek való megfelelés,
 • a költségvetés realitása, arányossága,
 • a tervezett program/ok átfogó jellege,
 • a tervezett program/ok és a pályázói környezet összhangja,
 • a partnerek, partnerkönyvtárak köre,
 • a programtervezet kidolgozottsága,
 • a pályázat igényessége.

A szakmai beszámolóhoz csatolni kell a programhoz készült reklám- és propagandaanyagok egy-egy példányát és néhány – a programot és a résztvevők összetételét dokumentáló – fotót.

Tervezett keret: 40 millió Ft

4. Könyvtári innovációs projektek

A pályázat megvalósításának tervezett időtartama: 2011. március 1.–­2012. június 30.

Altéma kódszáma: 2139

 „Minősített Könyvtári cím – Könyvtári Minőségi Díj”

Pályázni lehet Minősített Könyvtári Cím, illetve a Könyvtári Minőségi Díj megszerzéséhez szükséges szakmai felkészülésre.

A pályázathoz csatolni kell:

 • A könyvtár vezetőjének nyilatkozatát, amelyben kötelezettséget vállal arra, hogy két éven belül az általa vezetett intézmény pályázatot nyújt be a Minősített Könyvtári Cím megszerzése érdekében.
 • A pályázat szakmai indoklását.

Támogatás kérhető:

 • szakértő megbízási díjára és annak járulékaira, vagy számlás kifizetésére,
 • a minőség értékelése a könyvtárban témában meghirdetett tanfolyam részvételi díjára,
 • utazási költségre,
 • szállásköltségre.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • formai követelményeknek való megfelelés,
 • a költségvetés realitása, arányossága,
 • a pályázat szakmai tartalma.

A szakmai beszámolóhoz csatolni kell a tanfolyam elvégzéséről szóló tanúsítvány hiteles másolatát, illetve a szakértő támogatásával elvégzett felkészítő munkáról szóló szöveges tájékoztatót minimum 10 oldal terjedelemben.

Tervezett keret: 5 millió Ft

5.  A könyvtári szolgáltatások népszerűsítésének vissza nem térítendő támogatására

A pályázat megvalósításának tervezett időtartama: 2011. március 1.–2012. június 30.

Altéma kódszáma: 2135

A kollégium ennél az altémánál önrészt nem ír elő.
A könyvtár sokrétű szolgáltatásait bemutató, népszerűsítő kiadvány elkészítésére pályázhatnak a nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő községi könyvtárak.

Támogatás kérhető:

 • megbízási díjra és annak járulékaira, vagy számlás kifizetésre,
 • szolgáltatási költségre,
 • nyomdai előkészítésre és nyomdaköltségre.

Egy pályázó maximum 300 ezer Ft támogatást igényelhet!

A pályázathoz csatolni kell:

 • a kiadvány tervezetét,
 • a nyomdai kiadvány elkészítésére vonatkozó árajánlatot,
 • a pályázat szakmai indoklását.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • formai követelményeknek való megfelelés,
 • a költségvetés realitása, arányossága,
 • a kiadvány tervezete és a pályázói környezet összhangja,
 • a programtervezet kidolgozottsága,
 • a pályázat igényessége.

A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell a könyvtár népszerűsítésére készült anyagok egy-egy példányát és/vagy elérési útvonalát.

Tervezett keret: 5 millió Ft

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján

a) minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről. 
– A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.
– Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

A fenti pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

b) a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek,

c) a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által    meghatározott –  www.kozpenzpalyazat.gov.hu – központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek – összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján – kulturális célú állami támogatásban részesülnek, amelyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Kormányrendelet több helyen módosította a pályáztatás eljárás rendjét:
– 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.
– 121. § (4) bekezdése alapján: amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Kérjük programjuk költségvetésének tervezésekor ezt a jogszabályi előírást figyelembe venni.
– 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.
– 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet.

Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. ("minta" pályázati adatlap a portálon a „pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.)

 A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portálon jogszabályok menüpont alatt.

A pályázatok 1 eredeti példányban
2011. április 6-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 327-4444 számon kaphatnak.

A pályázatok elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60 napon belül történik. A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kapnak. A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel.

Könyvtári Szakmai Kollégiuma

Megjelentetés dátuma: 2011. március 4.

Frissítve: