A KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Nemzeti Kulturális Alapprogram

A KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A kollégium pályázatot hirdet 2004.évi szakmai tevékenységek támogatása és megújítása céljából az alábbi témakörökben:

 1. Kistérségi identitást erősítő kulturális hagyományok éltetése, valamint közművelődési folyamatok, programsorozatok támogatására

 • Pályázat nyújtható be a kistérségi együttműködések formáit és tartalmát új elemekkel gazdagító közművelődési folyamatok 2004. március 1 – 2004. december 31 közötti megvalósítására.
 • Pályázhatnak:
  • A települési önkormányzatok
  • Közművelődési intézmények

  Az elbírálásnál előnyt élveznek azok a társulások, melyek legalább három települést érintően látják el feladataikat.

  Támogatás kérhető:

  • tiszteletdíjra és járulékaira
  • szakmai anyagköltségre
  • PR-költségre
  • útiköltségre
  • szállítási költségre

 • A pályázathoz csatolni kell:
  • a részletes megvalósítási tervet, ütemezést
  • a kulturális szolgáltatásban szereplők felsorolását és részvételi szándéknyilatkozatát
  • a program rendezvényenkénti költségvetését
  • a közművelődési feladatellátást tartalmazó Önkormányzati (intézményi) társulási megállapodást
  • a pályázati program megvalósításáért felelős közművelődési szakember szakmai önéletrajzát

 • Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
 • Altéma kódszáma: 2008

  1. Nemzetközi közművelődési szakmai szervezetekben a magyar részvétel támogatására

 • A nemzetközi kapcsolatok új alapokra helyezése, ápolása érdekében a nemzetközi szervezetek tagdíjához vissza nem térítendő támogatás kérhető:
  • közművelődési tevékenységhez kötődően működő, vagy közművelődési szervezeteket összefogó nemzetközi szervezetekben 2004. évi tagsági díjra
  • 2 fő részére útiköltségre, szállásköltségre, e szervezetek 2004. évi közgyűlésein való részvételére

 • Pályázhatnak:
 • alaptevékenységként közművelődési munkát végző állami, önkormányzati fenntartású, működtetésű közművelődési intézmények és alapfeladatként közművelődési tevékenységet folytató jogi személyiségű országos társadalmi szervezetek.
 • A pályázathoz csatolni kell:
  • a pályázó intézmény, szervezet 2002. évben folytatott közművelődési tevékenységéről számot adó, az adatgyűjtőnek (NKÖM Informatikai Főosztály) beküldött statisztikai jelentés (nyilvántartási száma: 1438) másolatát
  • a tagsági díjra igényt tartó nemzetközi szervezet bemutatását (alapvető dokumentumok, szervezeti felépítés, tagság összetétele, munkatervek, beszámolók)
  • a befizetendő tagdíj mértékének igazolását (tagdíj-fizetési felszólítás vagy az éves tagdíjról szóló alapszabályi rendelkezés, közgyűlési határozat, stb. hiteles másolata)
  • útiköltség-támogatási kérelem esetén az utazás költségtervét

  Egy pályázó több tagsági díj, illetve utazás tekintetében is pályázhat.

  Altéma kódszáma: 2003

  1. Művelődési közösségek támogatására

 • Pályázat nyújtható be a folyamatosan működő helyi művelődési közösségek 2004.
 • május 1 – 2005. április 30. között megvalósítani tervezett szakmai tevékenységének támogatására.
 • Pályázhatnak:
  • közművelődési intézmények,
  • azok a jogi személyek, akik települési önkormányzattal kötött, helyi közművelődési feladatvállalásra vonatkozó megállapodással rendelkeznek

  A elbírálásnál előnyben részesítjük azokat a fenntartói kötelezettségvállalással igazolt pályázatokat, amelyekben a fenntartó is rész vállal a pályázati cél megvalósításához szükséges költségekből.

  • Támogatás kérhető:
  • tiszteletdíjakra és járulékaira
  • útiköltségre, szállítási- és szállásköltségre
  • szakmai anyagok költségeire, kulturális programok belépőire

 • A pályázathoz csatolni kell:
  • a pályázó közösség szakmai munkájának bemutatását
  • a pályázati cél részletes indoklását
  • a részletes költségvetést
  • a 30 % önrész vállalásáról szóló nyilatkozatot
  • a fenntartói kötelezettségvállalást (amennyiben van)
  • részletes költségvetést, csoportonkénti bontásban is

  Egy pályázó egy pályázatot adhat be, de a pályázat több közösség támogatására is vonatkozhat.

  Megpályázható összeg egy közösség esetén maximum 200.000 forint, több közösség estén maximum 2.000 000 forint.

  Altéma kódszáma: 2032

  1. Országos és regionális, több megyét érintő fesztiválok, rendezvények, műkedvelő művészeti találkozók támogatására

  Pályázat nyújtható be a 2004. május 01 – 2005.január 31-ig megrendezésre kerülő, több intézmény és szervezet együttműködésével megvalósuló programokra.

  A kollégium az elbírálásnál előnyben részesíti:

  • az EU-csatlakozással kapcsolatos kulturális eseményeket
  • a határokon is átívelő közös rendezvényeket
  • a legalább négy éve megvalósuló fesztiválokat, amatőr művészeti versenyeket

  Támogatás kérhető:

  • szállásköltségre
  • csoportos étkeztetésre
  • tiszteletdíjakra és járulékaira
  • utazás, szállítás költségeire
  • PR költségekre
  • bérleti díjakra

  A kollégium hivatásos produkciók költségeit nem támogatja.

  Pályázhatnak:

  • közművelődési intézmények
  • alaptevékenység szerint közművelődési célú országos vagy megyei hatókörű civil szervezetek

  A pályázathoz csatolni kell:

  • részletes megvalósítási tervezetet, ütemezést
  • a teljes bekerülési költség 30 %-ára vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot
  • a rendezvény sokszorosítható emblémáját
  • a rendezvény minimum 400, maximum 500 karakteres leírását, amely az országos rendezvénynaptárban közzétehető
  • több rendezvény esetén rendezvényenkénti részletes költségvetést

  Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be, de a pályázat több esemény támogatására is vonatkozhat.

  Altéma kódszáma: 2007

  1. Közművelődési programok tájoltatására

  Pályázat nyújtható be a közművelődési szempontból hátrányos települések művészeti programokkal való ellátása céljából 2004. május 01 – 2005. április 30-a között.

  Pályázni lehet:

  • az amatőr művészeti mozgalom magas színvonalon működő műhelyi munkájának eredményeként létrejött produkciók bemutatásának, terjesztésének támogatására
  • hivatásos művészek, együttesek által előadott magas színvonalú, tartalmas, értékes programok tájoltatására

  Pályázhatnak:

  • közművelődési intézmények
  • alaptevékenységként közművelődési célú civil szervezetek

 • amelyek vállalják a programok megszervezését és térségi lebonyolítását
 • A pályázathoz csatolni kell:

  • a programok helyszínéül szolgáló települések, intézmények fogadó nyilatkozatait
  • a program részletes ismertetését
  • a programot megvalósító amatőr csoportok, illetve hivatásos művészek vagy együttesek munkáját, szakmai sikereit, eredményeit ismertető dokumentumokat, amelyek garanciát nyújtanak a színvonalas megvalósításra

  A kollégium kiemelten támogatja a gyermek- és ifjúsági korosztály művészeti nevelését szolgáló programokat.

  Támogatás kérhető:

  • tiszteletdíjra és járulékaira
  • utazási és szállítási költségre
  • szállásdíjra
  • szerzői jogdíjra

  A pályázaton igényelhető összeg

  • megyei művelődési intézmények koordinációjában megvalósuló programcsomag esetén maximum 5.000 000 Ft,
  • egyéb pályázat esetén maximum 500.000 Ft.

  Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be.

  Altéma kódszáma: 2031

  1. Közművelődési rendezvénynaptár kiadására

  Pályázat nyújtható be egységes szerkezetű /időrend, regionalitás, stb/, annotált rendezvénynaptár létrehozására, az NKA Közművelődési Szakmai Kollégiuma által 2004. július 01- 2005. június 30-ig támogatott programok bemutatására, hagyományos, ill. elektronikus megjelentetésére.

  Pályázhatnak: hazai bejegyzésű kiadók

  A kollégium által elvárt technikai paraméterek hagyományos megjelentetés esetén:

  • 10 A/5 ív terjedelem
  • 20 ezer magyar, 10-10 ezer angol-német példány
  • 4/4 színnyomás
  • 80 gr-os műnyomó papír /belív/
  • 180 gr-os műnyomó papír /borító/

  A kollégium az alábbi költség-jogcímeket támogatja:

  Hagyományos megjelentetés esetén:

  • fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
  • szerkesztői honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
  • nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
   • szöveg és képbevitel, írás, szkennelés
   • kiadványszerkesztés /szedés, tördelés/
   • képfeldolgozás /szerkesztés, optimalizálás/
   • korrektúra
  • nyomdaköltség /levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás/

  Internetes megjelentetés esetén:

  • fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
  • szerkesztői honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
  • előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
   • szöveg és képbevitel, írás, szkennelés
   • képfeldolgozás /szerkesztés, optimalizálás/
   • korrektúra
  • kódolás (adatfeltöltés)

  A szerkesztőségnél foglalkoztatott főfoglalkozásúak munkabéreire és azok járulékaira, valamint rezsire támogatás nem igényelhető.

  A kollégium a nyertes pályázónak alapvető információkat és segédanyagokat ad át. A kivitelezés elvárt időtartama 60 nap.

  A pályázathoz csatolni kell:

  • részletes szakmai tervet és költségvetést
  • nyomdai, kivitelezési árajánlatot
  • a szerkesztő szakmai önéletrajzát
  • terjesztési tervet
  • kiadói referenciákat

  Altéma kódszáma: 2012

  1. A hazai cirkuszművészet fejlesztésére

  Pályázat nyújtható be

  • magas színvonalú cirkusz és varietéműsorok, vizsgaelőadások támogatására,
  • a cirkuszműsorok fejlesztésére, műsorok bővítésére, színvonalának emelésére,
  • különleges külföldi produkciók meghívásának támogatására,
  • a cirkuszművészet újszerű törekvéseinek, új artistaszámok alkotásának támogatására,
  • a cirkuszművészet alapítványai, hivatásos bűvész egyesületek, amatőr csoportok támogatására,
  • a cirkuszművészethez kapcsolódó tárgyi emlékek gyűjtésének, történeti kutatásának támogatására,
  • a cirkuszművészetre irányuló tudományos jellegű felmérések, kutatások támogatására.

  Pályázhatnak:

  • vállalkozói igazolvánnyal rendelkező magánszemélyek,
  • cégbejegyzéssel rendelkező magánszemélyek, szervezetek,
  • közművelődési intézmények.

  A pályázathoz csatolni kell

  • a program összköltségvetésének 50 %-ára vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot.

  Támogatás kérhető

  • tiszteletdíjakra, azok járulékaira,
  • utazási költségekre,
  • a témakörrel kapcsolatos szakmai anyagköltségekre.

  Altéma kódszáma: 2035


  A pályázatok
  2004. február 3-ig beérkezően
  nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
  (H – 1388 Budapest, Pf. 82.). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek)


  Általános tudnivalók

  Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minősítéséhez, illetve a költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

  Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint külföldi székhelyű pályázónak.

  A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

  Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004.. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

  Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

  A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) Az adatlap postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

  Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

  A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

  A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető
  (tel.: 351-5461/141-es mellék).
  Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig.

  Közművelődési Szakmai Kollégium