A KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkoznia kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.

a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

b) Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy „Közzétételi kérelmet” kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy

– a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint

– ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek – összhangban az –Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel – a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. Törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

A KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

1. A kollégium pályázatot hirdet a közművelődés reprezentatív eseményeinek, rendezvényeinek támogatására, a nem hivatásos művészeti találkozók, városi, kistérségi, megyei, regionális és országos hatókörű szakmai rendezvények megrendezésére, melyek 2009. május 01.–2009. október 31. között kerülnek lebonyolításra.

Altéma kódszáma: 2008

Előnyben részesülnek:

 • mintaértékű közművelődési projektek;
 • azok a hagyományosan megrendezésre kerülő események, amelyeket eddig széles szakmai elismerés övezett;
 • a felmenő rendszerű, megyei, regionális és országos rendezvényt is tartalmazó események, amatőr művészeti találkozók;
 • nemzetközi programhoz kapcsolódó, vagy határmenti együttműködésekben megvalósuló rendezvények;
 • az ifjúság közművelődési szokásait alakító programok.

Pályázhatnak:

 • közművelődési intézmények, megyei közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató szervezetek,
 • a 2007. január 1-jén már bejegyzett, az alapító dokumentum szerint alapfeladatként közművelődési tevékenységet folytató társadalmi szervezetek és alapítványok,
 • közművelődési célú, közhasznú minősítésű kht.-k, nonprofit célú gazdasági társaságok.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás kérhető:

 • szállásköltségre,
 • csoportos étkeztetésre,
 • előadók megbízási díjára (járulékok nélkül)
 • megbízási díjak számlás dologi kifizetésére (előadók, közreműködők, zsűritagok, a szakmai program megvalósulását közvetlenül segítő közreműködők megbízási díja)
 • utazási és szállítási költségekre,
 • szakmai anyagok költségeire,
 • reklám- és propagandaköltségekre (kommunikációs költségek nélkül!)
 • bérleti díjakra.

A fentiektől eltérő költségnemeket a pályázónak indokolnia kell!

A pályázó megjelölheti, illetve a kollégium kikötheti, hogy a támogatás adott hányadát milyen konkrét cél megvalósítására kéri, illetve adja. A rendezvény járulékos költségei: (pl. a rendezvény értékeinek biztosítása, egészségügyi szolgáltatások, mobilvécé, hivatásos produkciók stb.) – csak az önrész terhére számolhatók el.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a rendezvények részletesen kidolgozott programtervezetét (amelynek tartalmaznia kell a rendezvény célját, tervezett időpontját, helyét, résztvevőinek és együttműködőinek körét, az esemény leírását, az előzményeire való utalást, megvalósítási ütemtervét – több rendezvény esetén programonként maximum három oldal terjedelemben!)
 • több rendezvényre történő pályázás esetén a pályázati adatlap költségkalkulációjának kitöltése mellett (összesített részletes költségvetés) az egyes programok leírásához csatolni kell az adott program jogcímek szerinti részletes költségvetését is. Az összesítésnek jogcím szerint is egyeznie kell az egyes költségvetések összegével,
 • a pályázó 2008. évben folytatott közművelődési tevékenységéről benyújtott kizárólag OSAP 1438/08. statisztikai jelentés másolatát.

A pályázó részére előírt önrész 20%.
Az önrészt a pályázati adatlap költségvetésének 4.2.1 pontjában kell feltüntetni.
A pályázóknak az önrésszel és a támogatással együtt kell elszámolniuk.

Az elbírálás szempontjai:

 • a tervezett esemény bemutatása, közművelődési jelentősége,
 • helyi társadalmon túlmutató, közösségre gyakorolt hatása,
 • intézményi és szervezeti együttműködések, a partnerek közötti feladatmegosztás aránya és mértéke,
 • a rendezvény költségvetésének realitása, önrész és más források megléte,
 • a pályázat igényessége, kidolgozottsága, színvonala.

Előnyben részesül a pályázó, ha:

 • regisztrált fesztivál rendezésére pályázik,
 • új helyszínnel, helyszínekkel bővíti a rendezvényt,
 • új eszközökkel és programmal szólítja meg a közönség több rétegét, különös tekintettel a fiatal korosztályra.

A kollégium nem támogatja:

 • hivatásos művészeti találkozók,
 • népművészeti jellegű, a Népművészeti Szakmai Kollégium illetékességi körébe tartozó rendezvények megvalósítását.

Egy pályázó az altémára egy pályázatot nyújthat be, amely maximum 3 rendezvényre vonatkozhat.

A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell az esemény helyét, idejét, részletes programját, a rendezvény részletes leírását, fotódokumentációját, médiavisszhangját.

A pályázati altéma támogatási keretösszege: 120 millió forint.

2. A kollégium pályázatot hirdet ahazaicirkuszművészet színvonalának emelése érdekében, olyan műsorok fejlesztésére, bővítésére, a cirkuszművészet újszerű törekvéseinek, új artistaszámok alkotásának támogatására, melyek 2009. február 8–2010. február 8. között valósulnak meg.

Altéma sorszáma: 2035

Pályázat nyújtható be:

 • a cirkuszművészet színvonalának emelésére, a műsorok fejlesztésére, bővítésére,
 • a cirkuszművészet újszerű törekvéseinek,
 • új artistaszámok létrehozásának támogatására,
 • a cirkuszművészettel kapcsolatos kiadványok megjelentetésére, valamint
 • a cirkuszművészet alapítványainak, hivatásos bűvészegyesületek és -csoportok támogatására.

Pályázhatnak: 50% önrész vállalása mellett (Lásd: pályázati adatlap 4. 2. 1.)

 • vállalkozói igazolvánnyal rendelkező magánszemélyek,
 • cégbejegyzéssel rendelkező magánszemélyek, szervezetek,
 • közművelődési intézmények.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a pályázati cél részletes leírását,
 • a program teljes, részletes költségvetését,
 • a hivatalosan foglalkoztatott művészek számáról szóló, a társadalombiztosítás felé tett bejelentés/nyilatkozat másolatát.

A pályázó részére előírt önrész 50%.
Az önrészt a pályázati adatlap költségvetésének 4.2.1 pontjában kell feltűntetni.
A pályázóknak az önrésszel és a támogatással együtt kell elszámolniuk.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás kérhető:

 • megbízási díjakra, azok járulékaira, valamint ezek számlás kifizetésére (dologi költség), 
 • utazási és szállítási költségekre,
 • reklám- és pr-költségekre.

A fentiektől eltérő jogcímre történő igénybenyújtást a pályázónak indokolnia kell.

Az elbírálás szempontjai:

 • a pályázat igényessége,
 • a támogatási cél színvonala és újszerűsége.

Előnyben részesül:

 • a családi produkciók 2009. évi megújítása, fejlesztése érdekében benyújtott pályázat,
 • a minél több hivatalosan szerződtetett külsős, magyar artistaművészt foglalkoztató pályázó,
 • a fiatal artistaművészek magyarországi foglalkoztatását, bemutatkozásait elősegítő pályázat,
 • új produkciók létrehozását, bemutatását célzó pályázat,
 • különleges külföldi produkciók meghívására beadott pályázat.

Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be.

Az altéma támogatásának keretösszege: 5 millió Ft.

Pályázatot benyújtani csak a 2009. évre kiadott pályázati adatlapon lehet.
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portálon „pályáztatás” cím alatt található „adatlapok kitöltése” címszónál lehet. (A portálon „Minta” pályázati adatlap is található a pályáztatás/aktuális pályázati felhívások menüpontban. Ez az adatlap azonban pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2009. február 27-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Közművelődési Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!

Megjelentetés dátuma: 2009. január 20.

Frissítve: