A KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján  minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.

a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.
b) Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)
Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy
– a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint
– ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. Törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

A KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A kollégium pályázatot hirdet olyan közművelődési rendezvények támogatására, nem hivatásos művészeti találkozók, városi, kistérségi, megyei, regionális és országos hatókörű szakmai programok megrendezésére, melyek 2009. november 1.–2010. május 31. között kerülnek lebonyolításra.

Altéma kódszáma: 2008

Pályázhatnak:

 • közművelődési intézmények, megyei közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató szervezetek,
 • a 2007. január 1-jén már bejegyzett, az alapító dokumentum szerint alapfeladatként közművelődési tevékenységet folytató társadalmi szervezetek és alapítványok,
 • közművelődési nonprofit célú gazdasági társaságok.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás kérhető:

 • szállásköltségre (előadók, zsűritagok),
 • csoportos étkeztetésre (előadók, zsűritagok),
 • előadók megbízási díjára (járulékok nélkül),
 • megbízási díjak számlás dologi kifizetésére (előadók, közreműködők, zsűritagok, a szakmai program megvalósulását közvetlenül segítő közreműködők megbízási díja),
 • utazási és szállítási költségekre (előadók, zsűritagok),
 • szakmai anyagok költségeire,
 • reklám- és propagandaköltségekre (kommunikációs költségek nélkül!)
 • nyomdaköltségre,
 • bérleti díjakra.

A fentiektől eltérő költségnemeket a pályázónak indokolnia kell!
A kollégium kikötheti, hogy a támogatás adott hányadát milyen konkrét cél megvalósítására adja. A támogatott jogcímeken túli költségek (pl. hivatásos produkciók, a rendezvény értékeinek biztosítása, egészségügyi szolgáltatások, mobilvécé stb.) csak az önrész terhére számolhatók el.

 A pályázathoz csatolni kell:

 • a rendezvények részletesen kidolgozott programtervezetét (amelynek tartalmaznia kell a rendezvény célját, tervezett időpontját, helyét, résztvevőinek és együttműködőinek körét, tervezett közreműködői és látogatói létszámát, az esemény leírását, az előzményeire való utalást. Több rendezvény esetén programonként maximum három oldal terjedelemben!),
 • a pályázati adatlap költségkalkulációjának kitöltése mellett az egyes programok leírásához csatolni kell az adott program jogcímek szerinti részletes költségvetését is, csomagpályázat esetén azok összesítését  is. Az összesítésnek jogcím szerint is egyeznie kell az egyes költségvetések összegével,
 • a pályázó 2008. évben folytatott közművelődési tevékenységéről benyújtott kizárólag OSAP 1438/08. statisztikai jelentés másolatát. A statisztika benyújtása alól mentesül az a pályázó, akinek 2009-ben volt már nyertes pályázata a Közművelődési Szakmai Kollégiumnál.

A pályázó részére előírt önrész az összköltségvetés 20%-a.
Az önrészt a pályázati adatlap költségvetésének 4.2.1 pontjában kell feltüntetni.
A pályázóknak az önrésszel (meglévő forrás) és a támogatással együtt kell elszámolniuk.

Az elbírálás szempontjai:

 • a tervezett esemény bemutatása, közművelődési jelentősége,
 • intézményi és szervezeti együttműködések, a partnerek közötti feladatmegosztás
 • a rendezvény költségvetésének realitása, a meglévő források mértéke,
 • a pályázat igényessége, kidolgozottsága, színvonala.

Előnyben részesül a pályázó, ha:

 • új programelemekkel bővíti a rendezvényt,
 • új eszközökkel és programmal szólítja meg a közönség több rétegét, különös tekintettel a fiatal korosztályra.

A kollégium nem támogatja:

 • Hivatásos művészeti találkozók,
 • A Népművészeti és a Mozgókép Szakmai Kollégium illetékességi körébe tartozó rendezvények megvalósítását.

Egy pályázó az altémára egy pályázatot nyújthat be, amely maximum 2 rendezvényre vonatkozhat.

A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell: az esemény helyét, idejét, részletes programját, a rendezvény részletes leírását, fotódokumentációját, médiavisszhangját, látogatói és közreműködői létszámát.

A pályázati altéma támogatási keretösszege: 80 millió forint.

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálon lehet. A pályázatok ilyen módon történő elkészítése a www.nka.hu (portál) „Pályáztatás” cím alatt található „Adatlapok kitöltése” címszónál lehet.
A kitöltés segítése érdekében a „Pályáztatás” cím alatt, az „Aktuális pályázati felhívások” címszónál „Minta pályázati adatlap” található, amely lehetővé teszi a pályázati adatlap teljes egészében való megtekintését. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.

A pályázat 2009. július 31-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Közművelődési Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!

Megjelentetés dátuma: 2009. június 26.

Frissítve: