A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkoznia kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.

a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

b) Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy „Közzétételi kérelmet” kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy

– a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint

– ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek – összhangban az –Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel – a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. Törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A kollégium ösztönözi a könyvtári szolgáltatások népszerűsítését és korszerűsítését, az önálló információszerzési képesség fejlesztését, a nemzetiségi könyvtári szolgáltatások javítását.

1. Könyvtárszakmai kiadványok megjelentetése

A pályázat megvalósításának tervezett időtartama: 2009. március 1.–2010. június 30.

Altéma kódszáma: 2112

Pályázni lehet könyvtárszakmai kiadványok, tanulmányok, könyvtártörténeti kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formában történő megjelentetésére.

Pályázatot nyújthatnak be:

Azok a hazai könyvtárak, felsőfokú könyvtárosképző intézmények és könyvtárszakmai szervezetek, amelyeknek a könyvtárszakmai kiadvány kéziratának elkészítésére 2007-ben és 2008-ban benyújtott pályázatát a Könyvtári Szakmai Kollégium támogatta.

A pályázathoz csatolni kell:

 • A teljes kéziratot, vagy a tartalomjegyzék és a tervezett terjedelem alapján a kézirat legalább 75%-át, illetve az elektronikus kiadvány tartalmi, strukturális leírását.

Támogatás kérhető:
Hagyományos kiadvány költségeire:

 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és annak járulékai, vagy számlás kifizetése,
 • nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
  • szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés),
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
  • korrektúra,
 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás).

Elektronikus kiadvány költségeire:

 • szerzői honorárium (írói, képek/fotók) és annak járulékai, vagy számlás kifizetése,
 • szerzői jogdíjak,
 • fordítói, lektorálási honorárium és annak járulékai vagy számlás kifizetése,
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),
  • kódolás (html-nyelvre),
  • korrektúra,
  • adathordozó anyagköltsége (floppy, CD, DVD),
  • CD-borító, ill. tartalmi melléklet költsége,
  • publikáció megjelentetése (szolgáltatás).

Tervezett keret 15 millió Ft.

2. Szakmai programok

Könyvtárhasználók képzése digitális ismeretek elsajátítására

A pályázat megvalósításának tervezett időtartama: 2009. március 1.–2009. december 31.

Altéma kódszáma: 2108

Pályázatot nyújthatnak be a digitális ismeretek elsajátítására szervezett lakossági képzésekre a nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő közkönyvtárak és az országos szakkönyvtárak. A legalább 20 órás képzésen a könyvtáraknak minimálisan 100 fő képzését kell vállalniuk, és erről a pályázatban nyilatkozniuk kell.

A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell a képzéseken résztvevők névsorát.

Támogatás kérhető:

 • megbízási díjra és annak járulékaira, vagy számlás kifizetésére,
 • dokumentációs költségre,
 • a képzési költségek közül oktatási segédanyagra, tanúsítványra.

A képzéseket végzők díjazására max. bruttó 3500 Ft/óra tervezhető.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a képzés részletes tematikáját.

Tervezett keret: 20 millió Ft.

3. Országos, regionális és megyei rendezvények

A pályázat megvalósításának tervezett időtartama: 2009. március 1.–2009. december 31.

Altéma kódszáma: 2107

Országos, regionális és megyei programok megrendezésének támogatására pályázhatnak országos könyvtárszakmai szervezetek (tagszervezeteik nevében nem). A Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári Szövetség legfeljebb 3-3, a többi országos szakmai szervezet 1-1 rendezvényre nyújthat be pályázatot.

Minden könyvtártípus bevonásával a „Könyvtárak összefogása a társadalomért” program megyei és budapesti rendezvényeinek támogatására pályázhatnak a hazai megyei könyvtárak és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, egész megyéjükre, illetve a fővárosra kiterjedő programmal.

A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell a programhoz készült reklám- és propagandaanyagok egy-egy példányát és néhány – a programot dokumentáló – fotót.

Támogatás kérhető:

 • tiszteletdíjra és annak járulékaira, vagy számlás kifizetésére,
 • utazási költségre,
 • dokumentációs költségre (fotó, video, hangfelvétel, munkadíjára, ill. anyagköltségére,
 • terembérletre,
 • eszközbérlésre,
 • csoportos étkezésre,
 • szállásköltségre,
 • propagandaköltségre (beleértve a meghívó és plakát nyomda- és anyagköltségét, valamint a könyvtárnépszerűsítő programok, vetélkedők díjazását is).

Tervezett keret: 55 millió Ft.

4. Szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés

A pályázat megvalósításának tervezett időtartama: 2009. március 1.–2010. szeptember 1.

Altéma kódszáma: 2105

A könyvtár nyilvános szolgálati terében elhelyezett új bútorok, kiegészítő berendezések (kivétel: technikai eszközök) beszerzésére pályázhatnak a nyilvános könyvtári jegyzéken szereplő közkönyvtárak, illetve a kistérségi mozgókönyvtári ellátáshoz csatlakozott könyvtári szolgáltató helyeket fenntartó települési önkormányzatok, amelyek 2008-ban jelentős könyvtári szolgáltató tér bővítést hajtották végre, vagy 2009-ben ilyen bővítés folyamatban van. A támogatás mértéke a beszerzett berendezések vételárának 90%-a, de legfeljebb 2 millió forint lehet.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a kötelezettségvállalási nyilatkozatot az előírt 10%-os önrészről
 • a fenntartó nyilatkozatát, amelyben vállalja, hogy a beszerzett bútort, kiegészítő berendezést a könyvtárban helyezi el;
 • tételes berendezési tervet és termékismertetőt árajánlattal
 • az épület felújítását, bővítését igazoló dokumentumot, ennek hiányában a pályázó nyilatkozatát a szolgáltató tér bővítéséről, a konkrét m2 növekedés feltüntetésével.

Az elszámolásban rezsiköltség nem szerepelhet!

Az elszámolás az önrésszel növelt összeggel történik.

Tervezett keret: 50 millió Ft.

5. A könyvtári szolgáltatások népszerűsítése

A pályázat megvalósításának tervezett időtartama: 2009. március 1.–2010. június 30.

Altéma kódszáma: 2135

A nemzetiségi könyvtári szolgáltatások igényfelmérésére, fejlesztésére, népszerűsítésére, valamint a komplex, sokrétű mozgókönyvtári ellátás népszerűsítésére pályázhatnak a hazai megyei könyvtárak, az Országos Idegennyelvű Könyvtár és a hazai kistérségi szolgáltatató könyvtárak. A mozgókönyvtári szolgáltatások népszerűsítésére pályázók közül előnyben részesülnek azok, amelyek több kistérségben látnak el mozgókönyvtári szolgáltatást.

A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell a könyvtár népszerűsítésére készült anyagok egy-egy példányát.

Támogatás kérhető:

 • megbízási díjra és annak járulékaira, vagy számlás kifizetésére,
 • nyomdai előkészítésre és nyomdaköltségre

A pályázathoz csatolni kell:

 • a nyomdai elkészítésre vonatkozó árajánlatot.

Tervezett keret: 10 millió Ft.

A fentiektől eltérő költségnemeket a pályázónak indokolnia kell!

Pályázatot benyújtani csak a 2009. évre kiadott pályázati adatlapon lehet.
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portálon „pályáztatás” cím alatt található „adatlapok kitöltése” címszónál lehet. (A portálon „Minta” pályázati adatlap is található a pályáztatás/aktuális pályázati felhívások menüpontban. Ez az adatlap azonban pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2009. március 2-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Könyvtári Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!

Megjelentetés dátuma: 2009. január 30.

Frissítve: