A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Levéltári Kollégium nyílt pályázatot hirdet a 2011.április 1.–2012. március 31. közötti időszakra a magyar történelem levéltári forrásainak kutatására és az eredmények közzétételének vissza nem térítendő támogatására.

A kollégium egy pályázati pontnál sem kíván önrészt és nevezési díjat előírni. A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésről szóló 2010.évi CLXIX. Törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.

A szakmai kollégium a pályázatok elbírálásánál az alább felsorolt szempontok részletes kifejtését veszi figyelembe:

 1. A pályázat hogyan illeszkedik a pályázó hosszú távú szakmai programjába.
 2. A témaválasztás indoklása, új információ tartalma.
 3. A téma mennyiben segíti a levéltári szolgáltatások bővítését.
 4. Milyen a pályázat pénzügyi megalapozottsága, megvalósíthatósága
 5. A pályázatoknál a feldolgozandó iratok részletes mennyiségi adatait a pályázó feltüntette-e.
 6. Elektronikus forma esetén a pályázat megvalósításánál az 1. sz. mellékletben foglalt követelmények szerint kell eljárni.
 7. On-line tartalomszolgáltatás esetén a pályázónak nyilatkoznia kell, hogy minimum 5 évig saját honlapján és a közös levéltári portálon biztosítja a hozzáférést.
 8. A lektor nem állhat a pályázó intézmény alkalmazásában és a lektori vélemény nem lehet két évnél régebbi.

Pályázni az alábbi témákban lehet:

1. Forráskiadványok előkészítésére

Altéma kódszáma: 2231

A közgyűjteményekben őrzött dokumentumok nyomtatott vagy elektronikus formában történő kiadásának előkészítésére pályázhatnak magyarországi levéltárak.

Támogatás kérhető:

 • szerzői honoráriumra (bevezető tanulmány, illusztráció, fotó) és annak járulékaira vagy számlás kifizetésre – max. 30.000 Ft/ 1ív = 40.000 n
 • fordítói, lektorálási honoráriumra és annak járulékaira, vagy számlás kifizetésére,
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honoráriumra és annak járulékaira, vagy számlás kifizetésre
 • szövegbevitelre  (adatrögzítés – 0,30 Ft/ leütés –  szkennelés – 15-30 Ft/lap minőségtől függően)

  Fontos szempontok a pályázat elbírálásánál:

 • a tervezett munka szinopszisa
 • az előkészítés foka

A pályázónak vállalnia kell, hogy a kézirat leadását követően a kiadvány 2 éven belül nyomtatott vagy elektronikus formában megjelenik.

Elszámoláshoz a lektori véleménnyel együtt a kéziratot is le kell adni.

Az altémában felosztható keretösszeg: 10 millió Ft

2. Forráskiadványok közzétételére

Altéma kódszáma: 2231

A közgyűjteményekben őrzött dokumentumok nyilvánossá tételére, forráskiadványok nyomtatott  vagy elektronikus formában történő megjelentetésére pályázhatnak magyarországi levéltárak.

A bírálatnál előnyt élveznek azok a kéziratok, amelyeknek előkészítését a kollégium támogatta.

Támogatás  kérhető:

– nyomdai előkészítési munkákra:

 • kiadványszerkesztésre (tördelés)
 • korrektúrára
 • illusztráció (fotó, kép) jogdíjára
 • nyomdaköltségre
 • gyártási költségre az elektronikus formátumnál

A pályázathoz mellékelni kell

 • a kéziratot a lektori véleménnyel együtt
 • 3 db nyomdai /vagy elektronikus előállítói árajánlatot

Fontos szempontok a pályázat elbírálásánál:

 • az árajánlat és a költségvetés szinkronja,
 • a kiadvány tervezett példányszáma mennyiben tükrözi az igényeket

Elszámoláshoz a kész kiadványt mellékelni kell és igazolni a kinyomtatott példányszámot.

Az altémában felosztható keretösszeg: 22 millió Ft

3. Levéltári segédletek közzétételére

Altéma kódszáma: 2233

Magyarországi levéltárak segédleteinek nyomtatott vagy elektronikus adathordozón történő (és egyidejű kötelező internetes) közzétételére. 

Támogatás kérhető:

 • adatrögzítésre  (szerződéses kifizetés esetén járulékkal – 0,30 Ft/ leütés)
 • szerkesztésre (szerződéses kifizetés esetén járulékkal)
 • korrektúrára
 • nyomdaköltségre
 • gyártásra, előállítási költségre

A pályázathoz mellékelni kell:

 • a kéziratot a lektori véleménnyel,
 • 3 db nyomdai árajánlatot,
 • elektronikus megjelentetés esetén lásd az 1. sz. mellékletet

Fontos szempontok a pályázat elbírálásánál:

 • a segédlet által feltárt levéltári anyag jelentősége

             
Az elszámoláshoz be kell nyújtani a kinyomtatott, vagy cd/dvd formátumú kiadványt ( igazolva a kinyomtatott példányszámot) és meg kell adni az internetes  hozzáférhetőséget.

Az altémában felosztható keretösszeg: 10 millió Ft.

4. Levéltári évkönyvek, évfordulókhoz kapcsolódó kiadványok előkészítésére és  megjelentetésére

Altéma kódszáma: 2212

Pályázhatnak magyarországi levéltárak és levéltári szakmai szervezetek.

Támogatás kérhető:

 • a technikai szerkesztő  és az olvasószerkesztő tiszteletdíjára (szerződéses kifizetés esetén járulékkal),
 • korrektúrára,
 • nyomdaköltségre ,
 • gyártási költségre az elektronikus formátumnál
 • szerzői honoráriumra és annak járulékaira, vagy számlás kifizetésre – max. 30.000 Ft/1ív = 40.000 n

A pályázathoz mellékelni kell

 •   a kéziratot a lektori véleménnyel együtt
 •   3 db nyomdai árajánlatot

Fontos szempontok a pályázat elbírálásánál:

 • a kiadvány tervezett  példányszáma mennyiben tükrözi az igényeket

Az elszámoláshoz mellékelni kell a kész kiadványt és igazolni a kinyomtatott példányszámot.

Az altémában felosztható keretösszeg: 12 millió Ft

5. Levéltári rendezvényekre

Altéma kódszáma: 2207

5/a Belföldi szakmai konferenciák, előkészítésére és lebonyolítására

 Pályázhatnak magyarországi levéltárak és levéltári szakmai szervezetek.

Támogatás kérhető:

 •   előadók
  • útiköltségére,
  • szállásköltségére,
  • tiszteletdíj  max. – 20.000Ft/ előadás
 •   országos rendezvény esetén a résztvevők
  • útiköltségére,
  • szállásköltségére,
 •   országos rendezvények esetén napi egyszeri csoportos étkeztetési költségre 1200 Ft/fő összeghatárig
 •   eszköz- és terembérleti díjra

A pályázathoz csatolni kell a rendezvény részletes programját és a meghívott előadók névsorát munkahelyük és beosztásuk feltüntetésével.

Fontos szempontok a pályázat elbírálásánál:

 • a rendezvény szakmai jelentősége,
 • a rendezvény iránti érdeklődés prognosztizált mértéke

Az elszámoláshoz mellékelni kell egy részletes, értékelő beszámolót, továbbá a rendezvény meghívóját és fotódokumentációját.

5/b Külföldi rendezvényekre

Külföldi szakmai konferenciákon, tapasztalatcseréken, szakmai továbbképzéseken való részvételre pályázhatnak magyarországi levéltárak és levéltári szakmai szervezetek

Támogatás kérhető

 •   útiköltségre
 •   szállásköltségre
 •   regisztrációs díjra

Fontos szempontok a pályázat elbírálásánál:

 • a rendezvényen való megjelenés célja
 • részvétel
 • aktív szerepvállalás

 

Az elszámoláshoz mellékelni kell a részletes beszámolót, melyet a pályázónak elektronikusan közzé kell tenni saját honlapján, illetve a közös levéltári portálon.

A pályázónak az 5/a és 5/b altémában 20 százalék önrészt kell vállalnia, és az erről szóló nyilatkozatot a pályázathoz mellékelni kell.

Az altémában felosztható keretösszeg: 16 millió Ft.

Az altéma két pontjára minden pályázó maximum két-két pályázatot nyújthat be.

6. A szomszédos országok levéltáraiban található magyar vonatkozású levéltári források és segédletek kiadásának előkészítésére és közzétételére

Altéma kódszáma: 2231

A szomszédos országok levéltáraiban őrzött magyar vonatkozású levéltári források és segédletek kiadásának előkészítésére és nyomdai úton, illetve azonos tartalommal elektronikus formában történő (segédletek esetén egyidejű kötelező internetes) közzétételére pályázhatnak magyarországi lebonyolító közreműködésével határon túli kutatók és szervezetek.

Támogatás kérhető:

 • adatrögzítésre  (szerződéses kifizetés esetén járulékkal – 0,30 Ft/ leütés),
 • szerkesztésre (szerződéses kifizetés esetén járulékkal),
 • korrektúrára,
 • nyomdaköltségre (3 árajánlat szükséges),
 • gyártásra, előállítási költségre elektronikus formátum esetében

Elektronikus megjelentetés esetén lásd az 1. sz. mellékletet

A pályázathoz mellékelni kell:

 • előkészítésre beadott pályázatnál a tervezett forráskiadvány szinopszisát,
 • segédletnél a feltárandó levéltári irategyüttes leírását,
 • megjelentetésre beadott pályázatnál a lektorált kéziratot.,
 • továbbá 3 nyomdai, illetve előállítói árajánlatot.

Fontos szempontok a pályázat elbírálásánál:

 • a kiadvány mennyire hiánypótló,
 • milyen terjesztési lehetőségei vannak

Az elszámoláshoz – előkészítésre beadott pályázatoknál – csatolni kell a kéziratot a lektori véleménnyel együtt, kiadásra igényelt pályázatok esetében a kész kiadványt, (igazolva a kinyomtatott példányszámot) illetve a segédlet esetében meg kell adni az internetes hozzáférhetőség címét.

Az altémában felosztható keretösszeg: 8 millió Ft.

7. Állományvédelmi eszközök beszerzésére

Altéma kódszáma:  2205

Pályázhatnak közlevéltárak és nyilvános magánlevéltárak a levéltári anyag tárolásához, megóvásához szükséges eszközökre.

Támogatás kérhető:

 • savmentes irattároló dobozokra, (max. 600 Ft/doboz)
 • raktári fény, páratartalom és hőmérséklet mérésére szolgáló eszközre,
 • szállítási költségre,
 • raktári állványzatra és annak összeszerelésére.

A pályázathoz mellékelni kell:

 • a megvásárolandó eszközök darabszámát,
 • árajánlatot.

Elszámoláshoz csatolni kell a megvásárolt eszközök listáját, a nyilvántartásba vétel során kapott leltári szám feltüntetésével.

Az altémában felosztható keretösszeg: 28 millió Ft.

8. Restaurálásra, konzerválásra és állományvédelmi könyvkötésre

Altéma kódszáma: 2211

Pályázhatnak közlevéltárak és nyilvános magánlevéltárak restaurálásra, konzerválásra és állományvédelmi könyvkötésre.

Támogatás kérhető:

 • oklevelek, térképek, iratok, tervrajzok restaurálására,
 • levéltári segédkönyvek, kötetek, jegyzőkönyvek állományvédelmi köttetésére.

Pályázathoz mellékelni kell:

 • restaurálásra vagy állományvédelmi köttetésre kerülő dokumentumok állapotleírását és

fotódokumentumát.

Elszámoláshoz csatolni kell a restaurált, konzervált, állományvédelmileg könyvkötött anyagok dokumentációját.

Az altémában felosztható keretösszeg: 10 millió Ft.

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján

a) minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről. 
– A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.
– Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)
A fenti pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

b) a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek,

c) a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által    meghatározott –  www.kozpenzpalyazat.gov.hu – központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek – összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján – kulturális célú állami támogatásban részesülnek, amelyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Kormányrendelet több helyen módosította a pályáztatás eljárás rendjét:
– 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.
– 121. § (4) bekezdése alapján: amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Kérjük programjuk költségvetésének tervezésekor ezt a jogszabályi előírást figyelembe venni.
– 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.
– 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet.

Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. ("minta" pályázati adatlap a portálon a
„ pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.)

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portálon jogszabályok menüpont alatt.

A pályázatok 1 eredeti példányban
2011. április 1-jéig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 327-4444 számon kaphatnak.

A pályázatok elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60 napon belül történik. A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kapnak. A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel.

Levéltári Szakmai Kollégiuma

Megjelentetés dátuma: 2011. február 28.

Frissítve: