A KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA, I. FÉLÉV


Nemzeti Kulturális Alapprogram

A KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Közművelődési Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2002. évi szakmai tevékenység támogatása és fejlesztése céljából az alábbi témakörökben:

1.      Közművelődési szakmai folyóiratok támogatása

A pályázaton részt vehetnek a közművelődés országos, regionális, megyei szakmai, módszertani folyóiratai és periodikái. (Csak hazai bejegyzésű periodikák pályázhatnak).

A pályázatot a lap alapítója (tulajdonosa) vagy kiadója nyújthatja be a főszerkesztő (felelős szerkesztő)  ellenjegyzésével.

A pályázók a szerkesztőségeknél felmerülő munkabérekre és járulékaira támogatást nem igényelhetnek.

A kollégium nem támogatja:

 • az országos és helyi értékeket bemutató honismereti, helytörténeti, valamint
 • a tudományos és ismeretterjesztő folyóiratokat és periodikáikat,
 • az egyedi kiadványokat, monográfiákat,
 • a helyi újságokat és az intézményi hírleveleket,
 • a nem közművelődési szakterületekhez tartozó (ipari, kereskedelmi, közgazdasági, mezőgazdasági, egészségügyi, oktatási, közgyűjteményi stb.) szaklapokat és periodikákat.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a jelen helyzetnek megfelelő adatokat tartalmazó lapbejegyzés másolatát,
 • a részletes szakmai kiadó tervet és költségvetést,
 • a terjesztési tervet és adatokat,
 • a társulásban megjelenő lapok esetén a szerződéses megállapodást,
 • új lap indítása esetén a próbaszámot, vagy annak részletes tervét.

Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be.

Támogatás kérhető:

papír- és nyomdaköltségekre, valamint a szerzői honoráriumokra

[Altéma kódszám: 2001]

2.      Országos és regionális közművelődési rendezvények

A pályázat célja: azoknak az országos és regionális rendezvényeknek, amatőr művészeti fesztiváloknak, találkozóknak a támogatása, amelyek erősítik az ország, a régió kulturális/közművelődési tevékenységét, értékeit.

A kollégium kiemelten támogatja:

 • a felmenő rendszerű,
 • legalább negyedik alkalommal megrendezésre kerülő,
 • a gyermek és ifjúsági korosztály részvételével, különböző közművelődési intézmények együttműködésével megvalósuló

programokat.

Pályázhatnak:

 • közművelődési intézmények,
 • bejegyzett közművelődési nonprofit szervezetek.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a rendezvény előzményeit bemutató ismertetőt és annak szakmai értékeit reprezentáló anyagokat, híradásokat,
 • a rendezvény részletes programtervezetét és költségvetését,
 • a 30% önrész vállalásáról szóló nyilatkozatot,
 • a társrendezők szándéknyilatkozatát az együttműködésre vonatkozóan,
 • a rendezvény tervezett időtartamát és a résztvevők várható létszámát.

Támogatás kérhető:

 • az amatőr művészeti csoportok, amatőr szereplők fellépésével kapcsolatos csoportos étkeztetés és szállásköltségre,
 • díjakra (könyvjutalmak, tárgyjutalmak),
 • tiszteletdíjakra,
 • útiköltségekre,
 • a rendezvény kapcsán felmerülő bérleti díjakra és PR költségekre.

Egy pályázó egy  pályázatot adhat be, de a pályázat több esemény támogatására is vonatkozhat.

Egy pályázó által megpályázható összeg maximum 5 millió forint.

[Altéma kódszám: 2007]

3.      Szakmai konferenciák

A pályázat célja: A közművelődési szakma megújítását, a kulturális kapcsolatok fejlődését szolgáló nagy jelentőségű közművelődési szakmai konferenciák, fórumok támogatása.

A kollégium kiemelten támogatja az ifjúság művelődésével foglalkozó fórumokat.

Pályázhat a szakmai konferenciát megrendező:

 • közművelődési intézmény,
 • bejegyzett közművelődési nonprofit szervezet.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a rendezvény célját,
 • a rendezvény részletes programtervezetét,
 • a rendezvényen a tervek szerint résztvevők körét,
 • a rendezvény részletes költségvetését ,
 • a 40% önrész vállalásáról szóló nyilatkozatot,
 • a társrendezők szándéknyilatkozatait az együttműködésre vonatkozóan,
 • a rendezvény tervezett időtartamát és a résztvevők várható létszámát.

Támogatás kérhető:

 • tiszteletdíjakra,
 • utazási és szállásköltségekre,
 • bérleti díjakra,
 • PR költségekre.

Egy pályázó egy programra nyújthat be pályázatot.

Erre az altémára határon túli pályázatokat is vár a kollégium.

[Altéma kódszám: 2004]

4.      Új közművelődési kezdeményezések

A pályázat célja: a közösségi művelődést fejlesztő, modellértékű, kistelepülések esetén a települések összefogásával megvalósuló új kezdeményezések folyamatok támogatása.

Pályázhatnak:

 • önkormányzatok,
 • közművelődési intézmények,
 • bejegyzett közművelődési nonprofit szervezetek.

A pályázathoz csatolni kell:

 • az új kezdeményezések célját, a megvalósításra vonatkozó részletes tervet, szakmai indoklást,
 • a program részletes költségvetését,
 • kistelepülések esetén az együttműködésben résztvevők szándéknyilatkozatát,
 • a program megvalósításának időtartamát.

Támogatás kérhető:

 • tiszteletdíjakra,
 • útiköltségekre és
 • szakmai anyagok költségeire.

Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be.

A megpályázható összeg maximum 500 ezer forint.

Erre az altémára határon túli pályázatokat is vár a kollégium

[Altéma kódszám: 2037]

5.      Művelődési közösségek

A pályázat célja: a folyamatosan működő művelődési közösségek szakmai tevékenységének, programjainak támogatása.

Pályázhatnak:

 • közművelődési intézmények,
 • bejegyzett közművelődési nonprofit szervezetek,
 • azok a jogi személyek, akik közművelődési feladatvállalásra vonatkozó közművelődési megállapodással rendelkeznek.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a pályázó közösség szakmai munkájának bemutatását,
 • a pályázati cél részletes indoklását,
 • a részletes költségvetést,
 • a 30% önrész vállalásáról szóló nyilatkozatot.

Támogatás kérhető:

 • tiszteletdíjakra,
 • útiköltségekre,
 • szakmai anyagok költségeire.

Egy pályázó egy pályázatot adhat be, de a pályázat több közösség támogatására is vonatkozhat.

Megpályázható összeg egy közösség esetén maximum 150 ezer forint, több közösség esetén maximum 1 millió forint.

[Altéma kódszám: 2032]

6.      Cirkuszművészet fejlesztése

A pályázat célja:

 • magas színvonalú cirkusz- és varietéműsorok létrehozásának támogatása,
 • a cirkuszműsorok fejlesztése, a műsorok bővítése, színvonalának emelése,
 • különleges külföldi produkciók meghívásának támogatása,
 • a cirkuszművészet újszerű törekvéseinek támogatása,
 • a cirkuszművészet kapcsolatainak erősítése más művészeti ágakkal,
 • a cirkuszművészettel foglalkozó közösségek, amatőr művészeti csoportok támogatása,
 • a cirkuszművészethez kapcsolódó tárgyi emlékek gyűjtésének, történeti kutatásának támogatása,
 • a cirkuszművészetre irányuló tudományos jellegű felmérések, kutatások támogatása.

Pályázati feltételek

Pályázhatnak:

 • vállalkozói igazolvánnyal rendelkező magánszemélyek,
 • cégbejegyzéssel rendelkező magánszemélyek, szervezetek,
 • közművelődési intézmények, civil szervezetek.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a cirkuszművészeti szervezetek esetén a szakmai főhatóságnál történt bejegyzés okmányát,
 • az egyéb szerveztek esetében a cégbejegyzési okmány, illetve a vállalkozói igazolvány másolatát,
 • a költségvetésben megjelölt 50% önrészre vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot.

Támogatás kérhető:

 • tiszteletdíjakra, utazási – és a témakörrel kapcsolatos szakmai anyagköltségekre.

[Altéma kódszám: 2035]

A határon túli pályázóknak magyarországi pénzügyi lebonyolítót kell felkérniük, amely kizárólag jogi személy lehet.

A kiadványra pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány-benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben minden kiadványuk vonatkozásában az Országos Széchényi Könyvtár felé teljesítették. Az igazolást a Könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári Palota F. épület 302. szoba) kell kérni és a pályázattal együtt benyújtani.

Nem adhat be pályázatot az, aki a 2001-ben elnyert támogatás(ok) rendeltetésszerű felhasználásáról szóló szakmai beszámolóját  és pénzügyi elszámolását a szerződésben megjelölt határidőig nem küldte meg az Igazgatóságnak, vagy egyéb,  lejárt határidejű elszámolási kötelezettségének nem tett eleget. Folyóirat támogatás esetén – a szerződés szerinti példányban – csatolni kell az év során megjelent számokat.

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2002. január 1-jétől érvényes új adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Az Igazgatóság felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2002-ben valamennyi pályázónak és lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját (a határon túli pályázók esetében magyar fordításban is) az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint.

A pályázatok 2002. február 12-ig beérkezően nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére (H-1062 Budapest, Bajza u. 32.). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A pályázathoz szükséges adatlap ugyanezen a címen, továbbá a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának Ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) szerezhető be személyesen. Az NKA Igazgatóságától adatlap – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – postai úton is igényelhető, valamint letölthető az NKA honlapjáról.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. A támogatás terhére a fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy a lebonyolító – a pályázóval történő megállapodás alapján – a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalánydíjként,  amennyiben a támogatási szerződés másként nem rendelkezik.

A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap.  A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatok anyagát nem őrizzük meg és nem küldjük vissza.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatóságának címén és telefonszámán (351-5461/141-es mellék) az ügyfélszolgálattól kérhető.

Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig.

Közművelődési Szakmai Kollégium