A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Nemzeti Kulturális Alapprogram

A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A kollégium pályázatot hirdet 2004. II. félévére, a magyar történelem levéltári kutatására, és az eredmények közzétételére az alábbi témákban:

1. Levéltári ismertetők, segédletek készítésére

Altéma kódszáma: 2233

Levéltári ismertetõk és a tartalmi feltárást elõsegítõ egyéb segédletek készítésére, számítógépre vitelére és közreadására pályázhatnak levéltárak és levéltári szakmai szervezetek.

Támogatás kérhetõ:

 • szerzõi honoráriumra és járulékaira (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetésre
 • fordítói, lektorálási honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésre
 • szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ-programozó) honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésre
 • futtató program megvételére,
 • nyomdai elõkészítési munkákhoz az alábbi jogcímekre
  • szöveg-, és képbevitelre, írásra, szkennelésre
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúra
 • nyomdaköltségre az alábbi jogcímekre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, kötés, körbevágás, csomagolás)

2. Forráskiadványok előkészítésére

Altéma kódszáma: 2231

A közgyüjteményekben őrzött dokumentumok, forráskiadványok – nyomtatott és elektronikus formában – történő előkészítésére pályázhatnak magyarországi levéltárak és levéltári szakmai szervezetek.

Támogatás kérhető:

Hagyományos megjelentetés esetén:

 • szerzõi honoráriumra és járulékaira (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetésre,
 • fordítói, lektorálási honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésére
 • szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésre)

CD-n történõ megjelentetés esetén:

 • szerzõi honoráriumra és járulékaira (illusztrátori, fotó) vagy számlás kifizetésre,
 • fordítói, lektorálási honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésre
 • szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésre.

3. Forráskiadványok közzétételére

Altéma kódszáma: 2231

A közgyüjteményekben őrzött dokumentumok nyilvánossá tételére, forráskiadványok – nyomtatott és elektronikus formában – történő közzétételére pályázhatnak magyarországi levéltárak és levéltári szakmai szervezetek.

Támogatás kérhető

Hagyományos megjelentetés esetén:

 • nyomdai elõkészítési munkákra az alábbi jogcímekre
  • szöveg-, és képbevitelre (írás, szkennelés)
  • kiadványszerkesztésre (szedés, tördelés)
  • képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúrára
 • nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, kötés, körbevágás, csomagolás

CD-n történő megjelentetés esetén:

 • szöveg-, és képbevitelre (írás, szkennelés)
 • képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás)
 • korrektúrára
 • futtató program megvételére
 • gyártási és csomagolási költségre [levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége (floppy, CD), nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás].

Támogatást igényelni nyomdaköltségre, CD-sokszorosításra csak a kézirat, illetve masterlemez beadásával lehet. A pályázathoz nyomdai, illetve nyomtatási árajánlatot mellékelni kell.

4. Határon túli magyar vonatkozású források kiadásának előkészítésére és megjelentetésére

Altéma kódszáma: 2231

Határon túli gyűjteményekben őrzött magyar vonatkozású levéltári források kiadásának előkészítésére és közzétételére pályázhatnak határon túli tudományos kutatók és szervezetek.

Támogatás kérhető:

 • szerzői honoráriumra ( írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetésre,
 • fordítói, lektorálási honoráriumra, vagy számlás kifizetésre,
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honoráriumra, vagy számlás kifizetésre,
 • nyomdai előkészítési munkákra:
  • szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés),
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),
  • korrektúra,
  • képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás),
 • nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, kötés).

Támogatást igényelni nyomdaköltségre, csak a kézirat beadásával lehet. CD-n történő megjelentetés esetén a pályázathoz mellékelni kell a master-lemezt.

5. Hungarika-kutatásra

Altéma kódszáma: 2235

Magyar vonatkozású külföldi levéltári anyagok helyszíni kutatására, feltárására, jegyzékelésére pályázhatnak hazai és határon túli levéltárosok.

Támogatás kérhető:

 • útiköltségre,
 • szállásköltségre,
 • honoráriumra,
 • másolási költségre.

A pályázónak mellékelnie kell a Magyar Országos Levéltár főigazgatójának szakmai ajánlását, valamint a kutatás konkrét munkatervét. A jegyzékeket és másolatokat a Magyar Országos Levéltárban kell elhelyezni. Az erről szóló igazolást a beszámolóhoz csatolni kell.

6. Eszközvásárlás határon túli egyházi levéltárak részére

Altéma kódszáma: 2205

Pályázhatnak a határon túli magyar egyházak levéltári anyagaiknak állományvédelméhez szükséges eszközök beszerzésére.

Támogatás kérhető:

 • irattároló állványokra,
 • irattároló szekrényekre és azok összeszerelésére,
 • savmentes dobozokra,
 • Magyarországon vásárolt eszközök esetében azok szállítására, illetve vámköltségére.

7. Évkönyvek és gyűjteményes kötetek megjelentetésére

Altéma kódszáma: 2212

Évkönyvek és gyűjteményes kötetek, valamint idegen nyelven megjelenő reprezentatív levéltári kiadványok megjelentetésére pályázhatnak magyarországi levéltárak és levéltári szakmaiszervezetek.

Támogatás kérhető:

 • nyomdaköltségre ( levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, kötés, csomagolás).

A pályázathoz mellékelni kell:

 • lektorált kéziratot,
 • tartalomjegyzéket,
 • nyomdai árajánlatot.

A pályázatok
2004. október 20-ig beérkezően
nyújthatóak be az NKA Igazgatóságának címére
(H – 1388. Budapest, Pf. 82.) A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minősítéséhez, illetve a költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint külföldi székhelyű pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004.évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) Az adatlap postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető
(tel.: 351-5461/141-es mellék).
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig.

Levéltári Szakmai Kollégium