A KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkoznia kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.

a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

b) Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy „Közzétételi kérelmet” kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy

– a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint

– ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek – összhangban az –Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel – a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. Törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

A KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 

1. Közművelődési programok tájoltatására

Altéma kódszáma: 2031

Pályázat nyújtható be a közművelődési szempontból hátrányos települések művészeti programokkal való ellátásának támogatására. A megvalósítás időszaka: 2009. szeptember 1.–2010. május 31.

Pályázni lehet:

 • magas színvonalon működő amatőr és alternatív művészeti műhelyek produktumai bemutatásának támogatására,
 • hivatásos művészek által produkált, magas színvonalú, értékes programok tájoltatására.

Pályázhatnak:

 • országos és megyei közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató szervezetek,
 • és a többcélú kistérségi társulás által megbízott közművelődési intézmények.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a program részletes ismertetését (melynek tartalmaznia kell a rendezvény célközönségének körét, a várható látogatói számot, a közreműködők számát, az egy programra jutó költséget, az ellátásba bevont települések számát max. 3 oldal terjedelemben),
 • a programok helyszínéül szolgáló települések, intézmények fogadó nyilatkozatait,
 • a művészeti csoportok, művészek együttműködési szándéknyilatkozatait,
 • a programot megvalósító amatőr, alternatív csoportok eddigi tevékenységét, eredményeit ismertető tájékoztatót (közreműködőként max. 1 oldal),
 • a 2008. évben folytatott közművelődési tevékenységekről szóló statisztikai jelentés másolatát (nyilvántartási száma: 1438/08),
 • a második pontban megjelölt pályázók esetében a többcélú kistérségi társulás megbízását.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás kérhető:

 • az előadók megbízási díjára (járulékok nélkül),
 • megbízási díj számlás kifizetésére (dologi költség),
 • utazási és szállítási költségekre,
 • szállásköltségekre,
 • szerzői jogdíjra.
 • A fentiektől eltérő jogcímre történő igénybenyújtást a pályázónak indokolnia kell.

Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be.

Az elbírálás szempontjai:

 • a pályázat megfelelése a kiírás tartalmi és formai követelményeinek,
 • a pályázatban szereplő műsorok színvonala, értéke,
 • a pályázó eddigi szakmai munkája,
 • a költségvetés megalapozottsága, realitása,
 • a programok látogatásába bevonandók minél szélesebb köre.

Előnyben részesül:

 • a jelentős helyi értéket képviselő amatőr művészeti csoportok produkcióinak tájoltatása,
 • az irodalmi és komolyzenei, képző-, ipar-, és fotóművészeti programok tájoltatása,
 • az a tájoltatás, amelynek megvalósítási helye – a területi illetékességi körből választott minél nagyobb számú, a 240/2006. (XI. 30.) Kormányrendeletben felsorolt település.

Az altéma támogatásának keretösszege: 40 millió Ft

Pályázatot benyújtani csak a 2009. évre kiadott pályázati adatlapon lehet.
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portálon „pályáztatás” cím alatt található „adatlapok kitöltése” címszónál lehet. (A portálon „Minta” pályázati adatlap is található a pályáztatás/aktuális pályázati felhívások menüpontban. Ez az adatlap azonban pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2009. április 30-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Közművelődési Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!

Megjelentetés dátuma: 2009. március 31.

Frissítve: