A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Untitled Document

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.
a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.
b) Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)
Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy
– a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint
– ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. Törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázatot hirdet könyvtári dokumentumok állományvédelmi munkáinak támogatására.
A pályázatok megvalósításának időtartama: 2009. november 1.–2010. október 31.
Pályázatot nyújthatnak be:
Hazai: egyházi könyvtárak, a felsőoktatási intézmények könyvtárai, valamint a nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő szak- és közkönyvtárak. A nem önálló jogi személy esetében annak fenntartója nyújthat be pályázatot.
A pályázóknak mindhárom altéma esetében a tervezett összes költsége (adatlap „B” oszlopa 4.1.5 ponja szerint) 30%-ával önrészként kell rendelkeznie, amelyet a pályázati adatlap 4. pontja „Bevételek” rovatában fel kell tüntetnie!

Támogatás kérhető:


1. Egyedi muzeális könyvtári dokumentumok, illetve muzeális gyűjtemény restaurálására
.
Altéma kódszáma: 2129
A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • az intézmény rövid bemutatását, ezen belül a muzeális dokumentum, ill. gyűjtemény szerepét, helyismereti, helytörténeti, intézménytörténeti jelentőségét.

A pályázathoz csatolni kell:

  • a restaurálandó dokumentum állapotleírását, könyvtörténeti, művészeti, kutatási jelentőségét
  • a restaurálási munka rövid ismertetését
  • az egyes művekre vagy az összevontan kezelhető művek csoportjának restaurálására vonatkozó árajánlatot, amelynek tartalmaznia kell a várható munkaidő-ráfordítást és a dokumentumok elkészülésének időbeli ütemezését
  • a kiválasztott restaurátorszervezet által közgyűjtemény számára korábban végzett referenciául szolgáló három munka felsorolását, valamint az intézmények nevét, címét és a restaurálásról információt adó személy nevét.

Egy pályázó legfeljebb 800 ezer forintig kérhet támogatást.
A szakmai beszámolóban kerüljön bemutatásra – fotódokumentáció kíséretében – az elvégzett restaurálási munka.
Tervezett keret: 15 millió Ft

2. Muzeális gyűjtemények védelmét szolgáló állományvédelmi szolgáltatásra (fertőtlenítés, bőrkötések tisztítása, karbantartása, javítása).

Altéma kódszáma: 2111
A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • az intézmény rövid bemutatását, ezen belül a muzeális gyűjtemény szerepét, helyismereti, helytörténeti, intézménytörténeti jelentőségét.

A pályázathoz csatolni kell:
– a szolgáltatásra vállalkozó cég vagy szervezet tételes munka- és árajánlatát,
Egy pályázó legfeljebb 1,5 millió forintig kérhet támogatást.
A szakmai beszámolóban kerüljön leírásra a megvalósított állományvédelmi szolgáltatás, melyet fotódokumentációval (kivéve, ha kizárólag fertőtlenítésre kapott támogatást) támasszanak alá a pályázók.
Tervezett keret: 20 millió Ft

3. Könyvtári dokumentumok (könyvek, időszaki kiadványok, nyomtatott zeneművek) kötésére, újrakötésére pályázhatnak azok a könyvtárak, amelyek kötészeti szakműhellyel (kötészeti szakképesítéssel rendelkező alkalmazott, megfelelő gépesítettség) rendelkeznek.
Altéma kódszáma: 2145

Támogatás kérhető:

  • kötészeti szakmai anyag vásárlására,
  • 100 ezer forint alatti kötészeti eszközök beszerzésére.

A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a kért szakmai anyag támogatásának legfeljebb 50%-át használja saját állományvédelemre, a másik 50%-át más közgyűjtemény állományának újrakötésére fordítja. Erről a szakmai beszámoló keretében számot kell adnia.
A pályázathoz csatolni kell:

  • a kedvezményezett közgyűjteményeket nevesítő kötési tervet, amely tartalmazza, hogy a megpályázott anyagból milyen méretű és mennyiségű dokumentumkötés készül el,

Egy pályázó legfeljebb 800 ezer forintig kérhet támogatást.

Tervezett keret: 14 millió Ft

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálján lehet!
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. ("minta" pályázati adatlap a portálon a „pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2009. szeptember 15-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Könyvtári Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!

Megjelentetés dátuma: 2009. július 29.

Frissítve: