A KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A kollégium nem ír elő kötelező saját forrást, sem nevezési díjat.

A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás

A Közművelődési Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet közművelődési tevékenységet alapfeladatként ellátó közművelődési intézményekben megrendezésre kerülő koncertek támogatására, a komolyzenei események hozzáférésének javítása, és az értékes zenei műveltség terjesztésének elősegítése érdekében.

Altéma kódszáma: 2008

A pályázat célja:
Az ifjúsági és felnőtt korosztályoknak szervezett, a közművelődési tevékenységet alapfeladatként ellátó közművelődési intézményekben megrendezésre kerülő koncertek megvalósításának támogatásával, a komolyzenei események hozzáférésének javítása, az értékes zenei műveltség terjesztésének elősegítése.

A megvalósítás időszaka: 2011. szeptember 1.–2012. május 31.

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összesen: 11 millió Ft.

A pályázatra meghívást kap:

 1. Filharmónia Budapest Nonprofit Kft.,
 2. Filharmónia Kelet-Magyarország Nonprofit Kft.,
 3. Filharmónia Dél-Dunántúli Koncertszervező és Rendező Nonprofit Kft.

Az igényelhető támogatás maximális összege:
Filharmónia Budapest Nonprofit Kft. 4,3 M Ft
Filharmónia Kelet-Magyarország Nonprofit Kft. 4,9 M Ft
Filharmónia Dél-Dunántúli Koncertszervező és Rendező Nonprofit Kft. 1,8 M Ft

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A kollégium nem kíván saját forrást és nevezési díjat előírni.

A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.

A pályázat kötelező szakmai mellékletei:

 • A szakmai indoklás, melynek tartalmaznia kell a tervezett hangversenyek részletes műsortervét, a koncertek címét, az előadásra kerülő zeneművek felsorolását, a közreműködő együttesek, művészek nevét, a célcsoport megnevezését, produkciónként legfeljebb 1 oldal terjedelemben.
 • A megvalósítási ütemtervnek tartalmaznia kell az előadás címét, a megvalósítás pontos időpontját, helyszínét és a megvalósítással kapcsolatos elszámolni kívánt összes költséget támogatási jogcímenként és helyszínenként, valamint programonként a várható látogató számot. A támogatási jogcímek összes költségének meg kell egyeznie a Pályázati adatlap költségkalkulációjával.
 • Befogadó nyilatkozat. A közművelődési intézmények által készített nyilatkozatoknak tartalmaznia kell a koncertek címét és időpontját, a várható látogatói létszámot, a fogadó helyszín által biztosított feltételek ismertetését (terem, színpad, hang-, fénytechnika, közönségszervezés stb.), a tájoltatott programokat fogadó településen, településrészen működő intézmények, közösségi színterek, önkormányzat képviselőjének aláírását, pecsétjét maximum 1 oldal terjedelemben.
 • Pályázó köteles dokumentáltan, saját honlapján közzétett nyílt felhívás útján bevonni a   befogadó közművelődési intézményeket.
 • Egy közművelődési intézményben maximum egy ifjúsági és egy felnőtt-hangverseny megvalósítására kerülhet sor.
 • Együttműködési szándéknyilatkozat. A koncertező együttesek, művészek a pályázó nevére szóló aláírt együttműködési szándéknyilatkozatban egyenként, külön-külön nyilatkoznak részvételi szándékukról a programban.

 Támogatás kérhető:

 • az előadó művészek megbízási díjára (járulékok nélkül),
 • az előadó művészek megbízási díja számlás kifizetésére (dologi költség),
 • szerzői jogdíjra,
 • kottakölcsönzésre és beszerzésre,
 • terembérletre,
 • közreműködők utazási költségére,
 • közreműködők szállítási költségére,
 • hangszerbérletre,
 • hangszerhangolásra,
 • reklám- és propagandaköltségre.

Az elbírálás szempontjai:

 • a pályázat megfelelése a kiírás tartalmi és formai követelményeinek,
 • a pályázatban szereplő koncertek színvonala, értéke,
 • a költségvetés megalapozottsága, realitása.

Támogatott pályázatok esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:

 • a befogadó helyszínek által megvalósult programonként készített, fotódokumentációval alátámasztott, aláírt beszámolót, mely tartalmazza a fogadott koncertek nevét, számát, időpontját, a megvalósításában közreműködők számát, a tényleges látogatói számot, a célcsoport megnevezését.
 • a pályázó által készített értékelő programbeszámolót, mely összegzi a tájoltatott produkciók, alkalmak, résztvevők számát, a helyi hatások bemutatását, a résztvevő helyszínek és produkciók visszajelzéseit. Továbbá bemutatja a támogatási szerződés pr-kötelezettségeinek teljesítését, csatolja a programok médiavisszhangját.

Pályázó a szakmai beszámolóban nyilatkozhat a pályázati beszámoló nyilvánosságáról. Ebben az esetben egy fotókkal illusztrált pdf fájlt CD-lemezen is csatolnia kell a beszámolóhoz.

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján

a) A  pályázónak nyilatkoznia kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről. 
– A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése kötelező.
– Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

A fenti pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

b) a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek,

c) a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott – www.kozpenzpalyazat.gov.hu – központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet, alapján – kulturális célú állami támogatásban részesülnek, amelyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Kormányrendelet több helyen érinti a pályáztatás eljárás rendjét:
– 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.
– 121. § (4) bekezdése alapján: Ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Nem kell alkalmazni ezt a szabályt, ha az adott támogatott tevékenységhez biztosított valamennyi költségvetésből nyújtott támogatás összege az egymillió-ötszázezer forintot nem éri el, és nem haladja meg a támogatott tevékenység összköltségét.
– 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.
– 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet.

A pályázati költségvetés tervezett összes költsége között – a program társszervezőkkel együtt történő megvalósítása esetén is – kizárólag a programmal kapcsolatos saját költségek szerepelhetnek.

Felhívjuk figyelmüket, hogy utólagos ellenőrzés esetén a teljes tényleges megvalósítási költségeket a szervezet saját – programra történt elkülönített – könyvelési kimutatása alapján igazolni kell.

Pályázati adatlapot elkészíteni a portál (“Pályáztatás” cím alatt) “Aktuális pályázati felhívások” menüpontban található felhívások végén lévő “Adatlap kitöltése” link megnyitásával lehet. “Minta” pályázati adatlap ugyanezen az elérési útvonalon “Kitöltési segédletek” link alatt található. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portálon az „Ismertető / Jogszabályok” menüpont alatt.

A pályázatok 1 eredeti példányban
2011. szeptember 19-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 327-4444 számon kaphatnak.
A pályázat elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60 napon belül történik.
A döntésről a pályázó a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kap. A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A kollégium által támogatott pályázat megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel.

Közművelődési Szakmai Kollégium

Megjelentetés dátuma: 2011. július 7.

Frissítve: