A KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Nyomtatható verzió

 

Felhívjuk tisztelt pályázóink figyelmét, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében a 2007. évi CLXXXI. törvény előírja, hogy minden pályázat esetében "nyilatkozatot" kell benyújtani – a határon túli magyar szervezetek, vagy személyek kivételével -. Amennyiben a törvény 8 § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet"  is be kell nyújtani. Az űrlapok elérhetők és kinyomtathatók az alábbi linkekre kattintva Nyilatkozat, Közzétételi kérelem. A Nyilatkozat teljes kitöltése, aláírása és a pályázattal együtt történő beadása minden pályázat esetén kötelező. Annak elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. Amennyiben Közzétételi kérelmet is be kell nyújtania, úgy annak kitöltése, aláírása és a pályázattal együtt történő benyújtása szintén kötelező. Annak elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

A KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A kollégium pályázatot hirdet közművelődési szakmai tevékenységek fejlesztése és megújítása céljából szervezett, 2008. november 2. és 2009. április 30. között megrendezésre kerülő városi, kistérségi, megyei, regionális és országos hatókörű szakmai rendezvények, nem hivatásos művészeti találkozók támogatására.

Altéma kódszáma: 2008

 Előnyben részesülnek:

 • az innovatív, új kezdeményezések, mintaértékű közművelődési projektek;
 • azok a hagyományosan megrendezésre kerülő események, amelyeket eddig széles szakmai elismerés övezett;
 • a felmenő rendszerű, megyei, regionális és országos rendezvényt is tartalmazó események, amatőr művészeti találkozók;
 • nemzetközi programhoz kapcsolódó, vagy határmenti együttműködésekben megvalósuló rendezvények.
 • Az ifjúság közművelődési szokásait alakító programok, különös tekintettel az 1968 szellemiségét idéző rendezvényekre

 Pályázhatnak:

 • közművelődési intézmények, ÁMK-k, megyei közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató szervezetek
 • bejegyzett, alapfeladatként közművelődési tevékenységet folytató az alapító dokumentum szerint megyei, regionális és országos hatókörű társadalmi szervezetek és alapítványok
 • közművelődési célú, közhasznú minősítésű kht.-k, nonprofit célú gazdasági társaságok.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás kérhető:

 • szállásköltségre,
 • csoportos étkeztetésre,
 • előadók megbízási díjára (járulékok nélkül) – hivatásos előadóművészek tiszteletdíjára nem lehet pályázni!
 • megbízási díjak számlás kifizetésére (dologi költség),
 • utazási és szállítási költségekre,
 • szakmai anyagok költségeire,
 • reklám- és propagandaköltségekre (kommunikációs költségek nélkül!),
 • bérleti díjakra.

A fentiektől eltérő költségnemeket a pályázónak indokolnia kell!

A pályázó megjelölheti, illetve a Kollégium kikötheti, hogy a támogatás adott hányadát milyen konkrét cél megvalósítására kéri, illetve adja.  A rendezvény járulékos költségei (pl.: a rendezvény értékeinek biztosítása, egészségügyi szolgáltatások, mobilvécé stb.) – csak az önrész terhére számolhatók el.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a rendezvények részletesen kidolgozott programtervezetét (amelynek tartalmaznia kell a rendezvény célját, tervezett időpontját, helyét, résztvevőinek és együttműködőinek körét, az esemény leírását, az előzményeire való utalást, megvalósítási ütemtervét – csomagpályázat esetén programonként maximum három oldal terjedelemben!);
 • csomagpályázat esetén kérjük a pályázati adatlap költségkalkulációjának kitöltése mellett (összesített költségvetés) az egyes programok leírásához csatolni az adott program jogcímek szerinti részletes költségvetését is. Az összesítésnek jogcím szerint is egyeznie kell az egyes költségvetések összegével. 
 • a teljes bekerülési költség minimum 20% önrészére vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot.
 • a 2007. évben folytatott közművelődési tevékenységekről szóló statisztikai jelentés másolatát (nyilvántartási száma: 1438/07) – kivéve amennyiben a pályázónak 2008-ban a Közművelődési Szakmai Kollégiumnál olyan támogatott pályázata volt, amelyhez ezt már csatolta, hivatkozva arra az azonosítószámra.

Az elbírálás szempontjai:

 • a tervezett esemény bemutatása, közművelődési jelentősége,
 • társadalmi fontossága, közösségépítő, -erősítő szerepe,
 • a rendezvényszervezés megtervezésének színvonala,
 • intézményi és szervezeti együttműködések, milyen arányú a partnerek közötti feladatmegosztás mértéke
 • a rendezvény gazdálkodása (önrész és más források megléte, költségvetésének realitása),
 • a pályázat igényessége.

A kollégium hivatásos művészeti találkozók költségeit nem támogatja.

A kollégium kifejezetten népművészeti jellegű, a Népművészeti Szakmai Kollégium illetékességi körébe tartozó rendezvényeket nem támogat.


Egy pályázó az altémára egy pályázatot nyújthat be, amely maximum 3 rendezvényre vonatkozhat.

A pályázati altéma támogatási keretösszege: 120 millió forint.

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálján lehet.

A pályázatok ilyen módon történő elkészítése a www.nka.hu (portál) „Pályáztatás” cím alatt található „Adatlapok kitöltése” címszónál lehet.

A kitöltés segítése érdekében a „Pályáztatás” cím alatt, az „Aktuális pályázati felhívások” címszónál „Minta pályázati adatlap” található, amely lehetővé teszi a pályázati adatlap teljes egészében való megtekintését. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.

A pályázat 2008. május 5-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Közművelődési Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!