A KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

A KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 

Közművelődési programok tájoltatása

Pályázat nyújtható be a helyi közművelődési ellátást bővítő, művészeti programok tájoltatásának támogatására. A megvalósítás időszaka: 2010. november 1.–2011. május 31.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A kollégium nem kíván saját forrást és nevezési díjat előírni. A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. sz. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.

Altéma kódszáma: 2031

Pályázni lehet:

 • magas színvonalon működő amatőr és alternatív művészeti műhelyek produktumai bemutatásának támogatására,
 • hivatásos művészek, magas színvonalú, értékes programjainak tájoltatására.

Pályázhatnak: megyei közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató szervezetek.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a program elemeinek részletes ismertetését: a célközönség körét, a várható látogatói számot, a közreműködők számát, az egy programra jutó költséget, az ellátásba bevont megyei települések, fővárosi település részek számát max. 3 oldal terjedelemben),
 • a programok helyszínéül szolgáló települések, fővárosi település részek, intézmények, közösségi színterek fogadó nyilatkozatait, az időpontok pontos megjelölésével.
 • a művészeti csoportok, művészek együttműködési szándéknyilatkozatait,
 • a tájoltatott programot bemutatók eddigi tevékenységét, eredményeit ismertető tájékoztatót (közreműködőként max. 1 oldal).

 
Támogatás kérhető:

 • az előadók megbízási díjára (járulékok nélkül),
 • megbízási díj számlás kifizetésére (dologi költség),
 • utazási és szállítási költségekre,
 • szállásköltségekre,
 • szerzői jogdíjra.

A fentiektől eltérő jogcímre történő igénybenyújtást a pályázónak indokolnia kell.

Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be.
Az elbírálás szempontjai:

 • a pályázat megfelelése a kiírás tartalmi és formai követelményeinek,
 • a pályázatban szereplő műsorok színvonala, értéke,
 • a pályázó eddigi szakmai munkája,
 • a költségvetés megalapozottsága, realitása.

Előnyben részesül:

 • a jelentős helyi értéket képviselő amatőr művészeti csoportok produkcióinak tájoltatása,
 • az irodalmi és komolyzenei, képző-, ipar-, és fotóművészeti programok tájoltatása,
 • az a tájoltatás, amelynek megvalósítási helye – a területi illetékességi körből választott minél nagyobb számú, a 240/2006. (XI. 30.) Kormányrendeletben felsorolt település.

A rendelkezésre álló tervezett  keretösszeg összesen: 25 millió Ft

Támogatott pályázatok esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:
a tényleges látogatói számot, a közreműködők számát, az egy programra jutó költséget, az ellátásba bevont megyei települések, fővárosi település részek számát, az események helyét, idejét, részletes programját, fotódokumentációját, esetleges médiavisszhangját.

Kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag összeállításánál mellőzzék a különleges minőségű papírt, bármilyen kötést, lefűzést, spirálozást, ragasztást!

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján

a) minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.

 • A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.
 • Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)
 • A fenti pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

b) a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek,

c) a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott – www.kozpenzpalyazat.gov.hu – központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek – összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján – kulturális célú állami támogatásban részesülnek, amelyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet több helyen módosította a pályáztatás eljárás rendjét:

 • 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.
 • 121. § (4) bekezdése alapján: amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Kérjük programjuk költségvetésének tervezésekor ezt a jogszabályi előírást figyelembe venni.
 • 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.
 • 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell: a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet.

Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. ("minta" pályázati adatlap a portálon a „ pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.)

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portál jogszabályok menüpont alatt.

A pályázatok 1 eredeti példányban
2010. augusztus 31-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton  az NKA Igazgatóságának címére.
( H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást az NKA Ügyfélszolgálatán személyesen ügyfélfogadási időben vagy telefonon a (36 1) 327-4444 számon kaphatnak.

A pályázatok elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60 napon belül történik. A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kapnak. A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A Kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel.

Közművelődési Szakmai Kollégiuma

Megjelentetés dátuma: 2010. július 20.

Frissítve: