A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA, II. FÉLÉV


Nemzeti Kulturális Alapprogram

A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Kollégium pályázatot hirdet 2002. II. félévére az alábbi témakörökben:

 1. Könyvtári dokumentumok állományvédelme.

  A pályázat megvalósításának időtartama: 2002. október 1 – 2003. október 31.

  Pályázhatnak

  Magyarországi nyilvános könyvtárak, egyházi könyvtárak, közoktatási és felsőoktatási intézmények könyvtárai.

  Támogatás kérhető

  1.1 Egyedi muzeális könyvtári dokumentumok, illetve muzeális gyűjtemény restaurálására.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a restaurálandó dokumentum állapotleírását, könyvtörténeti, művészeti, kutatási jelentőségét,
 • a restaurálási munka rövid ismertetését,
 • az egyes művekre vagy az összevontan kezelhető művek csoportjának restaurálására vonatkozó árajánlatot (tartalmazza a várható munkaidő-ráfordítást és a dokumentumok elkészülésének időbeli ütemezését),
 • a kiválasztott restauráló szervezet által közgyűjtemény számára korábban végzett referenciául szolgáló három munka felsorolását, valamint az intézmények nevét , címét és a restaurálásról információt adó személy nevét,
 • 30 %-os önrészre vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot.

Tervezett keret: 10 millió Ft.

1.2 Muzeális gyűjtemények védelmét szolgáló állományvédelmi szolgáltatásra (fertőtlenítés, bőrkötések tisztítása, karbantartása, javítása).

A pályázathoz csatolni kell:

 • a szolgáltatásra vállalkozó cég vagy szervezet tételes munka- és árajánlatát,
 • 30 %-os önrészre vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot.

Előnyben részesülnek:

 • a nagy muzeális gyűjteménnyel rendelkező könyvtárak,
 • azon gyűjtemények kezelői, amelyek megkezdett restaurálási koncepció alapján végzik tevékenységüket. A pályázat megvalósításának időtartamára vonatkozó restaurálási koncepciót a pályázathoz csatolni kell.

Tervezett keret: 10 millió Ft.

1.3. Fiókhálózatot illetve ellátórendszert működtető városi könyvtárak pályázhatnak könyvtári dokumentumok szolgáltatás-megrendeléssel történő újraköttetésére.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a tervezett gyűjtemény-karbantartási munka leírását,
 • szolgáltatásra felkért műhely árajánlatát,
 • 30 %-os önrészre vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot.

Tervezett keret: 7 millió Ft.

Altéma kódszáma (1.1-1.3): 2111

 1. Felsőoktatási könyvtárak, egyházi könyvtárak, országos szakkönyvtárak, megyei könyvtárak és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár pályázhat határon túli fiatal diplomások ill. könyvtári gyakornokok fogadására, tapasztalatszerzés céljából (legkevesebb 1-4 hét időtartamra).

Támogatás kérhető utazási és szállásköltségre, valamint szervezett étkeztetésre. A szervezett étkeztetésre kérhető összeg maximum napi 1000 Ft/fő lehet.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a szakmai programot,
 • a fogadandó személy nevét, munkahelyét, végzettségét,
 • az itt-tartózkodás időtartamát.

Tervezett keret: 3 millió Ft.

Altéma kódszáma: 2103


A pályázatok 2002. október 3-ig beérkezően

nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére

(H-1062 Budapest, Bajza u. 32.) A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2002. január 1-jétől érvényes új adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Nem nyújthat be pályázatot az, aki korábbi, az Alapprogram bármely kollégiumától kapott támogatással kapcsolatos beszámolási és pénzügyi elszámolási kötelezettségének nem tett eleget.

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá bankszámlával nem rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint külföldi székhelyű pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet.

Az Igazgatóság felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2002-ben valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2002. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, e mellékletek ismételt becsatolása alól mentesülnek.

A határon túli pályázóknak – a tájékoztatóban foglaltaktól eltérően – pályázatukhoz mellékelniük kell a hatályos alapító okirat és a bírósági bejegyző végzés közjegyzővel hitelesített másolatát és azok magyar fordítását, valamint az érvényes aláírási címpéldányt.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról továbbá személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) Az adatlap postai úton is igényelhető– bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (pl.: kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az Igazgatóságon átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető
(tel.: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig.

 

Könyvtári Szakmai Kollégium