A KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkoznia kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.

a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

b) Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy „Közzétételi kérelmet” kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy

– a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint

– ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek – összhangban az –Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel – a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. Törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

A KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A kollégium pályázatot hirdet a 2009. évi közművelődési szakmai tevékenységek fejlesztése és megújítása céljából az alábbi témakörökben:

1. Közművelődési célú nyári táborok szakmai programjainak támogatása

Altéma kódszáma: 2032

Pályázat nyújtható be 2009. június 1. és szeptember 1. között megvalósuló szaktábor, művészeti, alkotó jellegű és honismereti nyári bentlakásos táborok (minimum 4 éjszaka) támogatásra.
Pályázhatnak 30% önrész vállalása mellett (az önrészbe a résztvevők várható befizetései is beszámíthatók. Lásd: pályázati adatlap 4. 2. 1. és 4. 2. 2 pontja):

 • közművelődési intézmények,
 • megyei (fővárosi) közművelődési szakmai tanácsadó, szolgáltató szervezetek,
 • közművelődési intézményegységgel rendelkező ÁMK-k,
 • bejegyzett, alapfeladatként közművelődési tevékenységet folytató közművelődési célú egyesületek, alapítványok, közhasznú minősítésű és kiemelten közhasznú nonprofit célú gazdasági társaságok,
 • a helyi önkormányzattal közművelődési feladatvállalásra megállapodást kötött jogi személyek és egyéni vállalkozók.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás kérhető:

 • a szakmai programok vezetőinek és előadóinak megbízási díjára (járulékok nélkül),
 • megbízási díjak számlás kifizetésére (dologi költség),
 • útiköltségre, szállítási költségre,
 • tábori foglalkozások anyagköltségeire
 • szállásköltségekre.

 A fentiektől eltérő jogcímre történő igénybenyújtást a pályázónak indokolnia kell.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a tábor helyét, a program megvalósítását biztosító feltételeket,
 • tervezett időtartamát,
 • célcsoportját (gyermek, ifjúsági, felnőtt, szabad jelentkezésű vagy állandó művelődő közösség tagjai)
 • a résztvevők várható számát,
 • a tábor programjának részletes bemutatását (naponta legalább 6 órás szakmai tartalommal), csomagpályázat esetén táboronként maximum 3 oldalban;
 • csomagpályázat esetén kérjük a pályázati adatlap költségkalkulációjának kitöltése (összesített költségvetés) mellett az egyes programok leírásához csatolni az adott program jogcímek szerinti részletes költségvetését is. Az összesítésnek jogcím szerint is egyeznie kell az egyes költségvetések összegével;
 • a szakmai vezető/k rövid (maximum 1 oldalas) szakmai önéletrajzát, referenciáit, tábor jellegének megfelelő kompetenciák meglétét,
 • a helyi közművelődési feladatellátásra a települési önkormányzattal kötött megállapodás önkormányzat által hitelesített másolatát;
 • a pályázó 2008. évben folytatott közművelődési tevékenységéről benyújtott kizárólag OSAP 1438/08. statisztikai jelentés másolatát.

Egy pályázó egy pályázatot adhat be, de a pályázat több (max. 3) tábor támogatására is vonatkozhat.

A pályázó részére előírt önrész az összköltség 30%-a, a pályázóknak az önrésszel és a támogatással együtt kell elszámolniuk. Étkezési költség csak az önrész terhére számolható el. A költségvetésben kérjük feltüntetni a részvételi díj összegét.  

Az elbírálás szempontjai:

 • a pályázat megfelelése a kiírás tartalmi és formai követelményeinek,
 • a tábor programjának szakmai színvonala,
 • a pályázó eddigi szakmai munkája,
 • a költségvetés megalapozottsága, realitása,
 • a program várható eredménye.

Előnyben részesül:

 • a kistérségi és megyei összefogással megvalósuló tábor,
 • a résztvevők készség/képesség fejlesztését elősegítő tábor.

A kollégium nem támogatja a népművészeti jellegű táborokat.

A támogatott és megvalósult pályázati programok beszámolójának tartalmaznia kell:

 • a tábor fotódokumentációját,
 • a résztvevők számát,
 • a tábor által kitűzött célok elérésének bemutatását.

Az altéma támogatásának keretösszege: 25 millió Ft. 

Pályázatot benyújtani csak a 2009. évre kiadott pályázati adatlapon lehet.
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portálon „pályáztatás” cím alatt található „adatlapok kitöltése” címszónál lehet. (A portálon „Minta” pályázati adatlap is található a pályáztatás/aktuális pályázati felhívások menüpontban. Ez az adatlap azonban pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2009. március 27-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Közművelődési Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!

Megjelentetés dátuma: 2009. február 13.

Frissítve: