A KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Pályázati tudnivalók | Nyomtatható verzió

Nyomtatható verzió

A KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA honlapján lehet, a kitöltött és kinyomtatott adatlapot az NKA Igazgatóságára kell beküldeni.

A pályázatok ilyen módon történő elkészítése a www.nka.hu portál „Pályáztatás” cím alatt található „Pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet.

A kollégium pályázatot hirdet a tárgykörébe tartozó 2008. január 1. – 2008. december 31. között kiadásra kerülő, hagyományos és internetes megjelenésű  szakmai folyóiratok megjelentetésének vissza nem térítendő támogatására.

1. Hagyományos folyóiratok

Altéma kódszáma: 2001

A pályázaton hazai bejegyzésű, valamint határon túli magyar nyelvű, alapvetően közművelődési célt szolgáló folyóirat tulajdonosa vagy kiadója vehet részt, a főszerkesztő — felelős szerkesztő — ellenjegyzésével.

 • Támogatás csak olyan lap esetében adható, amely lap megjelenésének száma eléri az évi négy alkalmat,
 • összevont lapszám beszámítása csak a havonta megjelenő folyóiratok esetében lehetséges, évente legfeljebb egyszer, amennyiben az összevont lapszám terjedelme eléri, vagy meghaladja egy lapszám terjedelmének 160 %-át,
 • külön kerülnek támogatásra az évkönyv és hírlevél típusú termékek,
 • külön kerülnek támogatásra a kiemelt évfordulókhoz kapcsolódó tematikus lapszámok.

A pályázónak csatolnia kell:

 • a lapbejegyzés másolatát,
 • határon túli folyóirat esetében a lapbejegyzés hitelesített magyar fordítását (amennyiben a 2007. évre nem volt NKA által támogatott folyóirat pályázata),
 • az utolsó megjelent lapszámot,
 • új lap indítása esetén egy példány próbaszámot, a tervezett lap céljainak, ütemtervének, költségvetésének, továbbá a terjesztés módjának ismertetésével, a célközönség bemutatásával.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy pályázni csak a folyóirat közvetlen előállítási költségének (a kötelezően kitöltendő folyóirat betétlap 36. sora) maximum 80%-ára lehet. A kollégium pozitív döntés esetén (a támogatások elaprózódásának megakadályozása érdekében) az igényelt összeg 70 százalékánál kisebb támogatást nem, vagy csak rendkívüli esetben szavaz meg.

A kollégium a támogatási összeget csökkentheti abban az esetben, ha a nyomtatott példányszám 40 %-át meghaladja a remittenda.

Fenti szempontoktól a kollégium csak kivételes esetben és egyhangú szavazással térhet el.
A pályázónak pályázatában írásban kell vállalnia, hogy – ha az NKA erre fölkéri – aláveti magát a MATESZ egyszerűsített auditálásának. Ez a szabály a határon túli folyóiratokra nem vonatkozik.

A támogatást elnyert folyóiratok első vagy hátsó borítójukon (B1, B4) kötelesek feltüntetni az NKA érvényes logóját, mely az NKA portáljáról (www.nka.hu) letölthető.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

 • szerzői honorárium (írói, illusztrátori, fotó),
 • szerzői jogdíjak,
 • fordítói, lektorálási honorárium, 
 • szerkesztői (főszerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium,
 • nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
  • szövegbevitel (írás), képbevitel, szkennelés,
  • kiadványszerkesztés‚ tördelés,
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
  • korrektúra,
 • nyomdaköltség (tényleges nyomdaköltség – nyomdaszámla).

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, úgy azt röviden indokolnia kell, s ennek alapján a kollégium saját hatáskörben dönt. Amennyiben a pályázó elmulasztja az indoklást, a kollégium a kért jogcímet nem fogadja el.

Amennyiben a folyóiratnak hozzáférhető internetes formája is van, és ahhoz is kér támogatást, akkor külön pályázatot kell benyújtania (új pályázati adatlappal és betétlappal).

A támogatás összege visszaigényelhető általános forgalmi adóra nem használható fel.

A pályázathoz kötelezően benyújtandó betétlap költségvetését bruttó (ÁFÁ-val növelt) értéken kell kitölteni.

Az altéma támogatási keretösszege: 25 millió Ft

2. Internetes folyóiratok

Altéma kódszáma: 2001

A pályázaton hazai bejegyzésű, valamint határon túli magyar nyelvű, alapvetően közművelődési célt szolgáló, interneten megjelenő folyóirat (ideértve a közművelődési tartalmú, hírlevél típusú lapokat is) tulajdonosa vagy kiadója vehet részt, a főszerkesztő — felelős szerkesztő — ellenjegyzésével.

A pályázathoz csatolni kell

 • a folyóirat (közművelődési tartalmú hírlevél) hozzáférhető web-címét és
 • a honlapról készült utolsó printeket,
 • hagyományos folyóiratról való áttérés esetén az utolsó nyomtatásban megjelent lapszámot.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy pályázni csak a folyóirat közvetlen előállítási költségének (a kötelezően kitöltendő folyóirat betétlap 36. sora) maximum 80%-ára lehet. A kollégium pozitív döntés esetén (a támogatások elaprózódásának megakadályozása érdekében) az igényelt összeg 70 százalékánál kisebb támogatást nem, vagy csak rendkívüli esetben szavaz meg.

Fenti szempontoktól a kollégium csak kivételes esetben és egyhangú szavazással eltérhet.

A kollégium előnyben részesíti a hagyományos közművelődési folyóiratok és eddig nyomtatásban megjelent hírlevelek internetes megjelentetésre való áttérését célzó pályázatokat, saját és nem átvett anyagok közlését.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

 • szerzői honorárium (írói, illusztrátori, fotó),
 • szerzői jogdíjak,
 • fordítói, lektorálási honorárium,
 • szerkesztői (főszerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium,
 • előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
  • szövegbevitel (írás), képbevitel, szkennelés,
  • korrektúra,
 • kódolás (HTML nyelvre) (adatfeltöltés),
 • publikáció megjelentetés (szolgáltatás)

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, úgy azt röviden indokolnia kell, s ennek alapján a kollégium saját hatáskörben dönt. Amennyiben a pályázó elmulasztja az indoklást, a kollégium a kért jogcímet nem fogadja el.

A támogatás összege visszaigényelhető általános forgalmi adóra nem használható fel.

A pályázathoz kötelezően benyújtandó betétlap költségvetését bruttó (ÁFÁ-val növelt) értéken kell kitölteni.

Az altéma támogatási keretösszege: 15 millió Ft

A támogatott pályázó a támogatás összegére a megkötött szerződés birtokában 2008. évben számíthat a 2007. évi támogatások elszámolásának elfogadása után.

A pályázat 2007. december 12-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Közművelődési Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!