A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A KÖNYVTÁRI KOLLÉGIUM NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

A KÖNYVTÁRI KOLLÉGIUM NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Könyvtári Szakmai Kollégium az alábbi témákban hirdet pályázatot:

A kollégium egy pályázati pontnál sem ír elő nevezési díjat. A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. sz. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet. A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.

A jogi személyiséggel nem rendelkező könyvtárak esetében a pályázatot annak fenntartója nyújthatja be.

1. Szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés vissza nem térítendő támogatására

A pályázat megvalósításának tervezett időtartama: 2010. március–­2011. szeptember 1.

Altéma kódszáma: 2105

A könyvtár nyilvános szolgálati terében elhelyezett új bútorok, kiegészítő berendezések (kivétel: technikai eszközök) beszerzésére pályázhatnak a nyilvános könyvtári jegyzéken szereplő közkönyvtárak, illetve a kistérségi mozgókönyvtári ellátáshoz csatlakozott könyvtári szolgáltató helyeket fenntartó települési önkormányzatok, amelyek 2009-ben jelentős könyvtári szolgáltatótér-bővítést hajtottak végre, vagy 2010-ben ilyen bővítés folyamatban van és annak befejezését követően a bútorok beszerzése, és elhelyezése megtörténik 2011. szeptember 1-jéig. A támogatás mértéke a beszerzett berendezések vételárának 90%-a, de legfeljebb 2 millió forint lehet.

Nem pályázhatnak azok a könyvtárak, amelyek erre a bővítésre korábban az NKA Könyvtári Szakmai Kollégiumánál pályáztak és támogatásban részesültek.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a kötelezettségvállalási nyilatkozatot az előírt 10%-os önrészről;
 • a fenntartó nyilatkozatát, amelyben vállalja, hogy a beszerzett bútort, kiegészítő berendezést a könyvtárban helyezi el; (ezt a mellékletet csak a fenntartó által benyújtott, ill. pénzügyi lebonyolítóval történő pályázatok esetében kell csatolni);
 • korrekt berendezési tervet  (rajzos felvázolása a bővítés előtti állapotnak és a bővítés utáni – a tervezett berendezések elhelyezését tartalmazó- állapotnak, A/4-es méretben) és tételes bútor- és terméklistát árajánlattal;
 • az épület felújítását, bővítését igazoló dokumentumot (pl. testületi határozat), ennek hiányában a pályázó intézmény vezetőjének nyilatkozatát a szolgáltató tér bővítéséről, a konkrét m² növekedés feltüntetésével;
 • a pályázat szakmai indoklását.(ez a melléklet tartalmazza az adatlap 3.3 pontja szerinti programleírást is)

Az altémához tartozó kötelezően kitöltendő betétlap

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • formai követelményeknek való megfelelés (kötelező dokumentumok, nyilatkozatok mellékletek megléte)
 • a költségvetés realitása, arányossága
 • a tervezett fejlesztés átfogó jellege
 •  a fejlesztési célok és a pályázói környezet összhangja

Az elszámolásban rezsiköltség nem szerepelhet!

Az elszámolás az önrésszel növelt összeggel történik. A beszámolóhoz tételes bútor- és terméklistát, az új bútorokkal berendezett térről, illetve az előző állapotról készült fotókat is mellékelni kell.

Tervezett keret: 50 millió Ft

2. Könyvtárszakmai kiadványok előkészítésének vissza nem térítendő támogatására

A pályázat megvalósításának tervezett időtartama: 2010. március 1–2011. szeptember 1.

Altéma kódszáma: 2140

A kollégium ennél az altémánál önrészt nem ír elő.
Pályázni lehet könyvtárszakmai kiadványok, tanulmányok, könyvtártörténeti kiadványok, a könyvtári gyűjtemények anyagára épülő, a szolgáltatások tartalmi bővítését eredményező nyomtatott vagy elektronikus formában megjelentetni kívánt kiadványok kéziratának elkészíttetésére. Támogatás kérhető a könyvtári stratégiai célok megvalósulását elősegítő, elektronikus formában elérhető kulturális, közhasznú, helytörténeti és helyismereti információk és tartalmak szerkezeti struktúrájának, működési és fenntartási elvének kidolgozására, illetve a különböző könyvtári gyűjtemények használatát elősegítő kiadványok kéziratának elkészíttetésére is.

Pályázatot nyújthatnak be:

A nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő könyvtárak, felsőfokú könyvtárosképző intézmények, szakmai szervezetek.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a munka legalább egy kidolgozott fejezetét, illetve az elektronikus kiadvány rövid tartalmi, strukturális leírását két szakmai ajánló véleményével;

a pályázat szakmai indoklását. (ez a melléklet tartalmazza az adatlap 3.3 ponja szerinti programleírást is)

Az altémához tartozó kötelezően kitöltendő betétlap

Támogatás kérhető:

 • tiszteletdíjra és annak járulékaira, vagy számlás kifizetésre;
 • szükséges anyagköltségre (papír, CD, floppy).

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • formai követelményeknek való megfelelés (kötelező dokumentumok, nyilatkozatok mellékletek megléte)
 • a költségvetés realitása, arányossága
 • a kiadvány, elektronikus dokumentum széles körű hasznosulása
 • a pályázat kidolgozottsága, igényessége
 • a tervezett kiadvány eddig nem publikált, vagy kiemelt fontosságú gyűjteményt, forrást mutat be
 • a kiadvány elektronikus tartalomkeresővel és egyéb, felhasználóbarát tartalomszolgáltatással készül
 •  a megjelenést követően elektronikus úton, nyilvánosan elérhető.

A pályázó rezsiköltséget nem számolhat el!

3. Könyvtárszakmai kiadványok megjelentetésének vissza nem térítendő támogatására

A pályázat megvalósításának tervezett időtartama: 2010. március–­2011. szeptember 1.

Altéma kódszáma: 2112

A kollégium ennél az altémánál önrészt nem ír elő.
Pályázni lehet könyvtárszakmai kiadványok, tanulmányok, könyvtártörténeti kiadványok, a könyvtári gyűjtemények anyagára épülő, a szolgáltatások tartalmi bővítését eredményező kiadványok, nyomtatott vagy elektronikus formában történő megjelentetésére. Támogatás kérhető a könyvtári stratégiai célok megvalósulását elősegítő kulturális, közhasznú, helytörténeti és helyismereti információk és tartalmak hozzáférési lehetőségét bővítő fejlesztések, illetve a különböző könyvtári gyűjtemények használatát elősegítő kiadványok megjelentetésére is.

Pályázatot nyújthatnak be:

A nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő hazai könyvtárak, felsőfokú könyvtárosképző intézmények, szakmai szervezetek.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a teljes kéziratot, vagy a tartalomjegyzék és a tervezett terjedelem alapján a kézirat legalább 75%-át, illetve az elektronikus kiadvány tartalmi, strukturális leírását;
 • a lektori véleményt;
 • nyomtatott megjelenés esetén a tervezett példányszámot és a hozzá tartozó árajánlatot;
 • a pályázat szakmai indoklását. (ez a melléklet tartalmazza az adatlap 3.3 pontja szerinti programleírást is)

Az altémához tartozó kötelezően kitöltendő betétlap

Támogatás kérhető:

Hagyományos kiadvány költségeire:

 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és annak járulékai, vagy számlás kifizetése,
 • nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
  • szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés),
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
  • korrektúra,
 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás).

Elektronikus kiadvány költségeire:

 • szerzői honorárium (írói, képek/fotók) és annak járulékai, vagy számlás kifizetése,
 • szerzői jogdíjak,
 • fordítói, lektorálási honorárium és annak járulékai vagy számlás kifizetése,
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),
  • kódolás (html-nyelvre),
  • korrektúra,
  • adathordozó anyagköltsége (floppy, CD, DVD),
  • CD-borító, ill. tartalmi melléklet költsége,
  • publikáció megjelentetése (szolgáltatás).

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • formai követelményeknek való megfelelés (Kötelező dokumentumok, nyilatkozatok mellékletek megléte)
 • a költségvetés realitása, arányossága
 • a kiadvány, elektronikus dokumentum széles körű hasznosulása
 • a pályázat kidolgozottsága, igényessége
 • a tervezett kiadvány eddig nem publikált, vagy kiemelt fontosságú gyűjteményt, forrást mutat be, szolgáltatást tesz elérhetővé
 • a kiadvány elektronikus tartalomkeresővel és egyéb, felhasználóbarát tartalomszolgáltatással készül
 • a megjelenést követően elektronikus úton, nyilvánosan elérhető

A pályázó rezsiköltséget nem számolhat el!

Tervezett keret: 30 millió Ft.

4. Országos, regionális és megyei rendezvények lebonyolítására vissza nem térítendő támogatására

A pályázat megvalósításának tervezett időtartama: 2010. március 1.–2011. június 30.

Altéma kódszáma: 2107

A kollégium ennél az altémánál önrészt nem ír elő.
Országos, regionális és megyei programok megrendezésének támogatására pályázhatnak az országos könyvtárszakmai szervezetek (tagszervezeteik nevében nem). A Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári Szövetség legfeljebb 3-3 (külön-külön adatlapon), a többi országos szakmai érdekvédelmi szervezet 1-1 rendezvényre nyújthat be pályázatot.
Minden könyvtártípus bevonásával a „Könyvtárak összefogása a társadalomért” program megyei és budapesti rendezvényeinek támogatására pályázhatnak a hazai megyei könyvtárak és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, egész megyéjükre, illetve a fővárosra kiterjedő programmal.
A kollégium ösztönzi a pályázókat, hogy rendezvényeikkel csatlakozzanak a Márai-programhoz.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a rendezvények részletes programja és költségvetése
 • a pályázat szakmai indoklását. (ez a melléklet tartalmazza az adatlap 3.3 pontja szerinti programleírást is)

Az altémához tartozó kötelezően kitöltendő betétlap

Támogatás kérhető:

 • tiszteletdíjra és annak járulékaira, vagy számlás kifizetésre;
 • utazási költségre;
 • dokumentációs költségre (fotó, videó, hangfelvétel, munkadíjára, ill. anyagköltségére);
 • terembérletre;
 • eszközbérlésre;
 • csoportos étkezésre;
 • szállásköltségre;
 • propagandaköltségre (beleértve a meghívó és plakát nyomda- és anyagköltségét; valamint a könyvtár- és olvasásnépszerűsítő programok, vetélkedők díjazását is).

A díjak egyedi értéke nem haladhatja meg az 5 ezer Ft-ot, ital, édesség, ajándékcsomag díjként nem számolható el. Az elszámoláshoz a díjazásról átvételi elismervény kell csatolni.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • formai követelményeknek való megfelelés
 • a költségvetés realitása, arányossága
 • a tervezett program/ok átfogó jellege
 • a tervezett program/ok és a pályázói környezet összhangja
 • a partnerek, partnerkönyvtárak köre
 • a programtervezet kidolgozottsága
 • a pályázat igényessége.

A szakmai beszámolóhoz csatolni kell a programhoz készült reklám- és propagandaanyagok egy-egy példányát és néhány – a programot és a résztvevők összetételét dokumentáló – fotót.

Tervezett keret: 40 millió Ft.

5. A könyvtári szolgáltatások népszerűsítésének vissza nem térítendő támogatására

A pályázat megvalósításának tervezett időtartama: 2010. március 1–2011. június 30.

Altéma kódszáma: 2135

A kollégium ennél az altémánál önrészt nem ír elő.
A könyvtár sokrétű szolgáltatásait bemutató, népszerűsítő kiadvány elkészítésére pályázhatnak a nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő, hazai szak- és felsőoktatási könyvtárak. A pályázók közül előnyben részesülnek azok, akik a szervezet több könyvtárának bemutatását vállalják fel.

Támogatás kérhető:

 • megbízási díjra és annak járulékaira, vagy számlás kifizetésre;
 • szolgáltatási költségre;
 • nyomdai előkészítésre és nyomdaköltségre.

Egy pályázó maximum 300 ezer Ft támogatást igényelhet!

A pályázathoz csatolni kell:

 • a kiadvány tervezetét;
 • a nyomdai kiadvány elkészítésére vonatkozó árajánlatot;
 • A pályázat szakmai indoklását. (ez a melléklet tartalmazza az adatlap 3.3 pontja szerinti programleírást is)

Az altémához tartozó kötelezően kitöltendő betétlap

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • formai követelményeknek való megfelelés
 • a költségvetés realitása, arányossága
 • a kiadvány tervezete és a pályázói környezet összhangja
 • a pályázatba bevont könyvtárak köre
 • a programtervezet kidolgozottsága
 • a pályázat igényessége

A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell a könyvtár népszerűsítésére készült anyagok egy-egy példányát és/vagy elérési útvonalát.

Tervezett keret: 5 millió Ft

Kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag összeállításánál mellőzzék a különleges minőségű papírt, bármilyen kötést, lefűzést, spirálozást, ragasztást!


TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről

a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

b) Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

Az a) és ha indokolt a b./pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy

– a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint
– ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II. 15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 121. § (4) bekezdése alapján: amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően.
Kérjük, programjuk költségvetésének tervezésekor a fenti jogszabályi előírást figyelembe venni.

***

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell, amelyről a kollégium dönt.

***

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálján lehet!
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. ("minta" pályázati adatlap a portálon a „pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portál jogszabályok menüpont alatt.
Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
– a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet.

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján felhívjuk a pályázók figyelmét az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.

A pályázatok 1 példányban
2010. március 1-jéig beérkezően
nyújthatók be, kizárólag postai úton  az NKA Igazgatóságának címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást az NKA Ügyfélszolgálatán személyesen, ügyfélfogadási időben, vagy telefonon a  327-4445 számon kaphatnak.

A pályázatok elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60 napon belül történik. A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kapnak.
A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel. Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás banki beszedési megbízás teljesítésére.

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás banki beszedési megbízás teljesítésére.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 121. § (4) bekezdése alapján: amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően.
Kérjük, programjuk költségvetésének tervezésekor a fenti jogszabályi előírást figyelembe venni.

A 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltak betartása érdekében változik a finanszírozási eljárás a támogatott pályázatok esetében. Előfinanszírozás keretében a támogatás összegének legfeljebb 60%-át utaljuk, figyelembe véve a támogatás terhére elszámolható kiadási jogcímeket is. A fennmaradó összeget egészben, vagy részben a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtása és annak elfogadása után, továbbá az előző bekezdésben foglalt tervezett és tényleges összköltség figyelembevételével utaljuk.

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a pénzügyi bonyolítóval történő pályázatok esetében a pályázatot benyújtó intézmények vezetőinek 30 napon belül kiállított hiteles aláírási címpéldányát is csatolni kell a pályázathoz (lásd Adatlap Kitöltési Útmutató 9. pontja). Hiánya a pályázat érvénytelenségét vonhatja maga után.

Könyvtári Szakmai Kollégium

Megjelentetés dátuma: 2010. január 29.

Frissítve: