A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Nyomtatható verzió

 

A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázatot hirdet az alábbi témakörökre.

A pályázatok megvalósításának tervezett időtartama: 2008. január 1.–2009. szeptember 1.

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálján lehet.

A pályázatok ilyen módon történő elkészítése a www.nka.hu portál „Pályáztatás” cím alatt található „Adatlapok kitöltése” címszónál lehet.
A kitöltést segítése érdekében a „Pályáztatás” cím alatt, az „Aktuális pályázati felhívások” címszónál „Minta pályázati adatlap” található, amely lehetővé teszi a pályázati adatlap teljes egészében való megtekintését. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.

A kollégium továbbra is ösztönözi a szakma aktív részvételét a könyvtári minőségfejlesztési programok folytatásában, illetve újabbak elindításában. A pályázat célja a könyvtári minőségi díj követelményeinek megvalósítása új szolgáltatások kidolgozásával és azok népszerűsítésével, a felhasználóbarát könyvtárak kialakításával – a könyvtárosok széles körű szakmai tapasztalataira építve.

A kollégium kiemelten támogatja:

 • a minőségfejlesztéssel kapcsolatos projektek és vizsgálatok elindítását és folytatását,
 • a könyvtári szolgáltatások korszerűsítését és népszerűsítését,
 • a felhasználóbarát könyvtár kialakítását.

A kollégium alapvető fontosságúnak tartja a különböző könyvtárak, könyvtártípusok együttműködésével létrejövő projekteket, ezért a több könyvtár összefogásával megvalósított pályázatok előnyben részesülnek.

A pályázati adatlapon a program(ok) pontos kezdő és befejezési időpontját fel kell tüntetni!

1. Könyvtári innovációs projektek

Altéma kódszáma: 2139

1.1. „Könyvtári minőségfejlesztés 21”

Pályázni lehet könyvtári minőségfejlesztési projektek bevezetésére, illetve folyamatban lévő programok folytatására, az OSZK Könyvtári Intézete honlapján található (http://www.ki.oszk.hu/107/download.php?list.60) „Könyvtári minőségfejlesztés 21” modell szakaszainak (partnerközpontú szervezeti kultúra kialakítása, partnerközpontúság kialakítása, a könyvtári szolgáltatási folyamatok azonosítása és javítása, kiterjesztés) megfelelően. A projektet bevezető könyvtárak a program első szakaszában szereplő feladatok megvalósítására pályázhatnak.

Pályázatot nyújthatnak be:

Hazai könyvtárak,amelyekben legalább egy fő rendelkezik minőségmenedzsment akkreditált tanfolyami végzettséggel vagy ezirányú felsőfokú szakmai ismeretekkel. A nem jogi személy esetében a könyvtár fenntartója nyújthat be pályázatot.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a projekt folytatására pályázóknak az eddigi munkálatok leírását,
 • a pályázattal megvalósítandó projekt részletes leírását,
 • a minőségmenedzsment végzettséget igazoló oklevél, vagy bizonyítvány másolatát.

Támogatás kérhető:

 • megbízási díjra és annak járulékaira, vagy számlás kifizetésére,
 • szakmai anyagköltségre (papír, festékkazetta, floppy, CD, DVD),
 • utazási költségre,
 • szállásköltségre.

1.2. A használói elégedettség vizsgálata

Pályázni lehet a használói elégedettség mérésére kérdőívvel, vagy fókuszcsoportokkal. Kérdőívvel történő vizsgálat esetében legalább 300 személyt kell megkérdezni, fókuszcsoport alkalmazása esetében minimum 5 fókuszcsoportot kell vizsgálni.

Pályázatot nyújthatnak be:

Hazai könyvtárak,amelyekben legalább egy fő rendelkezik minőségmenedzsment akkreditált tanfolyami végzettséggel vagy ezirányú felsőfokú szakmai ismeretekkel. A nem önálló jogi személy esetében a könyvtár fenntartója nyújthat be pályázatot.

A pályázathoz csatolni kell:

 • fókuszcsoport alkalmazása esetében a megkérdezendők körét és számát, a megbeszélés tematikáját,
 • a minőségmenedzsment végzettséget igazoló oklevél, vagy bizonyítvány másolatát.

Támogatás kérhető:
megbízási díjra és annak járulékaira, vagy számlás kifizetésére,

 • szakmai anyagköltségre (papír, festékkazetta).

Tervezett keret az 1.1 és 1.2 altémára: 20 millió Ft

2. Könyvtárszakmai kiadványok előkészítése

Altéma kódszáma: 2140

Pályázni lehet könyvtárszakmai kiadványok, tanulmányok, könyvtártörténeti kiadványok kéziratának elkészíttetésére, nyomtatott vagy elektronikus formában. Előnyben részesülnek a könyvtári stratégiai célok, a felhasználóbarát könyvtár megvalósulását segítő, illetve a különböző könyvtári szolgáltatásokat népszerűsítő módszertani kiadványok.

Pályázatot nyújthatnak be:
Hazai könyvtárak, felsőfokú könyvtárosképző intézmények, szakmai szervezetek.

A pályázathoz csatolni kell:

 • A munka egyik kidolgozott fejezetét két szakmai ajánló véleményével.

Támogatás kérhető:

 • tiszteletdíjra és annak járulékaira, vagy számlás kifizetésére,
 • szükséges anyagköltségre (papír, CD, floppy).

A pályázó rezsiköltséget nem számolhat el!

3. Könyvtárszakmai kiadványok megjelentetése

Altéma kódszáma: 2112

Pályázni lehet könyvtárszakmai kiadványok, tanulmányok, könyvtártörténeti kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formában történő megjelentetésére. Előnyben részesülnek a különböző szolgáltatásokat népszerűsítő, és a szolgáltatásokat a használó szempontjából elemző módszertani kiadványok.

Pályázatot nyújthatnak be:
Hazai könyvtárak, felsőfokú könyvtárosképző intézmények, szakmai szervezetek.

A pályázathoz csatolni kell:

 • A teljes kéziratot, vagy a tartalomjegyzék és a tervezett terjedelem alapján a kézirat legalább 75%-át, illetve az elektronikus kiadvány tartalmi, strukturális leírását.

Támogatás kérhető:
Hagyományos kiadvány költségeire:

 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és annak járulékai, vagy számlás kifizetése,
 • nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
  • szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés),
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
  • korrektúra,
 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás).

Elektronikus kiadvány költségeire:

 • szerzői honorárium (írói, képek/fotók) és annak járulékai, vagy számlás kifizetése,
 • szerzői jogdíjak,
 • fordítói, lektorálási honorárium és annak járulékai vagy számlás kifizetése,
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),
  • kódolás (html-nyelvre),
  • korrektúra,
  • adathordozó anyagköltsége (floppy, CD, DVD),
  • CD-borító, ill. tartalmi melléklet költsége,
  • publikáció megjelentetése (szolgáltatás).

Tervezett keret a 2. és 3. altémára: 35 millió Ft.

4. Szakmai programok kötelező önrésszel

Altéma kódszáma: 2108

A kollégium továbbra is támogatja a könyvtári gyakorlatban időszerű szakmai programok lebonyolítását.
A pályázathoz részletes programleírást kell csatolni. Előnyben részesülnek azok a pályázatok, ahol több könyvtár összefogása érvényesül, ill. más forrásokat is bevonnak.
Pályázatot nyújthatnak be a digitális – kiemelten az elektronikus ügyintézési – ismeretek elsajátítására szervezett tanfolyamokra a 2007. január 1-jei KSH adatok alapján 20 ezer lakos feletti városok városi könyvtárai, a megyei könyvtárak és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. Legalább 20 órás tanfolyamokon a városi könyvtáraknak legkevesebb 50, a megyei könyvtáraknak és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnak 100 fő képzését kell vállalniuk.

Támogatás kérhető:

 • a képzéshez szükséges számítástechnikai eszközökre (számítógép, projektor, nyomtató),
 • megbízási díjra és annak járulékaira, vagy számlás kifizetésére,
 • dokumentációs költségre,
 • a tanfolyami költségek közül oktatási segédanyagra, tanúsítványra.

Egy pályázó legfeljebb 1 millió forintra pályázhat. Az eszközök értéke nem haladhatja meg a teljes költség 70%-át. Az eszközbeszerzési költség 30%-át a pályázónak önrészként biztosítania kell.

A pályázathoz csatolni kell:

 • az eszközbeszerzési költség 30%-os önrészére vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot,
 • az eszköz(ök)re vonatkozó tételes árajánlatot,
 • a tanfolyam részletes tematikáját.

Az elszámolás az önrésszel növelt összeggel történik.

Tervezett keret: 55 millió Ft.

5. Szakmai programok

Altéma kódszáma: 2104

5.1. Országos, regionális és megyei rendezvények

Országos, regionális és megyei rendezvények megrendezésének támogatására pályázhatnak az országos szakmai szervezetek (tagszervezeteik nem) és az ODR szolgáltató könyvtárak. Előnyben részesülnek a szakmai innovációt, korszerű szolgáltatásokat, a használóbarát könyvtár kialakítását, az eredményes együttműködéseket bemutató programok.

Támogatás kérhető:                                                                                        

 • tiszteletdíjra és annak járulékaira, vagy számlás kifizetésére,
 • utazási költségre,
 • dokumentációs költségre (fotó, video, hangfelvétel munkadíjára, ill. anyagköltségére,
 • terembérletre,
 • eszközbérlésre,
 • csoportos étkezésre,
 • szállásköltségre,
 • propagandaköltségre (beleértve a meghívó és plakát nyomda- és anyagköltségét, valamint az olvasásnépszerűsítő programok, vetélkedők díjazását).

Tervezett keret: 45 millió Ft.

5.2. Szakmai továbbképzések

Országos, regionális és megyei szakmai továbbképzések, tréningek, tanfolyamok megrendezésére pályázhatnak az ODR szolgáltató könyvtárak, a felsőfokú könyvtárosképző intézmények és az országos szakmai szervezetek (tagszervezeteik nem). Előnyben részesülnek a könyvtári minőségfejlesztés módszertanát népszerűsítő programok.

Támogatás kérhető:

 • tiszteletdíjra és annak járulékaira, vagy számlás kifizetésére,
 • utazási költségre,
 • dokumentációs költségre (fotó, video, hangfelvétel munkadíjára, ill. anyagköltségére),
 • terembérletre,
 • eszközhasználatra,
 • oktatási segédanyag előállítására,
 • a propagandaköltségek közül a meghívó nyomda- és anyagköltségére.

Tervezett keret: 20 millió Ft.

6. Szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés

Altéma kódszáma: 2105

A könyvtár nyilvános szolgálati terében elhelyezett új bútorok, kiegészítő berendezések beszerzésére pályázhatnak a nyilvános könyvtári jegyzéken szereplő közkönyvtárak, illetve a kistérségi mozgókönyvtári ellátáshoz csatlakozott könyvtári szolgáltató helyek fenntartói, amelyek 2007. évben jelentős könyvtári szolgáltató tér bővítést hajtottak végre, illetve 2008-ban ilyen bővítés folyamatban van. A támogatás mértéke a beszerzett berendezések vételárának 90%-a, de legfeljebb 1,8 millió forint lehet.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a fenntartó kötelezettségvállalását az előírt 10%-os önrészről;
 • a fenntartó nyilatkozatát, amelyben vállalja, hogy a beszerzett bútort, kiegészítő berendezést a könyvtárban helyezi el;
 • tételes berendezési tervet és termékismertetőt árajánlattal.
 • az épület felújítását, vagy bővítését igazoló dokumentumot, a konkrét m2 növekedés feltüntetésével.

Az elszámolásban rezsiköltség nem szerepelhet!
Az elszámolás az önrésszel növelt összeggel történik.

Tervezett keret: 40 millió Ft.

A pályázat 2008. február 28-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Könyvtári Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!