A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A KÖNYVTÁRI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A KÖNYVTÁRI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Könyvtári Szakmai Kollégium az alábbi témákban hirdet pályázatot:

A kollégium egy pályázati pontnál sem kíván nevezési díjat előírni. A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet. A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.

Könyvtári dokumentumok állományvédelmi munkáinak támogatására.
A pályázatok megvalósításának időtartama: 2011. november 1.–2012. október 31.

Pályázatot nyújthatnak be:
Hazai: egyházi könyvtárak, közoktatási és felsőoktatási intézmények könyvtárai, valamint a nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő szak- és közkönyvtárak. A nem jogi személy esetében annak fenntartója nyújthat be pályázatot.

Pályázni a muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról szóló 22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet 1. § 2/a-f szakaszának megfelelő muzeális dokumentumok restaurálására lehet.

A pályázóknak mindhárom altéma esetében a tervezett összes költsége (adatlap „B” oszlopa 4.1.5 pontja szerint) 30%-ával önrészként kell rendelkeznie, amelyet a pályázati adatlap 4. pontja „Bevételek” rovatában fel kell tüntetnie!

1. Egyedi muzeális könyvtári dokumentumok restaurálására.

Altéma kódszáma: 2129

A pályázatnak tartalmaznia kell:
az intézmény rövid bemutatását, ezen belül a muzeális dokumentum(ok) szerepét, helyismereti, helytörténeti, intézménytörténeti jelentőségét.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a restaurálandó dokumentum állapotleírását, könyvtörténeti, művészeti, kutatási jelentőségét
 • a restaurálási munka rövid ismertetését
 • az egyes művekre vagy az összevontan kezelhető művek csoportjának restaurálására vonatkozó árajánlatot, amelynek tartalmaznia kell a várható munkaidő-ráfordítást és a dokumentumok elkészülésének időbeli ütemezését
 • a kiválasztott restaurátorszervezet által közgyűjtemény számára korábban végzett referenciául szolgáló három munka felsorolását, valamint az intézmények nevét, címét és a restaurálásról információt adó személy nevét.

Egy pályázó legfeljebb 1 millió forintig kérhet támogatást.

A pályázat megvalósításáról a pályázó készítsen részletes szakmai beszámolót, kitérve a támogatás hasznosulására. A szakmai beszámolóhoz mellékelje – fotódokumentációval alátámasztva – a restaurátorszervezet szakmai anyagát is.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • formai követelményeknek való megfelelés (kötelező dokumentumok, mellékletek megléte)
 • a költségvetés realitása, arányossága
 • a pályázat kidolgozottsága, igényessége
 • az eredmény széles körű hasznosulása
 • a tervezett állományvédelem kiemelt fontosságú gyűjteményre vagy egyedi dokumentumra irányul
 • az elvégzendő állományvédelmi munka és a pályázói környezet összhangja

Tervezett keret: 15 millió Ft

2. Muzeális gyűjtemények védelmét szolgáló állományvédelmi szolgáltatásra (fertőtlenítés, bőrkötések tisztítása, karbantartása, javítása).

Altéma kódszáma: 2111

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • az intézmény rövid bemutatását, ezen belül a muzeális gyűjtemény szerepét, helyismereti, helytörténeti, intézménytörténeti jelentőségét.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a szolgáltatásra vállalkozó cég vagy szervezet tételes munka- és árajánlatát

Egy pályázó legfeljebb 800 ezer forintig kérhet támogatást.

A pályázó által készített szakmai beszámolóban kerüljön leírásra a megvalósított állományvédelmi szolgáltatás, melyet fotódokumentációval (kivéve, ha kizárólag fertőtlenítésre kapott támogatást) támasszanak alá a pályázók. A szakmai beszámolóhoz mellékelhető a szolgáltatást végző szervezet szakmai anyaga is.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • formai követelményeknek való megfelelés (kötelező dokumentumok, mellékletek megléte)
 • a költségvetés realitása, arányossága
 • a pályázat kidolgozottsága, igényessége
 • az eredmény széles körű hasznosulása
 • az elvégzendő állományvédelmi munka és a pályázói környezet összhangja

Tervezett keret: 15 millió Ft

3. Könyvtári dokumentumok (könyvek, időszaki kiadványok, nyomtatott zeneművek) kötésére, újrakötésére pályázhatnak azok a könyvtárak, amelyek kötészeti szakműhellyel (kötészeti szakképesítéssel rendelkező alkalmazott, megfelelő gépesítettség) rendelkeznek.

Altéma kódszáma: 2145

Támogatás kérhető:

 • kötészeti szakmai anyag vásárlására,
 • 100 ezer forint alatti kötészeti eszközök beszerzésére.

A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a kért szakmai anyag támogatásának legalább 35%-át más közgyűjtemény állományának újrakötésére fordítja. Erről a szakmai beszámoló keretében tételesen számot kell adnia.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a kedvezményezett közgyűjteményeket nevesítő kötési tervet, amely részletesen tartalmazza, hogy a megpályázott anyagból milyen méretű és mennyiségű dokumentumkötés készül el,
 • a beszerzésre kerülő kötészeti eszközök listáját,
 • kötelezettségvállalási nyilatkozatot arról, hogy a szakmai anyag támogatásának legalább 35%-át más közgyűjtemény állományának újrakötésére fordítja.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • formai követelményeknek való megfelelés (kötelező dokumentumok, mellékletek megléte)
 • a költségvetés realitása, arányossága
 • a pályázó alkalmassága (saját kötészeti műhely, szakképzett alkalmazott),
 • a pályázat kidolgozottsága, igényessége
 • a tervezett kötészeti munka várható hasznosulásának és a pályázati kiírásnak az összhangja

Egy pályázó legfeljebb 500 ezer forintig kérhet támogatást.

Tervezett keret: 8 millió Ft

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy pályázatuk benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján

a) a pályázónak nyilatkoznia kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.
– A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése kötelező.
– Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy „Közzétételi kérelmet” kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

A fenti pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

b) a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek.

c) a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott –  www.kozpenzpalyazat.gov.hu  – központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság N357/2007. számú határozatával hagyott jóvá. 

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Kormányrendelet több helyen érinti a pályáztatás eljárási rendjét:
– 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.
– 121. § (4) bekezdése alapján: ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Nem kell alkalmazni ezt a szabályt, ha az adott támogatott tevékenységhez biztosított valamennyi költségvetésből nyújtott támogatás összege az egymillió-ötszázezer forintot nem éri el, és nem haladja meg a támogatott tevékenység összköltségét.
– 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatására irányuló kötelezettségükre.
– 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet.

A pályázati költségvetés tervezett összes költsége között – a program társszervezőkkel együtt történő megvalósítása esetén is – kizárólag a programmal kapcsolatos saját költségek szerepelhetnek.

Felhívjuk figyelmét, hogy utólagos ellenőrzés esetén a teljes tényleges megvalósítási költségeket a szervezet saját – programra történt elkülönített – könyvelési kimutatása alapján igazolni kell.

Pályázati adatlapot elkészíteni a portál (“Pályáztatás” cím alatt) “Aktuális pályázati felhívások” menüpontban található felhívások végén lévő “Adatlap kitöltése” link megnyitásával lehet. “Minta” pályázati adatlap ugyanezen az elérési útvonalon “Kitöltési segédletek” link alatt található. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portálon az „Ismertető / Jogszabályok” menüpont alatt.

A pályázatok 1 eredeti példányban
2011. augusztus 23-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Postafiók: 82.)
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek!

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444 számon kaphatnak.

A pályázatok elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60 napon belül történik.

A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kapnak.

A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel.

Könyvtári Szakmai Kollégium

Megjelentetés dátuma: 2011. július 12.

Frissítve: