A KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA, II. FÉLÉV


Nemzeti Kulturális Alapprogram

A KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Kollégium pályázatot hirdet a 2003. évi szakmai tevékenységek támogatása és fejlesztése céljából az alábbi témakörökben:

1. Közművelődési szakmai folyóiratok támogatására

Pályázat nyújtható be a közművelődés országos, regionális, megyei szakmai, módszertani folyóirataira és periodikáira. (Csak hazai bejegyzésű periodikák vehetnek részt.)

A pályázathoz csatolni kell a jelen helyzetnek megfelelő adatokat tartalmazó lapbejegyzés másolatát.

A pályázatokat a lap alapítója / tulajdonosa vagy kiadója nyújthatja be a főszerkesztő /felelős szerkesztő ellenjegyzésével.

Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be.

Támogatás kérhető: tiszteletdíjakra, illetve azok járulékaira, valamint papír- és nyomdaköltségekre.

A pályázók a szerkesztőségeknél felmerülő munkabérekre és járulékaira támogatást nem igényelhetnek.

A pályázathoz nyilatkozatot kell mellékelni, mely tartalmazza a 2003. januárt – 2003. december között megjelenő lapszámok megjelentetésének ütemezésére, a megjelentetni kívánt példányszámra és a terjesztés módjára vonatkozó kiadói elgondolást.

Összevont lapszám egy megjelentetésnek számít.

A kollégium nem támogatja:

 • az országos és helyi értékeket bemutató honismereti, helytörténeti, valamint
 • a tudományos és ismeretterjesztés folyóiratait és periodikáit,
 • az egyedi kiadványokat, monográfiákat,
 • a helyi újságokat és az intézményi hírleveleket,
 • a nem közművelődési szakterületekhez tartozó (ipari, kereskedelmi, közgazdasági, mezőgazdasági, egészségügyi, oktatási, közgyűjteményi, stb.) szaklapokat és periodikákat.

Altéma kódszáma: 2001

2. Országos és regionális közművelődési rendezvényekre

A pályázat célja: azoknak a 2003. január 1 – 2003. június 15. között megrendezésre kerülő országos és regionális rendezvényeknek, amatőr művészeti fesztiváloknak, találkozóknak a támogatása, amelyek erősítik az ország, a régió kulturális/közművelődési tevékenységét, bemutatják értékeit.

A kollégium kiemelten támogatja:

 • a felmenő rendszerű,
 • a legalább negyedik alkalommal megrendezésre kerülő,
 • a gyermek és ifjúsági korosztály részvételével megvalósuló, különböző közművelődési intézmények együttműködésére alapozott programokat.

Pályázhatnak:

 • közművelődési intézmények
 • bejegyzett közművelődési nonprofit szervezetek.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a rendezvény előzményeit bemutató ismertetőt és annak szakmai értékeit reprezentáló anyagokat, híradásokat,
 • a rendezvény részletes programtervezetét és költségvetését, eseményenkénti bontásban is, külön feltüntetve az amatőr művészeti csoportok részvételére igényelt támogatás összegét,
 • a 30%-os önrészre vonatkozó kötelezettségvállalást,
 • a társrendezők és a programban résztvevők együttműködésére vonatkozó szándéknyilatkozatot,
 • a rendezvény tervezett időtartamát és a résztvevők várható létszámát.

Előnyben részesülnek a pályázati cél megvalósításához többféle támogatásra és forrásra számító rendezvények. Az erre vonatkozó szándéknyilatkozatokat a pályázathoz mellékelni kell.

Támogatás kérhető:

 • az amatőr művészeti csoportok, amatőr szereplők fellépésével kapcsolatos útiköltségre, szállásköltségre és csoportos étkeztetésre,
 • a közreműködők tiszteletdíjára és járulékára (kivéve szervezési költség), a rendezvény kapcsán felmerülő bérleti díjra és PR-költségekre.

Egy pályázó egy pályázatot adhat be, de a pályázat több esemény támogatására is vonatkozhat.

Altéma kódszáma: 2007


A pályázatok 2002. szeptember 19 -ig beérkezően

nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére

(H–1062 Budapest, Bajza u. 32.) A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2002. január 1-jétől érvényes új adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Nem nyújthat be pályázatot az, aki korábbi, az Alapprogram bármely kollégiumától kapott támogatással kapcsolatos beszámolási és pénzügyi elszámolási kötelezettségének nem tett eleget.

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá bankszámlával nem rendelkező, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint külföldi székhelyű pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet.

Az Igazgatóság felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2002-ben valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2002. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, e mellékletek ismételt becsatolása alól mentesülnek.

A határon túli pályázóknak – a tájékoztatóban foglaltaktól eltérően – pályázatukhoz mellékelniük kell a hatályos alapító okirat és a bírósági bejegyző végzés közjegyzővel hitelesített másolatát és azok magyar fordítását, valamint az érvényes aláírási címpéldányt.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról továbbá személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) Az adatlap postai úton is igényelhető– bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (pl.: kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az Igazgatóságon átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető
(tel.: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig.

 

Közművelődési Szakmai Kollégium