A KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A KÖzmŰvelŐdÉsi Szakmai KollÉgium pÁlyÁzati felhÍvÁsa

A kollégium pályázatot hirdet 2005. évi szakmai tevékenységek támogatása és megújítása céljából az alábbi témakörökben:

1. Országos és regionális nem hivatásos művészeti találkozók, rendezvények támogatására

Altéma kódszáma: 2007

Pályázat nyújtható be a 2005. július 1. – 2006. február 15. között megrendezésre kerülő, több intézmény és szervezet együttműködésével megvalósuló programokra.

Pályázhatnak:

 • országos, megyei és városi közművelődési intézmények
 • 2003. január 1-én már működött, alaptevékenység szerint közművelődési célú országos, regionális vagy megyei hatókörű civil szervezetek

Előnyben részesülnek az alábbi sorrendben:

 • azok a hagyományosan megrendezésre kerülő események, amelyeket eddig széles szakmai elismerés övezett
 • az adott nem hivatásos művészeti ágban tevékenykedők minél nagyobb százalékát bevonó rendezvények
 • a határokon átívelő együttműködésen alapuló találkozók
 • a felmenő rendszerű, megyei, regionális és országos rendezvényt is tartalmazó események
 • az adott művészeti ág nemzetközi szervezetei által elismert rendezvények
 • a minél nagyobb százalékú önrészt vállaló pályázatok

A pályázathoz csatolni kell:

 • a rendezvény tartalmi leírását, a részletes megvalósítási tervet, ütemezését, a rendezvény tervezett időpontját, helyét, résztvevőinek körét
 • a megvalósításban részt vevők együttműködési szándéknyilatkozatát
 • a teljes költségvetést (több rendezvény esetén rendezvényenkénti bontásban)
 • a teljes bekerülési költség 30 %-ára vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot
 • országos, regionális vagy megyei hatókörű civil szervezet esetén a 2004. évi szakmai tevékenységről készített beszámolót
 • a pályázó 2003. évi közművelődési tevékenységéről számot adó statisztikai jelentés másolatát (nyilvántartási szám: 1438)

Támogatás kérhető:

 • szállásköltségre
 • csoportos étkeztetésre
 • tiszteletdíjakra és azok járulékaira, illetve ezek számlás kifizetésére (dologi költség)
 • utazási és szállítási költségekre
 • PR költségekre
 • bérleti díjakra

A kollégium hivatásos produkciók költségeit nem támogatja.

Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be, de a pályázat több esemény támogatására is vonatkozhat.

2. Közművelődési programok tájoltatására

Altéma kódszáma: 2031

Pályázat nyújtható be a közművelődési szempontból hátrányos települések művészeti programokkal való ellátásának támogatására. A megvalósítás időszaka: 2005. május 1 – 2006. május 31.

Pályázni lehet:

 • az amatőr művészeti mozgalom magas színvonalon működő műhelyeinek eredményeként létrejött produktumok bemutatásának támogatására
 • hivatásos művészek által produkált, magas színvonalú, értékes programok tájoltatására

Pályázhatnak:

 • közművelődési intézmények
 • alaptevékenységként közművelődési célú civil szervezetek

Előnyben részesül az alábbi sorrendben:

 • hivatásos, vagy amatőr művészek által előadott versműsorok, komolyzenei szóló- vagy kamarakoncertek tájoltatása
 • állami, szakmai, helyi önkormányzati kitüntetéssel, díjjal rendelkezők műsorának, illetve minősítéssel rendelkező produkcióknak tájoltatása
 • az a tájoltatás, amelynek megvalósítási helye – minél nagyobb számban – a 7/2003. (I. 14.) kormányrendeletben felsorolt település
 • a helyi közösségfejlesztést kimutathatóan szolgáló tájoltatás

A pályázathoz csatolni kell:

 • a programok helyszínéül szolgáló települések, intézmények fogadó nyilatkozatait
 • a program részletes ismertetését (maximum 3 oldal terjedelemben)
 • a programot megvalósító amatőr csoportok eddigi tevékenységét, eredményeit ismertető tájékoztatót, illetve (amennyiben nem a szervezet a pályázó) az adott szakterület országos szakmai civil szervezetének ajánlását (pl.: Magyar Színjátékos Szövetség, MAFOSZ, Magyar Versmondók Egyesülete stb.)
 • a hivatásos művészek vagy együttesek munkáját, szakmai sikereit, eredményeit ismertető dokumentumokat, amelyek garanciát nyújtanak a színvonalas megvalósításra

Támogatás kérhető:

 • tiszteletdíjra és járulékaira, vagy annak számlás kifizetése (dologi költség)
 • utazási és szállítási költségekre
 • szállásdíjra
 • szerzői jogdíjra

A pályázaton igényelhető összeg

 • országos, megyei, fővárosi – közművelődési szakmai tanácsadást és szolgáltatást végző szervezet koordinálásában megvalósuló programcsomag esetén maximum 5.000.000,-Ft
 • egyéb pályázat esetén maximum 500.000,-Ft

Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be, de a pályázat vonatkozhat több esemény támogatására is.

3. Művelődési közösségek szakmai tevékenységének, valamint közművelődési célú nyári táborok támogatására

Altéma kódszáma: 2032

Pályázat nyújtható be a folyamatos működő helyi művelődési közösségek 2005. május 1 – 2006. április 30. között megvalósítani tervezett szakmai tevékenységeinek, műhelymunkáinak támogatására, művészeti tehetséggondozó, ismeretterjesztő, környezeti nevelést szolgáló vagy komplex nyári táborok támogatására.

A kollégium kiemelten támogatja a felnőtt közösségek informatikai táborait.

Pályázhatnak:

 • közművelődési intézmények
 • a helyi önkormányzattal közművelődési feladatvállalásra megállapodást kötött jogi személyek
 • alaptevékenység szerint közművelődési célú országos, regionális vagy megyei hatókörű civil szervezetek

Támogatás kérhető:

 • tiszteletdíjakra és azok járulékaira, illetve ezek számlás kifizetésére (dologi költség)
 • útiköltségre, szállítási költségre
 • szakmai anyagok költségeire
 • szállás- és csoportos étkezés költségeire
 • bérleti díjakra
 • kulturális programok belépőire

A pályázathoz csatolni kell:

 • a pályázó közösség szakmai munkájának bemutatását (max imum 3 oldalban)
 • a pályázati cél részletes indoklását, programját, tervezett időtartamát és a résztvevők várható létszámát
 • részletes költségvetést (több közösségek esetén közösségenkénti bontásban)
 • a szakmai vezető(k) rövid (maximum 1 oldalas) szakmai önéletrajzát
 • a költségvetésben megjelölt 30 % önrészre vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot
 • a helyi közművelődési feladatellátásra a települési önkormányzattal kötött megállapodás önkormányzat által hitelesített másolatát
 • a pályázó 2003. évi közművelődési tevékenységéről számot adó statisztikai jelentés másolatát (nyilvántartási szám: 1438)
 • a pályázó közművelődési intézmény, civil szervezet hatályos alapító okiratának másolatát

Egy pályázó egy pályázatot adhat be, de a pályázat több közösség, illetve tábor támogatására is vonatkozhat.

Megpályázható összeg közösségenként/táboronként 200 000 – 400 000,- Ft (a létszám és a költségigények függvényében).

4. Hátrányos helyzetű települések közművelődési tevékenységeinek felélesztésére, folyamatos szakmai munkára

Altéma kódszáma: 2008

Pályázatot nyújthat be

a 64/2004 (IV.15.) kormányrendelet 5. számú mellékletében felsorolt 235 település önkormányzata, a település közművelődési folyamatainak támogatására, rendezvényekre, állandó programokra.

Támogatás kérhető:

 • tiszteletdíjakra és járulékos költségeire, illetve ezek számlás kifizetésére (dologi költség)
 • PR költségekre
 • bérleti díjakra
 • utazási és szállítási költségekre
 • szakmai anyagok költségeire

A kollégium előnyben részesíti a települések felzárkóztatását segítő értékmegőrző- és teremtő kulturális tevékenység, közművelődési célú programok, és a kistérségi együttműködéseken alapuló rendezvények megvalósítását.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a rendezvény, program részletes leírását, megvalósítási tervét, időpontját és célközönségét
 • programonkénti részletes költségvetést
 • az esetleges együttműködő települések önkormányzatainak együttműködési szándéknyilatkozatát

Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be.

Ehhez az altémához tartozó pályázat csak a melléklettel együtt érvényes!

Ennél az altémánál – a tárgyilagos elbírálás megkönnyítésére – a pályázónak az alábbi, mellékletben is csatolt szempontokat bővebben szükséges kifejtenie. Ennek hiányában a pályázat érvénytelen.

5. A hazai cirkuszművészet fejlesztésére

Altéma kódszáma: 2035

Pályázat nyújtható be:

 • magas színvonalú cirkusz- és varietéműsorok, vizsgaelőadások támogatására
 • a cirkuszműsorok színvonalának emelésére, a műsorok fejlesztésére, bővítésére
 • különleges külföldi produkciók meghívásának támogatására
 • a cirkuszművészet újszerű törekvéseinek, új artistaszámok alkotásának támogatására
 • a cirkuszművészet alapítványai, hivatásos bűvész egyesületek, amatőr csoportok támogatására
 • a cirkuszművészethez kapcsolódó tárgyi emlékek gyűjtésének, történeti kutatásának támogatására
 • a cirkuszművészetre irányuló tudatos jellegű felmérések, kutatások támogatására

Pályázhatnak:

 • vállalkozói igazolvánnyal rendelkező magánszemélyek
 • cégbejegyzéssel rendelkező magánszemélyek, szervezetek
 • közművelődési intézmények

A pályázathoz csatolni kell:

 • a pályázati cél részletes leírását
 • a program teljes költségvetését
 • a program összköltségvetésének 50 %-ára vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot

Támogatás kérhető:

 • tiszteletdíjakra, azok járulékaira, valamint ezek számlás kifizetésére (dologi költség)
 • utazási és szállítási költségekre
 • a pályázati céllal kapcsolatos szakmai anyagköltségekre

A pályázatok
2005. március 7-ig beérkezően
nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H.- 1062 Budapest, Bajza u. 32.). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2005. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt melléklettel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minősítéséhez, szükséges betétlappal –  felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek (amennyiben nem rendelkezik saját adószámmal és számlaszámmal), valamint külföldi székhelyű pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2005-ben valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint.  Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2005.évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá  személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.)  Az adatlap  postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító,  a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a  támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet.  A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán  átvehetők  a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető
(tel.: 351-5461/141-es mellék).
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig.

Közművelődési Szakmai Kollégium