A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Nemzeti Kulturális Alapprogram

A Levéltári Szakmai Kollégium Pályázati Felhívása

A Kollégium pályázatot hirdet 2003. II. félévére, a magyar történet levéltári kutatására, és az eredmények közzétételére az alábbi témákban:

 1. Levéltári ismertetők, segédletek készítésére

Levéltári ismertetők és a tartalmi feltárást elősegítő egyéb segédletek készítésére, számítógépre vitelére és közreadására pályázhatnak levéltárak, és levéltárosok.

Támogatás kérhető:

 • szerzői honorárium és járulékaira (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetésre
 • fordítói, lektorálási honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésre
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztőprogramozó) honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésre
 • nyomdai előkészítési munkákra az alábbi jogcímekre
  • szöveg -, és képbevitel, írás, szkennelés
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúra
 • nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás)
 • futtató program megvételére

Altéma kódszáma: 2233

2. Honlap készítésére, fejlesztésére és frissítésére

Intézményi közhasznú információk internetes megjelentetésére pályázhatnak levéltárak.

Támogatás kérhető:

Internetes megjelentetés esetén

 • szerzői honoráriumra és járulékaira (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetésre
 • szerzői jogdíjakra
 • fordítói, lektorálási honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésre
 • szerkesztői (tervezőszerkesztő, képszerkesztő,programozó) honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésre
 • program megvételére,
 • előkészítési munkák alábbi jogcímeire
  • web-oldal grafikai tervezésének tiszteletdíjára és járulékaira, vagy számlás kifizetésre
  • szöveg-, és képbevitelre, (írás, szkennelés)
  • képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúrára
 • kódolásra (HTML-nyelvre, adatfeltöltés)
 • publikáció megjelentetésére (szolgáltatás)
 • frissítésre (új HTML-re, kódolás, adatfeltöltés)

Altéma kódszáma: 2228

3. Forráskiadványok előkészítésére és közzétételére

A levéltárakban őrzött dokumentumok nyilvánossá tételére, forráskiadványok előkészítésére és megjelentetésére nyomtatott és elektronikus formában, pályázhatnak levéltárak és levéltárosok.

Támogatás kérhető:

Hagyományos megjelentetés esetén

 • szerzői honorárium és járulékaira (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetésre,
 • fordítói, lektorálási honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésre
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésre,
 • nyomdai előkészítési munkákra az alábbi jogcímekre
 • szöveg -, és képbevitelre, (írás, szkennelés)
 • kiadványszerkesztésre (szedés, tördelés)
 • képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás)
 • korrektúrára
 • nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás)

CD-n történő megjelentetés esetén

 • szerzői honoráriumra és járulékaira(illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetésre,
 • fordítói, lektorálási honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésre,
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésre,
 • előkészítési munkák az alábbi jogcímekre
 • szöveg -, és képbevitelre, (írás, szkennelés)
 • képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás)
 • korrektúrára
 • sokszorosítási költségre
 • gyártási és csomagolási költség (levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége /floppy, CD/, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás)

Támogatást igényelni nyomdaköltségre, CD-sokszorosításra csak a kézirat, illetve master-lemez beadásával lehet. A pályázathoz nyomdai, illetve nyomtatási árajánlatot mellékelni kell.

Altéma kódszáma: 2231

4. Évkönyvek és gyűjteményes kötetek megjelentetésére

Évfordulókhoz kapcsolódó kiadványok, gyűjtemények, valamint idegen nyelven megjelenő reprezentatív levéltári kiadványok megjelentetésére pályázhatnak levéltárak.

Pályázni nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás) lehet.

A pályázathoz mellékelni kell: a lektorált kéziratot, tartalomjegyzéket, nyomdai árajánlatot.

Altéma kódszáma: 2212

5. Hungarica kutatásra

Magyar vonatkozású külföldi levéltári anyagok helyszíni kutatására, feltárására, jegyzékelésére, másolatok megvásárlására pályázhatnak hazai és határon túli levéltárosok.

Pályázni lehet:

útiköltségre, szállásköltségre, levéltári anyag megvásárlására és másolási költségre.

A pályázónak mellékelnie kell a Magyar Országos Levéltár szakmai ajánlását, valamint a kutatás konkrét munkatervét.A jegyzékeket és másolatokat a Magyar Országos Levéltárban kell elhelyezni.

Altéma kódszáma: 2235

6. Eszközvásárlás határon túli egyházi levéltárak részére

Pályázhatnak a határon túli magyar egyházi levéltárak anyagainak állományvédelméhez szükséges eszközök beszerzésére.

Támogatás kérhető

 • technikai eszközökre (iratfertőtlenítőre, irattároló állványokra, savmentes irattároló dobozokra), továbbá az eszközök szállítására és a kapcsolódó vámköltségekre.

Altéma kódszáma: 2205


A pályázatok
2003. október 14-ig beérkezően
nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H-1388 Budapest, Pf.: 82.) A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2003. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint külföldi székhelyű pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2003-ban valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2003. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) Az adatlap postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető
(tel.: 351-5461/141-es mellék).
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig

Levéltári Szakmai Kollégium