A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Levéltári Kollégium nyílt pályázatot hirdet a 2010. április 1.–2011.március 31. közötti időszakra a magyar történelem levéltári forrásainak kutatására és az eredmények közzétételének vissza nem térítendő támogatására.

A kollégium egy pályázati pontnál sem kíván önrészt és nevezési díjat előírni. A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. CXXX. törvény 1. sz. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet. A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.

A szakmai kollégium a pályázatok elbírálásánál az alább felsorolt szempontok részletes kifejtését veszi figyelembe:
1.  A pályázat hogyan illeszkedik a pályázó hosszú távú szakmai programjába.
2.  A témaválasztás indoklása, új információ tartalma.
3.  A téma mennyiben segíti a levéltári szolgáltatások bővítését.
4.  Milyen a pályázat pénzügyi megalapozottsága, megvalósíthatósága
.
5.  A pályázatoknál a feldolgozandó iratok részletes mennyiségi adatait a pályázó feltüntette-e.
6. Elektronikus forma esetén a pályázat megvalósításánál  az 1. sz. Mellékletben foglalt követelmények szerint kell eljárni.
7.  On-line tartalomszolgáltatás esetén a  pályázónak nyilatkoznia kell, hogy minimum 5 évig saját honlapján és a közös levéltári portálon  biztosítja a hozzáférést.
8.  A lektor nem állhat a pályázó intézmény alkalmazásában és a lektori vélemény nem lehet  két évnél régebbi.

Pályázni az alábbi témákban lehet:

1. Forráskiadványok előkészítésére

Altéma kódszáma: 2231

A közgyűjteményekben őrzött dokumentumok nyomtatott és azzal azonos tartalmú elektronikus formában történő kiadásának előkészítésére pályázhatnak magyarországi levéltárak.

Támogatás kérhető:

 • szerzői honoráriumra (bevezető tanulmány, illusztráció, fotó) és annak járulékaira vagy számlás kifizetésre,
 • fordítói, lektorálási honoráriumra és annak járulékaira, vagy számlás kifizetésére,
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honoráriumra és annak járulékaira, vagy számlás kifizetésre
 • szövegbevitelre  (adatrögzítés – 0,30 Ft/ leütés; szkennelés – 15-30 Ft/lap minőségtől függően)

  Fontos szempontok a pályázat elbírálásánál:

 • a tervezett munka szinopszisa
 • az előkészítés foka 

A pályázónak vállalnia kell, hogy a kézirat leadását követően a kiadvány 2 éven belül megjelenik.

Elszámoláshoz a lektori véleménnyel együtt a kéziratot is le kell adni.

Az altémában felosztható keretösszeg: 10 millió Ft

2. Forráskiadványok közzétételére

Altéma kódszáma: 2231

A közgyűjteményekben őrzött dokumentumok nyilvánossá tételére, forráskiadványok nyomtatott és azonos tartalmú elektronikus formában történő megjelentetésére pályázhatnak magyarországi levéltárak.

A bírálatnál előnyt élveznek azok a kéziratok, amelyeknek előkészítését a kollégium támogatta.

Támogatás  kérhető:

– nyomdai előkészítési munkákra:

 • kiadványszerkesztésre (tördelés)
 • korrektúrára
 • illusztráció (fotó, kép) jogdíjára

– nyomdaköltségre
– gyártási költségre az elektronikus formátumnál

A pályázathoz mellékelni kell

 • a lektorált kéziratot
 • 3 db nyomdai és/vagy elektronikus előállítói árajánlatot

Fontos szempontok a pályázat elbírálásánál:

 • az árajánlat és a költségvetés szinkronja,
 • a kiadvány tervezett példányszáma mennyiben tükrözi az igényeket

Elszámoláshoz a kész kiadványt mellékelni kell.

Az altémában felosztható keretösszeg: 20 millió Ft.

3. Levéltári segédletek közzétételére

Altéma kódszáma: 2233

Magyarországi levéltárak segédleteinek nyomtatott és/vagy elektronikus adathordozón történő (és egyidejű kötelező internetes) közzétételére. 

Támogatás kérhető:

 • adatrögzítésre  (szerződéses kifizetés esetén járulékkal – 0,30 Ft/ leütés)
 • szerkesztésre (szerződéses kifizetés esetén járulékkal)
 • korrektúrára,
 • nyomdaköltségre
 • gyártásra, előállítási költségre

A pályázathoz mellékelni kell:

 • a lektorált kéziratot,
 • 3 árajánlatot,
 • elektronikus megjelentetés esetén lásd az 1. sz. mellékletet

Fontos szempontok a pályázat elbírálásánál:

 • a segédlet által feltárt levéltári anyag jelentősége

Az elszámoláshoz be kell nyújtani a kinyomtatott, illetve cd/dvd formátumú kiadványt, és meg kell adni az internetes hozzáférhetőség címét.

Az altémában felosztható keretösszeg: 8 millió Ft.

4. Levéltári évkönyvek, évfordulókhoz kapcsolódó kiadványok, konferenciakötetek megjelentetésére

Altéma kódszáma: 2212

Pályázhatnak magyarországi levéltárak és levéltári szakmai szervezetek.

Támogatás kérhető:

 • a technikai szerkesztő és az olvasószerkesztő tiszteletdíjára (szerződéses kifizetés esetén járulékkal),
 • korrektúrára,
 • nyomdaköltségre,
 • gyártási költségre az elektronikus formátumnál

A pályázathoz mellékelni kell

 • a lektorált kéziratot,
 • 3 árajánlatot

Fontos szempontok a pályázat elbírálásánál:

 • a kiadvány tervezett példányszáma mennyiben tükrözi az igényeket

Az elszámoláshoz mellékelni kell a kész kiadványt.

Az altémában felosztható keretösszeg: 12 millió Ft

5. Levéltári rendezvényekre

Altéma kódszáma: 2207

5/a Belföldi szakmai konferenciák, előkészítésére és lebonyolítására

 Pályázhatnak magyarországi levéltárak és levéltári szakmai szervezetek.

Támogatás kérhető:

 • előadók

– útiköltségére,
– szállásköltségére,

 • országos rendezvény esetén a résztvevők

– útiköltségére,
– szállásköltségére,

 • országos rendezvények esetén napi egyszeri csoportos étkeztetési költségre 1200 Ft/fő    összeghatárig
 • eszköz- és terembérleti díjra

A pályázathoz csatolni kell a rendezvény részletes programját és a meghívott előadók névsorát munkahelyük és beosztásuk feltüntetésével.

Fontos szempontok a pályázat elbírálásánál:

 • a rendezvény szakmai jelentősége,
 • a rendezvény iránti érdeklődés prognosztizált mértéke

Az elszámoláshoz mellékelni kell egy részletes, értékelő beszámolót, továbbá a rendezvény meghívóját és fotódokumentációját.

5/b Külföldi rendezvényekre

Külföldi szakmai konferenciákon, tapasztalatcseréken, szakmai továbbképzéseken való részvételre pályázhatnak magyarországi levéltárak és levéltári szakmai szervezetek

Támogatás kérhető

 •   útiköltségre
 •   szállásköltségre
 •   regisztrációs díjra

Fontos szempontok a pályázat elbírálásánál:

 • a rendezvényen való megjelenés célja

  * részvétel,
  * aktív szerepvállalás

Az elszámoláshoz mellékelni kell a részletes beszámolót, melyet a pályázónak elektronikusan közzé kell tenni saját honlapján, illetve a közös levéltári portálon.

Az altémában felosztható keretösszeg: 15 millió Ft.

A két altémában minden pályázó maximum két-két pályázatot nyújthat be.

6. Levéltári kiállítások és közművelődési célú rendezvényekre

Altéma kódszáma: 2207

Pályázhatnak magyarországi levéltárak és levéltári szakmai szervezetek.

Támogatás kérhető:

 •   kiállítási installációra,
 •   meghívók, leporellók, katalógusok nyomdaköltségére (3 db árajánlatot mellékelni kell)

A pályázathoz csatolni kell a kiállítás forgatókönyvét, illetve a rendezvény programját.

Fontos szempontok a pályázat elbírálásánál:

 • a rendezvény szakmai jelentősége,
 • a rendezvény iránti érdeklődés prognosztizált mértéke

Az elszámoláshoz mellékelni kell egy részletes, értékelő beszámolót, továbbá a rendezvény meghívóját , fotódokumentációját és média visszhangjának dokumentációját.

Az altémában felosztható keretösszeg: 8 millió forint

7. Maradandó értékű magániratok vásárlására

Altéma kódszáma: 2209

Magyarországi levéltárak pályázhatnak maradandó értékű magániratok megvásárlására.

Támogatás kérhető:
– vásárlásra

A pályázathoz illetve aukciós vásárlás estén a kiutaláshoz mellékelni kell a megvásárolt iratok listáját és a vásárló intézmény szakértőjének véleményét.

Fontos szempontok a pályázat elbírálásánál:

 • a megvásárolandó iratok a pályázó intézmény gyűjtőkörébe tartozó jelentős dokumentumok,
 • közvetlen vagy aukciós vásárlás

Az altémában felosztható keretösszeg: 10 millió Ft.

Az elszámolásnál meg kell adni az intézmény gyarapodási naplójának számát, ahol a vásárolt iratokat állományba vették.

8. A szomszédos országok levéltáraiban található magyar vonatkozású levéltári források és segédletek kiadásának előkészítésére és közzétételére

Altéma kódszáma: 2231

A szomszédos országok levéltáraiban őrzött magyar vonatkozású levéltári források és segédletek kiadásának előkészítésére és nyomdai úton, illetve azonos tartalommal elektronikus formában történő (segédletek esetén egyidejű kötelező internetes) közzétételére pályázhatnak magyarországi lebonyolító közreműködésével határon túli kutatók és szervezetek.

Támogatás kérhető:

 • adatrögzítésre  (szerződéses kifizetés esetén járulékkal,  0,30 Ft/ leütés),
 • szerkesztésre (szerződéses kifizetés esetén járulékkal),
 • korrektúrára,
 • nyomdaköltségre (3 árajánlat szükséges),
 • gyártásra, előállítási költségre elektronikus formátum esetében

Elektronikus megjelentetés esetén lásd az 1. sz. mellékletet

A pályázathoz mellékelni kell:

 • előkészítésre beadott pályázatnál a tervezett forráskiadvány szinopszisát,
 • segédletnél a feltárandó levéltári irategyüttes leírását,
 • megjelentetésre beadott pályázatnál a lektorált kéziratot.,
 • továbbá 3 nyomdai, illetve előállítói árajánlatot.

Fontos szempontok a pályázat elbírálásánál:

 • a kiadvány mennyire hiánypótló,
 • milyen terjesztési lehetőségei vannak

Az elszámoláshoz – előkészítésre beadott pályázatoknál – csatolni kell a lektorált kéziratot, kiadásra igényelt pályázatok esetében a kész kiadványt, illetve a segédlet esetében meg kell adni az internetes hozzáférhetőség címét.

Az altémában felosztható keretösszeg: 8 millió Ft.

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről

a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

b) Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy

– a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint

– ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

***

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálján lehet!
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. ("minta" pályázati adatlap a portálon a „pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portál jogszabályok menüpont alatt.
Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
– a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet.

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján felhívjuk a pályázók figyelmét az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.

A pályázatok 1 példányban
2010. április 1-jéig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton  az NKA Igazgatóságának címére.

(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást az NKA Ügyfélszolgálatán személyesen ügyfélfogadási időben vagy telefonon a (36 1) 327-4445 számon kaphatnak.

A pályázatok elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60 napon belül történik. A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kapnak.
A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel.

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás banki beszedési megbízás teljesítésére.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 121. § (4) bekezdése alapján: amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően.
Kérjük, programjuk költségvetésének tervezésekor a fenti jogszabályi előírást figyelembe venni.

A 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltak betartása érdekében változik a finanszírozási eljárás a támogatott pályázatok esetében. Előfinanszírozás keretében a támogatás összegének legfeljebb 60%-át utaljuk, figyelembe véve a támogatás terhére elszámolható kiadási jogcímeket is. A fennmaradó összeget egészben, vagy részben a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtása és annak elfogadása után, továbbá az előző bekezdésben foglalt tervezett és tényleges összköltség figyelembevételével utaljuk.

Levéltári Szakmai Kollégiuma

Megjelentetés dátuma: 2010. február 23.

Frissítve: