A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Nemzeti Kulturális Alapprogram

A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Levéltári Szakmai Kollégiuma pályázatot hirdet 2003. évre az alábbi célok megvalósítása érdekében.

1. Levéltári segédletek és forráskiadványok előkészítésére

Előnyt élveznek az évfordulókhoz kapcsolódó, valamint az idegen nyelven megjelenő reprezentatív levéltári kiadványok.

Pályázni lehet tiszteltdíjra (anyaggyűjtés, megírás, szerkesztés, fordítás, lektorálás), és annak járulékaira.

Altéma kódszáma: 2233

2. Levéltári segédletek és forráskiadványok megjelentetésére, számítógépre vitelére (honlap, CD, nyomtatás stb.).

Előnyt élveznek az évfordulókhoz kapcsolódó, valamint az idegen nyelven megjelenő reprezentatív levéltári kiadványok, továbbá azok a pályázatok, amelyek megadják a publikáció várható terjedelmét, csatolják a megjelentetés költségkalkulációját és a lektori véleményt (fordítás esetén az anyanyelvi lektorálást).

Pályázni lehet tiszteltdíjra (megírás, szerkesztés, fordítás, lektorálás), annak járulékaira, nyomdaköltségre a szükséges szoftver megvételére, vagy készíttetésére.

Altéma kódszáma: 2222

3. Magyarországi levéltárosok külföldi szakmai  szervezetekkel létesített kapcsolatainak ápolására, konferenciákon való részvételre, szakmai tapasztalatszerzésre, továbbképzésre

Ezen belül előnyt élvez a határon túli magyar gyűjteményekkel való hosszú távú szakmai együttműködés. Szükséges a program megvalósításának előre látható időpontját és tematikáját közölni.

Pályázni lehet útiköltségre, szállásköltségre, részvételi díj költségére.

Altéma kódszáma: 2203

 4. Magyar vonatkozású levéltári anyagok (Hungarica) kül- és belföldi feltárására, jegyzékelésére, megvásárlására, illetve másoltatására konkrét terv alapján.

Pályázni lehet útiköltségre, szállásköltségre, a levéltári anyag megvásárlására, a másoltatás költségeire.

Altéma kódszáma: 2235


A pályázatok 2003. március 27-ig beérkezően nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére (H-1062 Budapest, Bajza u. 32.).A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2003. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint külföldi székhelyű pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2003-ban valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint.  Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2003. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá  személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.)  Az adatlap  postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

 Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító,  a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a  támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet.  A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán  átvehetők  a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető
(tel.: 351-5461/141-es mellék).
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig

Levéltári Szakmai Kollégium