A KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Nemzeti Kulturális Alapprogram

A KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

1. Országos és regionális műkedvelő művészeti találkozók, rendezvények támogatására

Altéma kódszáma: 2007

Pályázat nyújtható be a 2005. február 1 – 2005.június 30. között megrendezésre kerülő, több intézmény és szervezet együttműködésével megvalósuló programokra.

Pályázhatnak:

 • országos megyei és városi közművelődési intézmények
 • alaptevékenység szerint közművelődési célú országos vagy megyei hatókörű civil szervezetek

A pályázathoz csatolni kell:

 • részletes megvalósítási tervezetet, ütemezést, a rendezvény tervezett időpontját, helyét
 • a teljes bekerülési költség 30 %-ára vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot
 • több rendezvény esetén rendezvényenkénti részletes költségvetést
 • országos, megyei hatókörű civil szervezet esetén a felelős szakmai lebonyolító önéletrajzá

Támogatás kérhető :

 • szállásköltségre
 • csoportos étkeztetésre
 • tiszteletdíjakra és járulékaira
 • utazás, szállítás költségeire
 • PR költségekre
 • bérleti díjakra

A kollégium hivatásos produkciók költségeit nem támogatja.

Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be, de a pályázat több esemény támogatására is vonatkozhat.

2. Szakmai tevékenységet szolgáló eszközfejlesztésre

Altéma kódszáma: 2005

Pályázat nyújtható be a közművelődési intézmények és közművelődési tevékenységet végző nonprofit szervezetek, minőségi munkájának javítását közvetlenül szolgáló szakmai eszközfejlesztésre, működő képességük helyreállítására

Pályázhatnak:

 • települési önkormányzat, amennyiben az általa fenntartott közművelődési intézmény nem önálló jogi személy, vagy a feladatot közművelődési megállapodás alapján láttatja el,
 • önálló jogi személyiséggel rendelkező közművelődési intézmény,
 • 3 éve folyamatosan működő -kizárólag közművelődési célú- bejegyzett nonprofit szerveze

A pályázathoz csatolni kell:

 • az eszközfejlesztés részletes szakmai indoklását, a fejlesztéssel megvalósítható tevékenység részletes bemutatását,
 • a teljes bekerülési költség 30%-ára vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot,
 • a beszerzendő eszközök listáját tételesen árral együtt,
 • a pályázó 2003 évi OSAP 1438. számú statisztikai jelentését

Nem kérhető támogatás általános berendezési tárgyakra (pl.: bútorzat), valamint viselet, jelmez, díszlet, kellék vásárlására. A támogatás rezsi jellegű kiadásokra nem használható fel.

Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be technikai eszközfejlesztésre, ennek keretében azonban több eszköz beszerzésére vagy helyreállítására is kérhető támogatás. Saját kivitelezés helyreállítás esetén csak az anyagköltségre igényelhet támogatás.

A megpályázható összeg felső határa pályázatonként 1.000.000,-Ft
A pályázónak a támogatási összeg és az önrész felhasználását az elszámolás során utólag számlamásolatokkal együttesen igazolni kell.
A pályázatok elszámolásának esedékessége legkésőbb a szerződéskötést követő 5. hónap.


A pályázatok
2004. szeptember 21-ig beérkezően
nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H.- 1388 Budapest, Pf.: 82.). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minősítéséhez, illetve a költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint külföldi székhelyű pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004.évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) Az adatlap postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető
(tel.: 351-5461/141-es mellék).
Ügyfélfogadás: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig.

Közművelődési Szakmai Kollégium