A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Levéltári Kollégium nyílt pályázatot hirdet a 2010. október 1.– 2011.május 31. közötti időszakra a magyar történelem levéltári forrásainak kutatására és az eredmények közzétételére, valamint állományvédelmi feladatok vissza nem térítendő támogatására.

A kollégium egy pályázati pontnál sem kíván önrészt és nevezési díjat előírni.
A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. CXXX. törvény 1. sz. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.

A szakmai kollégium a pályázatok elbírálásánál az alább felsorolt szempontok részletes kifejtését veszi figyelembe:
1.  A pályázat hogyan illeszkedik a pályázó hosszú távú szakmai programjába.
2.  A témaválasztás indoklása, új információ tartalma.
3.  A téma mennyiben segíti a levéltári szolgáltatások bővítését.
4.  Milyen a pályázat pénzügyi megalapozottsága, megvalósíthatósága
.
5. Az állományvédelmi eszközök mennyiben járulnak hozzá a veszélyeztetett állapotú levéltári anyag  megmentését szolgáló feladathoz.

Pályázni az alábbi témákban lehet:

1. Levéltári szakkönyvtárak állományának gyarapítására

Altéma kódszáma: 2209

Pályázhatnak magyarországi közlevéltárak magyar és idegen nyelvű levéltári kézikönyvek,  módszertani szakkönyvek, valamint történettudományi és levéltári tanulmánykötetek, CD-k,
DVD-k  megvásárlására.

Támogatás kérhető:

 • kiadványok vásárlására

Az altémára  minden levéltár csak egy pályázatot adhat be, egy levéltár által megpályázható összeg maximum 300 000 Ft.

Az elszámoláshoz csatolni kell a megvásárolt szakkönyvek, CD-k, DVD-k  jegyzékét, a nyilvántartásba vétel során kapott leltári szám feltüntetésével.

Az altémában felosztható keretösszeg: 7 millió Ft.

2. Levéltári szakmai műhelybeszélgetések rendezésére

Altéma kódszáma: 2204

Pályázhatnak levéltárak, levéltári szakmai szervezetek, országos, regionális, területi témákat  megvitató műhelybeszélgetések  megtartására.
A kollégium előnybe részesíti az alábbi témakörben rendezendő műhelybeszélgetéseket:

 • iratrendezés,
 • iratselejtezés,
 • segédletkészítés,
 • adatbázis-építés,
 • 1945 utáni iratanyag értékelése,
 • digitalizálás módszertana.

Támogatás kérhető:

 • vitaanyagok készítőinek tiszteletdíjára és annak járulékára, vagy számlás kifizetésre, (maximum 25 000 Ft/ vitaanyag)
 • útiköltségre (előadók).

A pályázathoz csatolni kell:

 • a tervezett műhelybeszélgetések vitaindító előadásainak téziseit

Elszámoláshoz csatolni kell a vitaindító előadás szövegét és a vita szakmai összefoglalóját, a résztvevők számát.

Altémában felosztható keretösszeg: 2 millió Ft.

3. Állományvédelmi eszközök  és nyersanyagok beszerzésére

Altéma kódszáma: 2205

Pályázhatnak közlevéltárak és nyilvános magánlevéltárak a levéltári anyag tárolásához, fizikai állapotának megóvásához szükséges eszközök és nyersanyagok beszerzésére.

Támogatás kérhető:

 • savmentes irattároló dobozokra, (max. 600 Ft/doboz)
 • raktári fény, páratartalom és hőmérséklet mérésére szolgáló eszközre,
 • oklevelek és pecsétek tárolásához szolgáló speciális eszközre,
 • nyersanyagok és vegyszerek vásárlására.

A pályázathoz mellékelni kell:

 • a megvásárolandó eszközök darabszámát, árajánlatot,
 • vegyszerek, nyersanyagok mennyiségét, felhasználásának célját és az árajánlatot.

Elszámoláshoz csatolni kell a megvásárolt eszközök  és  nyersanyagok listáját, a nyilvántartásba vétel során kapott leltári szám feltüntetésével.

Az altémában felosztható keretösszeg: 14 millió Ft

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján

a) minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről. 

– A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

– Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

A fenti pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

b) a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek,

c) a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által    meghatározott –  www.kozpenzpalyazat.gov.hu – központi portálon.

2. Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek – összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján – kulturális célú állami támogatásban részesülnek, amelyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Kormányrendelet több helyen módosította a pályáztatás eljárás rendjét:
– 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.
– 121. § (4) bekezdése alapján: amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Kérjük programjuk költségvetésének tervezésekor ezt a jogszabályi előírást figyelembe venni.
– 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.
– 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet.

Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. ("minta" pályázati adatlap a portálon a
„ pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.)

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portálon jogszabályok menüpont alatt.

A pályázatok 1 eredeti példányban
2010. szeptember 20-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton  az NKA Igazgatóságának postacímére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a (36 1) 327-4444 telefonszámon kaphatnak.

A pályázatok elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60 napon belül történik. A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kapnak.
A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel.

Levéltári Szakmai Kollégiuma

Megjelentetés dátuma: 2010. augusztus 9.

Frissítve: