A KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Nemzeti Kulturális Alapprogram

A Közművelődési Szakmai Kollégium pályázati felhívása

 

A Közművelődési Szakmai Kollégium pályázatot hirdet

 

Felhívjuk pályázóink figyelmét arra, hogy a támogatások utalására 2006-ban kerül sor!

1. Művészeti előadássorozatok támogatására

 

Altéma kódszáma 2017                                                                                                           

Pályázat nyújtható be a 2006. január 1. – május 31. közötti előadássorozatok megvalósításának támogatására, amelyek közé értendők:

 • az amatőr művészeti csoportok vezetői számára szervezett művészeti jellegű, friss információkat nyújtó, az új művészeti áramlatok gyakorlati alkalmazását segítő előadások,
 • a közművelődési szakemberek legújabb művészeti irányzatokban való eligazodását segítő előadások.

Az előadásokat minimum tíz fő részvételével kell megtartani.

Pályázhatnak

 • közművelődési intézmények, megyei (fővárosi) közművelődési szakmai tanácsadó, szolgáltató szervezetek
 • alaptevékenységként közművelődési célú –, legalább 2004. januárjától működő civil szervezetek

Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be, maximálisan 200 .000 , -Ft igénnyel.

A pályázathoz csatolni kell

 • a megvalósítandó előadássorozat leírását, tartalmi felépítését, a megvalósítás ütemezését,
 • a programban résztvevők körének jelölését,
 • együttműködési szándéknyilatkozatokat,
 • a feladatot vállaló oktatók szándéknyilatkozatait, szakmai kvalitásaikat igazoló dokumentumokat.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

 • az előadók tiszteletdíja, illetve azok számlás kifizetése,
 • az előadók utazási és szállásköltsége.

A kollégium előnyben részesíti azon pályázókat

 • akik, vagy amelyek kistérségi, vagy több megyés összefogással hirdetik meg a programot,
 • akik, vagy amelyek a program tervezésekor a gyakorlati hasznosíthatóságot tartják szem előtt.

A kollégium valamennyi pályázat elbírálásánál az alábbi szempontokat veszi elsődlegesen figyelembe:

 • a pályázat megfelelése a kiírás tartalmi és formai követelményeinek
 • a pályázatban foglaltak szakmai megalapozottsága; céljának, tartalmának kidolgozottsága, színvonala, értéke,
 • a pályázó eddigi szakmai munkája,
 • a költségvetés megalapozottsága, realitása, az önrész mértéke,
 • a program várható eredménye                                                        

A pályázatok
2005. szeptember 30-ig beérkezően
nyújthatóak be az NKA Igazgatóságának postacímére (H – 1388. Budapest, Pf. 82.).
A határidőn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2005. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt melléklettel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minősítéséhez, szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el . A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek (amennyiben nem rendelkezik saját adószámmal és számlaszámmal), valamint külföldi székhelyű pályázónak.
A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2005-ben valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2005.évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) Az adatlap postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető (tel.: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig.

Közművelődési Szakmai Kollégium